Uznesenie č. I./2006 zo zasadania OZ, konaného 28. 02. 2006.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu o plnení uznesenia z posledného zasadania OZ.

2. Správu starostu obce o plnení rozpočtu za rok 2005.

3. Správu kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za rok 2005 a k záverečnému účtu za rok 2005.

B/ schvaľuje:

1. a) spôsob financovania výstavby technickej vybavenosti k stavbe: Nadstavba a stavebné úpravy zdravotného strediska vytvorenie 10 b. j. a to: 69,67 % dotácia MV a RR SR a 30,33 % z vlastných zdrojov; b) predloženi žiadosti na získanie dotácie z MV RR SR č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.

2. záverečný účet za rok 2005: výdaje 21 975 224,- Sk; príjmy 23 913 256,-Sk.

3. rozpočet na rok 2006: príjmy 25 770 000,- Sk; výdaje 25 770 000,- Sk. Vrámci rozpočtu zvýšenie príspevku správcovi cintorína o 800,- Sk/mesiac.

4. úpravu VZN č. 3/2003 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov odvedenú od výšky životného minima a výšky dôchodku stravníka.

5. pristúpenie obce Nesluša k zriadeniu spoločného školského úradu obcí dolných kysúc za účelom vytvorenie pracovného miesta –školský metodik.

6. žiadosť Jaroslava Drndu a spol. bytom Nesluša č.995 o úhradu nákladov na materiál na výmenu vodovodnej odbočky vo výške 5. 745,-- Sk.

7. príspevok na zriadnie charitatívneho centra v Čadci vo výške 3.000,-sk.

8. prenájom obecného pozemku KN 2954 Miroslavovi Plošticovi, bytom Nesluša 963 na dobu určitú –5 rokov a cenu za prenájom 300,-- Sk/rok.

9. Nenávratnú sociálnu výpomoc vo výške 2.000,-- Sk Zdenke Hrubej bytom Nesluša č. 486.

10. Nenávratnú sociálnu výpomoc vo výške 3. 000,-- Sk Vilme Burdiakovej Nesluša č. 444.

C./ doporučuje:

1. starostovi obce pripraviť návrh novej zmluvy s Ing. Petrom Chovancom o prenájme obecnej hory s novými podmienkami , vylučujúcimi právo ťažby, alebo s právom ťažby s odovzdaním výnosu obci.

2. starostovi obce do budúceho zastupiteľstva pripraviť návrh o správcovstve kutlúrneho domu.

3. starostovi obce do budúcej zimnej sezóny prostriedkami stavebného úradu nariadiť majiteľom stavieb so strechami orientovanými do verejných priestranstiev a komunikácií namontovanie účinných snehových lapačov.

4. poskytovať finančný príspevok rodičovskej rade na kultúrne aktivity žiakov ZŠ priebežne na základe výdavkových dokladov.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.