Uznesenie č. VI./2005 zo zasadania OZ, konaného 05. 08. 2005.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu o plnení uznesenia z predchádzajúceho OZ.

2. Správu starostu obce o plnení rozpočtu za I. polrok 2005.

B/ schvaľuje:

1. Udelenie výnimky zo VZN o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb pre žiadateľku Žofiu Hollú, bytom Nesluša 294 a to znížením schválenej čiastky 13,--Sk/hod na 10,--Sk/hod.

2. Jednorazovú soc. výpomoc nenávratnú p. Vlaste Mačkovej , bytom Nesluša 299 vo výške 3 000,-- Sk.

3. Sponzorský príspevok na nákup výpočtovej techniky pre Gymnázium Žilina, Veľká okružná 22 vo výške 2.000,-- Sk.

C/ zamieta:

1. Žiadosť Anny Jancovej, bytom Nesluša 420 o znížení úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby s odôvodnením, že úhrada bude rozdelená medzi deti opatrovanej.

D/ odkladá:

1. Žiadosť Janky Šidlovej , bytom Nesluša 157 s tým, že predloží na ďalšie OZ doklady na pretlak cesty.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.