Uznesenie č. IV./2004 zo zasadania OZ, konaného 12. 11. 2004.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ.

2. Plnenie rozpočtu k 30.6.2004

B/ schvaľuje:

1. VZN obce Nesluša o požiarnom poriadku obce a zároveň: preventivár: Pavol Vrábel, Nesluša 306 a Požiarne kontrolné skupiny:
Kontrolná skupina č. 1: Poláček Štefan, Nesluša 307 - vedúci Štefanka Juraj, Nesluša 315 - člen Tabaček Vladimír, č.761 - člen. Kontrolná skupina č. 2: Vrábel Pavol, Nesluša 306 - vedúci Poláček Jozef , Nesluša 307 - člen Vlček Peter, Nesluša 542 - člen.

2. Členov komisie na ochranu verejného záujmu: Anton Ďuriaš, Miloš Chovanec, Blanka Sýkorová, Ján Škor, Ján Lisko, Peter Pauk.

3. Delegátov za obec do školskej rady: Ing. Marian Chovaňák – starosta obce, Vladimír Urban – poslanec OZ.

4. Požadavku farského úradu o finančnú dotáciu vo výške 20.000,-- Sk na zakúpenie rukavíc pre hráčov žiackej hokejbalovej ligy.

5. Žiadosť MUDr. Šiškovej o úpravu nájomnej zmluvy v časti zníženia sumy za skutočne užívanú plochu prenajatých priestorov.

C./ ukladá:

1. Na najbližšie zasadanie OZ predložiť plnenie rozpočtu I. – III. štvrťrok/2004 a zároveň návrh rozpočtu na rok 2005.

2. Stavebnej komisii preskúmať žiadosť Ľubomíra Svrčka o odkúpenie časti pozemku KN 795 na tvare miesta a stanovisko predniesť OZ. Termín: do ďalšieho OZ Zodpov.: predseda komisie.

D./ zamieta:

1. Žiadosť MUDr. Šiškovej o zníženie nájmu o poplatky za elektrickú energiu a náklady na vykurovanie.

E./ doporučuje:

1. Starostovi obce prejednať s dopravným inšpektorátom označenie dopravnými značkami časť pri transformátore- horná cesta.

2. Starostovi obce obrátiť sa na MZ SR s požiadavkou o preskúmanie zákonnosti postupu hlavného lekára žilinského samospr. kraja vo veci námietky voči vydanému rozhodnutiu o úprave ordinačných hodín pre obv. lekárku MUDr. Šiškovú bez súhlasu obce.

3. Starostovi obce zabezpečiť lepšiu informovanosť členov stavebnej komisie o podaných žiadostiach o vydanie stavebných povolení a ohláseniach drobných stavieb pracovníčkou.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.