Uznesenie č. V./2005 zo zasadania OZ, konaného 27. 05. 2005.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ.

2. Správu o vykonaní prác za rok 2004 pracovníkmi zamestnaných vrámci aktivačnej činnosti UoZ.

3. Správu o výsledku prieskumu záujmu občanov o napojenie na obecný vodovod Červené.

B/ schvaľuje:

1. Zámer nadstavby bytov na stavbe ZS v Nesluši firmou Alojz Balát, Ičo: 10 22 909 580, Sládkovičova 1208/12, Kysucké Nové Město. Výška odpredaja za právo nadstavby sa stanoví osobitným uznesním OZ.

2. Predložený rozpočet na realizáciu materskej školy a splnomocňuje starostu obce nákupom materiálu v zmysle rozpočtu nad 100 000,--Sk.

C/ zamieta:

1. Žiadosť obce Rudinská o zníženie dane z nehnuteľností.

D/ odkladá:

1. Žiadosti o zníženie úhrady opatrovateľskej služby s tým, že OcÚ vyzve žiadateľky ich žiadosti doplniť dokladmi o výške ich nákladov na chod domácnosti.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.