Uznesenie č. III./2004 zo zasadania OZ, konaného 06. 08. 2004.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Informáciu o prieskume verejnej mienky občanov k zachovaniu zdrav. obvodu v Nesluši.

B/ schvaľuje:

1. Vyspravenie miestnej komunikácie v časti u Janáčich.

2. Fin. príspevok na preklenutie zlej finančnej situácie žiadateľke Márii Hrubej, Nesluša 707 vo výške 3.000,-- Sk.

3. Odpredaj obecného pozemku č. KN 331/2 v KÚ Nesluša o výmere 25 m2 á 100,-- Sk/m2, t. j. 2.500,-- Sk a úhradu nákladov spojenú s prevodom nehnuteľnosti žiadateľovi Cyrilovi Šidlovi, bytom Kysucké Nové Mesto, ul. Sládkovičova 1208/21.

4. Finančný príspevok od obce pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pobočka č. 69 v Kys. Novom Meste vo výške 1.000,-- Sk.

5. Finančný príspevok vo výške 1.500,-- Sk na nákup základnej výbavy pre novorodenca žiadateľke Pavlíne Balážovej, bytom Nesluša 692.

C./ odkladá:

1. Žiadosť MUDr. Jaroslavy Šiškovej o písomný dodatok k zmluve.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.