Uznesenie č. VII./2005 zo zasadania OZ, konaného 11. 11. 2005.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Sťažnosť Františka Druga, bytom Nesluša 25 na spoluúčastníkov súkromného vodojemu . Nakoľko sa jedná o majetko-právny spor OZ doporučuje sťažnosť riešiť prostredníctvom okresného súdu.

2. Smernicu o podpore bezpečnosti IS obce pri spracovávaní osobných údajov.

3. Územný plán obce : Prieskumy a zostavy – textovu časť.

B/ schvaľuje:

1. Prevod časti nehnuteľnosti zastavanej plochy KNC 587 neevidovanej parcely – výmera bude určená na základe vyhotoveného geometrického plánu pod humnom - žiadateľovi Milanovi Šurhaňákovi, bytom Nesluša 387, za cenu 100,-- Sk/m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a zhotovenie geometrického plánu hradí žiadateľ.

2. Povrchovú úpravu miestnej komunikácie pri rodinnom dome p. Martina Hrubého v mesiacoch IV. – VIII. 2006.

3.Príspevok na rekonštrukciu farského úradu vo výške 15 000,-Sk.

4. Poskytnutie palivového dreva z prerezávky stromov v areáli futb. štadiónu žiadateľke Kataríne Janišovej, bytom Nesluša 169.

C/ ukladá:

1. Prehodnotiť žiadosť č. 224/2005 - Petra Lokaja , bytom Nesluša 123 na tvare miesta. Zodpov.: predseda staveb.kom. Termín: do 25. 11. 2005.

2. Riešiť žiadosť č. 243/2005 – Anny Drugovej, bytom Nesluša 25 na tvare miesta. Zodpov.: predseda staveb.kom. Termín: do 25. 11. 2005.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.