Uznesenie č. III./2006 zo zasadania OZ, konaného 25. 08. 2006.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Plnenie rozpočtu obce k 31. 06. 2006.

2. Informáciu starostu obce o ponuke zateplenia budovy ZS firmou.

B/ schvaľuje:

1. Prenájom obecného pozemku pri budove starej školskej bytovke na dobu určitú – 5 rokov za cenu 10,- Sk/m2/rok žiadateľom: Anna Lisková - 56 m2; Jozef Lisko - 68 m2; Jaroslava Janáčová – 80 m2; Milan Pariš – 12 m2.

2. Únii slabozrakých a nevidiacich – základná organizácia č. 69, Kysucké Nové Mesto finančný príspevok nenávratný vo výške 1.000,-- Sk.

C./ ukladá:

1. staveb. úseku začať konanie o dodatočnom zlegalizovaní stavebného povolenia na existujúce hospod. budovy za bytovkou ZŠ s jednotlivými majiteľmi a s užívateľmi pozemku uzatvoriť nájomné zmluvy na dobu určitú (5 rokov). Termín: ihneďZodpov.: Ing. Škutová Miroslav Škorík.

D./ zamieta:

1. ponuku firmy VISTO, s. r. o., týkajúcu sa zateplenia budovy ZS.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.