Uznesenie č. X./2003 z mimoriadneho zasadania OZ, konaného dňa 17. 10. 2003.

 

Obecné zastupitelstvo

A / berie na vedomie

1. Informáciu starostu obce o doplnku zmluvy o poskytnutí II. úveru z Dexia banka Slovensko, a. s.

2. Žiadosť Milana Svrčka , Nesluša 506 o úpravu miestnej komunikácie v rámci finančných možností obce.

C/ schvaľuje

1. V rámci organizačnej štruktúry OcÚ znížiť počet pracovníkov o 2 osoby.

2. a) Bezodplatný prevod akcií Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Žiline, Bôrická cesta 107, na obec Nesluša v zmysle rozhodnutia MSPNM SR č.844 zo dňa 30. 08. 2002 časť 3, kde bol podiel akcií a. s. určený a stanovený zaokrúhlene 16 980 ks a to podľa počtu obyvateľov obce zisteného z údajpov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001. b) úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na obec Nesluša.

3. VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov.

4. Vyberanie miestnych poplatkov za odvoz TKO a odber vody štvrťročne.

5. Inventarizačné komisie v zložení pre:

OcÚ: predseda: Mgr. Blanka Sýkorová
členovia : Anna Vlčková
Anna Mindeková
Janka Šidlová
Vendelín Holík
Pavol Gúcky

MKS: predseda: Marián Chovaňák
členovia : Miroslav Škorík
Marta Valjašková
Augusta Plošticová

TJ: predseda: Ján Lisko
členovia : Marián Chovaňák ml.
Jaroslav Lisko
Miroslav Lisko

DPZ: predseda : Peter Pauk
členovia : Ľubomír Slíž
Ing. Jana Škutová

ZŠ: predseda : Ing. Milan Pospíšil
členovia : Mgr. Anna Pospíšilová
Rudolf Sakala
Oľga Tabačková

MŠ a ŠJ:
predseda : Miloš Chovanec
členovia : Zdena Ochodničanová
Katarína Urbanová
Anna Žáková
Mária Pienčáková

6. Žiadosť Mariána Hollého, Nesluša 889 o odkúpenie pozemku KNC 5141/3 o výmere 198 m2 v KÚ Nesluša za cenu 5,--Sk/m2.

7. Žiadosť Číčalu Dušana a manž. Janky, bytom Nesluša 975 o zrušenie záložného práva na byt č.1 v obytnom dome 975 po uhradení zostávajúcej čiastky vo výške 4.006,--Sk.

8. Žiadosť Pavla Janíčka, bytom Nesluša 237 o napojení novo vzniknutej prevádzky na obecný vodovod a odvoz TKO za obvyklých podmienok.

9. Žiadosť rod. Svrčkovej, bytom Nesluša 380 o napojení domácnosti na obecný vodovod za stanovených podmienok.

10. Odpredaj multikáry Jozefovi Marošovi, bytom Kysucké Nové Mesto, Nešporova 1205/14 za 35. 000,- Sk.

11. Úpravu siete miestneho rozhlasu v časti obce Parišovce.

12. Preplatenie pohonných hmôt p. Haľamovi, ktoré použil na úpravu miestnej komunikácie po plynárenských prácach.

D/ doporučuje

1. Starostovi obce odovzdať vodovod do správy Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Žiline.

2. Starostovi obce preskúmať súlad VZN o spôsobe poskytovania opatrovateľskej služby s platným zákonom.

E/ ukladá

1. preveriť možnosť obmedzenia parkovania vozidiel na miestnych komunikáciách a rizikových úsekoch štátnej cesty. Zodpov.: poverený prac. OcÚ Termín: do ďalšieho zasadania OZ.

2. Opakovane preveriť zlú sociálnu situáciu v rodine Papajovej. Zodpov.: poverený prac. OcÚ Termín: priebežne.

3. Nariadiť občanom odstrániť skládky materiálov z miestnych komunikácii. Zodpov.: poverený prac. OcÚ Termín: do 30. 11. 2003.

3. Inventarizačným komisiám vykonať fyzickú inventúru. Zodpov.: predsedovia invent. komisií Termín : do 30. 11. 2003.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.