Uznesenie č. VIII./2005 zo zasadania OZ, konaného 20. 12. 2005.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie navedomie:

1. Správu o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ.

2. Správu o plnení rozpočtu za obdobie I. – XI. 2005

B/ schvaľuje:

1. Zmenu VZN č. 7 /2004 čl. 6 – úpravu poplatku za odvoz TKO z čiastky 200,- Sk na 250,- Sk na osobu/rok pre fyzické osoby a z čiastky 500,- Sk na 600,- Sk pre právnické osoby.

2. Predaj novovybudovaného bytu v bytovke hornej – základná cena 1,2 mil. Sk, spôsobom dražby podľa najvyššej ponuky pri minimálnom počte troch záujemcov o kúpu.

3. Odpustenie nedoplatku úhrady za opatrovateľskú službu po neb. Žofii Hollej vo výške 2 047,- Sk.

C/ zamieta:

1. Žiadosť obce Rudinská o odpustenie dane z nehnuteľností na rok 2006.

2. Žiadosť Miroslava Plošticu, Nesluša 963 o odkúpenie pozemku pod garážou pri hornej škole.

D/ ustanovuje:

Lektorskú komisiu na posúdenie obsahu monografie obce Nesluša – textovej časti v zložení: predseda komisie: Ing. Ján Vojtek; členovia: Miloš Chovanec, Peter Pauk, Jaroslav Nekoranec, Jozef Šulgan; Termín I. zasadania: 06. 01. 2006.

E/ doporučuje:

1. Starostovi obce preskúmať právne podmienky týkajúce sa zrušenia nájomnej zmluvy obecného lesa s Ing. Petrom Chovancom , prípadne prejednať možnosti odstúpenia od nájomnej zmluvy. Termín: do ďalšieho OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.