Uznesenie č. I./ 2007 zo zasadania OZ, konaného 26. 01. 2007.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Návrh poslanca Ďuriaša na aktivity pre rozvoj obce.

B/ konštatuje:

1. že Peter Kubala dodatočne zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.

C/ schvaľuje:

Členov komisií:

Výstavby, územného plánovania a ochrany ŽP – Ing. Vojtek Ján

 • Ing. Jana Škutová - tajomníčka komisie,
 • Rudolf Čadecký,
 • Ján Lisko,
 • Ján Hollý,
 • Peter Lipka,
 • Peter Pauk,
 • Milan Šigút.

Finančnej a správy obecného majetku – Marián Chovaňák

 • Slávka Mäkká– tajomníčka komisie,
 • Anton Janáčik,
 • Mgr.Anna Pospíšilová,
 • Peter Kubala,
 • Peter Randa,
 • Jaroslav Kubala.

PLVH – Julius Špirec

 • Miroslav Škorík - tajomník komisie,
 • Blažej Chovaňák,
 • Ing. Milan Pospíšil,
 • Vendelín Holík,
 • Adam Poláček.

Komisia pre šport, mládež a kultúru - za predsedu Antona Ďuriaša

 • Daniel Ševčík – tajomník komisie,
 • Renáta Michelková,
 • Miloš Mlynár,
 • Juraj Bosý,
 • Zuzana Kardošová,
 • Peter Janáčik,
 • Peter Janec,
 • Mgr. Anna Pospíšilová,
 • Miroslav Škorík.

2. Sobášiacich:

 • Mgr. Jaroslav Nekoranec,
 • Vladimír Urban.

3. Preklenovací úver vo výške 200 000,- Sk pre ZŠ na úhradu nákladov na vykurovanie . Celková výška príspevku na dofinancovanie zvýšených nákladov na teplo bude stanovená po uplynutí zimného obdobia.

4. Finančný príspevok nenávratný žiadateľke Vilme Burdiakovej, bytom Nesluša 444 vo vyške 3 000,- Sk.

5. Odpredaj pozemku KNC 427 o výmere 102 m2 a KNC 428 o výmere 191 m2 v katastrálnom území Nesluša za cenu 30,- Sk/m2 žiadateľovi Ľubomírovi Tichému, Nesluša 329.

D/ ukladá:

1. Spracovať návrh poplatkov za prenájom telocvične a ihriska.

2. Prehodnotiť poplatky za prenájom kultúrneho domu. Zodpov.: predseda fin. komisie Termín : do ďalšieho riadneho OZ

3. Spolupracovať s OCú na príprave programu osláv 640 výročia obce. Zodpov. predseda komisie pre šport, mládež a kultúru Termín: priebežne podľa potreby 4. Vytvoriť podmienky pre obnovu činnosti občianskeho združenia pri ZŠ a jeho aktivácia pre možnosť získavania 2 % dane z príjmu fyzických i právnických osôb. Zodpov. predseda komisie šport, mládež a kultúru

E/ doporučuje:

1. Starostovi obce požiadať riaditeľa ZŠ o predloženie dokladov o nákladoch na vykurovanie telocvične počas jej výstavby zo školskej kotolne, prípadne ho prizvať na ďalšie rokovanie OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.