Uznesenie z ustanovujúceho zasadania OZ, konaného 29. 12. 2006.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.

2. vystúpenie novozvoleného starostu.

3. vzdanie sa mandátu novozvolených poslancov: Anna Žáková a Vendelín Holík.

B/ konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce Ing. Marian Chovaňák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Anton Ďuriaš,
 • Marián Chovaňák,
 • Anton Janáčik,
 • Ján Lisko,
 • Jaroslav Nekáranec,
 • Milan Pospíšil,
 • Anna Pospíšilová,
 • Ján Vojtek,
 • Vladimír Urban,
 • Julius Špirec

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Pre neúčasť nezložil sľub Peter Kubala.

C/ zriaďuje

komisie, a to :

 1. komisiu výstavby, územného plánovania a ochrany ŽP,
 2. komisiu finančnú a správy obecného majetku,
 3. komisiu PLVH,
 4. komisiu pre šport, mládež a kultúru.

D/ volí

1. zástupcu starostu obce Ing. Jána Vojteka.

2. predsedov komisií:

 • výstavby, ÚP a ochrany ŽP – Ing. Jána Vojteka,
 • finančnej a správy obecného majetku - Mariána Chovaňáka,
 • PLVH – Júliusa Špirca.

E/ schvaľuje

1. plat starostu obce – v zmysle Zák. 289/2002, kt. sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. vo výške 2,41 – násobku priemerného mesačného platu + 30 % odmeny.

3. plat zástupcu starostu obce 3 000,-- Sk/mes.

4. odmeny poslancom OZ 1 000,-- Sk/zasadanie.

5. odmeny predsedom komisií 1 000,-- Sk/zasadanie.

6. odmeny členom komisií 300,-- Sk/zasadanie.

F/ ukladá

1. predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrhy na členov komisie OZ z radov poslancov a odborníkov.

G/ odporúča

1. starostovi obce prednesené diskusné návrhy poslancov posúdiť, prípadne podľa možnosti realizovať.

2. poslancom predložiť návrhy na použitie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu na rok 2007.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.