Uznesenie č. III./07 zo zasadania OZ, konaného 23. 03. 2007.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Návrh starostu obce na vytvorenie komisie k ralizácii výberového konania na obsadenie funkcie riaditľa CVČ.

2. Návrh občana Adama Vilima o zorganizovaní gazdovských pretekov v obci.3. Informáciu poslanca Milana Pospíšila o riešení situácie s túlavými psami.

B/ schvaľuje:

1. Zloženie výberovej komisie k realizácii výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa centra voľného času:

  • Anna Pospíšilová – predseda,
  • Jaroslav Nekoranec – člen,
  • Peter Kubala – člen.

2. Založenie nehnuteľnosti vedenej v KÚ Nesluša na LV 1738 a to byt č. 4 na I. poschodí, vchod 1 v bytovom dome č. 963 na parcele KNC č. 2952, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a na parcele KNC č. 2952 zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2 v podiele 9117/26139–ín na poskytnutie úveru v Slovenskej sporiteľni a.s. v prospech Stanislava Slíža, nar. 15. 10. 1968, bytom Nesluša č. 316 a Ivety Slížovej nar. 03. 04. 1972, bytom Nesluša 316 určenému ku kúpe tejto nehnuteľnosti.

3. Úpravu fasády zdravotného strediska s mininálnymi nákladmi – minerálnou farbou prispôsobenou k existujúcemu náteru, nie Baumitom alebo Teranovou.

4. Žiadosť riaditeľa ZŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu na budove ZŠ horná vo výške 70 % z celkových nákladov na opravu.

5. finančný príspevok jednorazový – nenávratný vo výške 2. 000,- Sk žiadateľke Ružene Rácovej, bytom Nesluša č. 691.

C/ odkladá:

1. žiadosť Milana Krafčíka, bytom Nesluša č. 269 o odkúpenie parcely na LV obce č.1244 - parcel KN 3221/1/1 o výmere 2 520 m2 a KN 3221/1/2 o výemre 2466 m 2 nachádzajúcich sa v katastrálnom zemí Nesluša Zodpov.: predseda stav.komisie Termín : do ďalšieho riadneho OZ.

D/ ukladá:

1. prehodnotiť žiadosť Milana Krafčíka, bytom Nesluša č. 269 o odkúpenie parcely na LV obce č.1244 - parcel KN 3221/1/1 o výmere 2520 m2 a KN 3221/1/2 o výmere 2466 m nachádzajúcich sa v KÚ Nesluša stavebnej komisii Zodpov.: predseda stav.komisie Termín : do ďalšieho riadneho OZ.

E/ zamieta:

1. Žiadosť Václava Purašíka, bytom Nesluša č. 577 o odkúpenie pozemku KN 278/5 .

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.