Uznesenie č. II./2005 z mimoriadneho zasadania OZ. konaného 11. 03. 2005.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu finančnej komisie.

2. Správu prac. OcÚ p. Mindekovej o stave opatrovateľskej služby a analýzu dopadov navrhovaného zvýšenia poplatkov za úhradu OS k predloženému návrhu na zmenu VZN č. 6/2003.

B/ schvaľuje:

1. Plnenie rozpočtu za rok 2004.

2. Záverečný účet obce v časti príjmy: 22 371 000,—Sk výdavky: 22 371 000,-- Sk.

3. Návrh rozpočtu na rok 2005.

4. Úpravu čl.4 zo VZN č. 6/2003 o výške a spôsobe platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu a to v bode 2: -výška úhrady činí 13,— Sk/hod.

C/ ukladá

1. Predložiť správu o stave pracovníkov vykonávajúcich menšie obecné služby a prácach, ktoré boli týmito pracovníkmi doposiaľ
vykonané. Zodpov.: koordinátor Termín.; do ďal, zasad. OZ.

2. Vykonať prieskum záujemcov o zásobovanie pitnou vodou z vodojemu u Janáčich. Zodpov.: Pavol Gúcky Termín.: do d'al. zásad. OZ.

D/ doporučuje:

1. Starostovi obce prejednať s riaditeľom DD a DSS pre dospelých v Kys. Novom Meste platbu za prenájom objektu popisné č. 382, prípadne navrnúť odpredaj uvedeného objektu.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.