Uznesenie č. IV./07 zo zasadania OZ, konaného 04. 05. 2007.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu starostu obce o plnení úloh z predchádzajúcich zasadaní OZ.

2. Správa starostu obce o výsledku výberového konania na funkci riaditeľa ZŠ.

3. Informáciu starostu obce o stave príprav výberového konania na funkciu riaditeľa CVČ a riaditeľa MŠ.

4. Informáciu starostu obce o kolaudácii 8 bytov v nadstavbe ZS.

5. Informáciu poslanca Antona Ďuriaša o zasadaní komisie pre šport, mládež a kultúru k programu blížiacich sa osláv 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

B/ zamieta:

1. Žiadosť Milana Krafčíka o odkúpenie obecného pozemku v časti obce Nádolie.

C/ doporučuje:

1. OcÚ vstúpiť do jednania so slovenskou správou ciest ohľadom zhotovenia nového asfaltového koberca na úseku cesty III. triedy KNM – Nesluša. Zodpov. starosta obce Termín: do ďalšieho OZ.

D/ ukladá:

1. Finančnej komisii OZ pripraviť návrh riešenia parkovania a prípadných poplatkov pre majiteľov bytov v ZS. Zodpov.: predseda fin.komisie Termín: do ďalšieho zasadania OZ.

2. OcÚ preveriť situáciu vo firme PILA - REZ, či nie je porušená nájomná zmluva obcou. Zodpov.: Miroslav Škorík Termín: do ďalšieho OZ.

3. OcÚ vytvoriť komisiu na posúdenie žiadostí o odpredaj priestorov pre výstavbu bytov v dolnej časti ZS , s tým, že budú oslovení naši lekári, potom občania obce a nakoniec ostatní záujemcovia. Cena za l bytový priestor sa stanovuje na 500 000,- Sk. Zodpov.: starosta obce Termín: 31. 05. 2007.

4. OcÚ vstúpiť do jednania so správcom toku ohľadom možnosti predĺženia regulácie rieky v časti obce pri potravinách u Špiriaka. Zodpov.: starosta obce Termín: 31.5. 2007.

5. Vytvoriť koordinačnú komisiu pre prípravu osláv 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Zodpov.: starosta obce Termín: do 20.5.2007.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.