Uznesenie č.V./07 zo zasadania OZ, konaného 29. 06. 2007.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Informáciu starostu obce o predĺžení regulácie potoka pri p. Špiriakovi.

2. Informáciu starostu obce o príprave osláv 640. výročia písomnej zmienky o obci.

3. Informáciu starostu obce o stave prípravy monografie obce.

4. Žiadosť Jána Špiriaka, Kysucké Nové Mesto, Sládkovičova 1223/12 o finančnú, resp. materiálovú výpomoc na úpravu regulácie potoka v miestnej časti u Juríčkov. Jedná sa o občana KNM, žiadateľ musí predložiť stavebné povolenie.

B/ schvaľuje:

1.Žiadosť Petra Jantošíka a manž. Gabriely, bytom Nesluša č. 979 o jednorazový finančný príspevok nenávratný na zakúpenie paliva vo výške 2 000,- Sk.

2. Finančný príspevok na rok 2007 Slovenskému zväzu včelárov ZO Kysucké Nové Mesto vo výške 2 000 ,- Sk.

3. Žiadosť Stanislavovi Bielemu, bytom Nesluša č. 752 o odpredaj časti obecného pozemku KNC 3528/1 za cenu 50,- Sk/m2.

4. Žiadosť Ruženy Rácovej, Nesluša 691 o finančný príspevok návratný na rekonštrukciu obytnej miestnosti v rodičovskom dome popisné č. 691 vo výške 5 000,- Sk.

5. Žiadosť Mária Ráca, bytom Nesluša č. 693 o finančný príspevok návratný na rekonštrukciu obytnej miestnosti v rodičovskom dome popisné č. 693 vo výške 5 000,- Sk.

C/ doporučuje:

1. starostovi obce preveriť možnosť spolufinancovania úpravy toku a spevnenia štátnej cesty pri vchode p. Špiriaka s VÚC a Lesmi SR.

D/ ukladá:

1. Predložit poslancom OZ vypracované kapitoly monografie Nesluša. Zodpov.: prípravná komisia Termín: do 06. 07. 2007.

2. Doplniť nádoby na TKO v centre obce a upozorniť písomne majiteľov nehnuteľností na povinnosť udržiavať poriadok okolia. Zodpov.: Miroslav Škorík Termín: 31. 07. 2007.

3. Osadiť odpadkové koše na všetkých zástavkách SAD. Zodpov.: OcÚ Termín: priebežne.

4. Komisii PLVH vykonať obhliadku cesty a mosta v osade Červené Zodpov.: predseda komisie Termín: do 30. 07. 2007.

5. Predložiť správu o stave OS a preberacích dávkach pre občanov v hmotnej núdzi. Zodpov. Mindeková Termín: 10. 08. 2007.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.