Uznesenie č. I/2005 zo zasadania OZ, konaného 25. 02. 2005.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z V. zasadania OZ.

B/ schvaľuje:

1. Zmenu programu í. zasadania OZ s návrhom odložiť vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2004 a taktiež schválenie návrhu rozpočtu na rok 2005 na mimoriadne zasadanie OZ.

C/ odkladá:

1. Odsúhlasenie zmeny VZN č.6/2003 na mimoriadne zasadanie OZ.

D/ ukladá:

1. Vypracovať stanovisko k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za rok 2004 a návrhu rozpočtu na rok 2005. Zodpov.: predseda fin. komisie Termín: do mimoriad. OZ.

2. Pracovníčke OcU vypracovať analýzu dopadov navrhovaného zvýšenia poplatkov za úhradu OS k predloženému návrhu na zmenu VZN č. 6/2003. Zodpov.: Anna Mindeková Termín: do mimoriad. OZ.

E/ doporučuje:

1. Starostovi obce zvolať do 14 dní mimoriadne OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.