Uznesenie č. V./2004 zo zasadania OZ, konaného 16. 12. 2004.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ.

2. Informáciu o plnení rozpočtu za k 30. 09. 2004.

B/ schvaľuje:

1. Odpredaj pozemku KN 195 žiadateľovi Ľubomírovi Svrčkovi, bytom Žilina, ul. Čajakova 2, na základe predloženého geometrického plánu.

2. VZN č.8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3. VZN č.7/2004 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

4. VZN č. 9/2004 o ostatných miestnych poplatkoch.

5. Žiadosť p. Agnesy Janišovej č. 90 o nenávratnú fín. čiastku vo výške 2 500,-- Sk.

6. Odpredaj pozemkov pri radovej zástavbe za cenu 70,-Sk/m.

C/ doporučuje:

1. Starostovi obce doriešiť žiadosť Anny Drugovej, bytom Nesluša č. 25.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.