Uznesenie č. II./2006 zo zasadania OZ, konaného 02. 06. 2006.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Sťažnosť Margity Hlinovj, bytom Nesluša 942, týkajúcu sa susedského sporu so Stanislavom Špircom, bytom Nesluša č. 158.

2. Ústnu informáciu Ing. Petra Chovanca o hospodárení v obecnom lese za prenajaté obdobie 2001 – 2006.

B/ schvaľuje:

1. smernicu o prenájme katlícko-kultúrneho domu.

2. odmenu správcovi katolícko-kultúrneho domu p. Vendelínovi Holíkovi vo výške 4 000,-- Sk/mesiac/čistá mzda od 01. 06. 2006 do 31. 01. 2007.

3. zhotovenie asfaltového koberca na miestnej komunikácii nižný koniec do výšky nákladov 2 800 000,-- Sk.

4. zhotovenie ihriska s umelým trávnikom pri ZŠ v hodnote cca 800 000,-- Sk.

5. finančnú čiastku 354 000,-- Sk na rekonštrukciu základného vybavenia kuchyne v školskej jedálni.

6. Predaj novovybudovaného bytu v bytovke hornej – základná cena 1,2 mil. Sk, spôsobom dražby podľa najvyššej ponuky pri minimálnom počte troch záujemcov o kúpu. V prípade nedostatečného počtu záujemcov dražbu zopakovať.

7. zmluvu o dielo na výstavbu prístupovej cesty k nadstavbe ZS.

8. odpredaj priestorov ZS – časť zdrav. strediska /miestnosti, kde sídlilUrbariát a MO SZI/ za sumu 728 031,-- Sk. Ako protihodnotu firma VISTO, s. r. o zrealizuje zateplenie celej budovy ZS a výmenu okien v prednej spodnej časti budovy po vchod do budovy.

9. jednorazovú nenávratnú finančnú výpomoc vo výške 5.000,-- Sk žiadateľke Kataríne Janišovej, bytom Nesluš 169.

10. Odpredaj pozemku KN 2097/3 o výmere 28 m2 za cenu 100,-- Sk/m2 žiadateľovi Petrovi Lokajovi, bytom Nesluša 123.

C./ doporučuje:

1 . pracovníkovi OcÚ reagovať na sťažnosť Stanislava Hlinu, bytom Nesluša 942 písomnou formou o upozornení na odpojenie účastníka z obecného vodovodu z dôvodu neplatenia poplatku za odobratú vodu. Termín: do ďalšieho OZZodpov.: Miroslav Škorík.

D./ ukladá:

1. finančnej komisii za účasti Ing. Jána Vojteka vyčísliť cenu miestností a spoločných priestorov v časti budovy ZS, určených na odpredaj firme VISTO, s. r. o. Termín: do 7.6.2006 Zodpov.: predseda komisie a Ing. Ján Vojtek.

2. finančnej komisii za účasti OcÚ vykonať dražbu novovybudovaného bytu v bytovke č. 963 Termín: do 30. 06. 2006 Zodpov.: preds. fin. kom.

E./ zamieta:

1. žiadosť Václava Purašíka , bytom Nesluša č. 577 o odkúpení časti pozemku KN 278/5 z dôvodu, že žiadateľ má záujem o odkúpenie len časť pozemku – t. j. 8 m2, čo nie v súlade s predloženým geometrickým plánom.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.