Uznesenie č. VIII./2003 zo dňa 08. 08. 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo

A / berie na vedomie

1. Žiadosť občanov o úpravu miestnej komunikácie k občanovi Štefanovi Šidlovi, bytom Nesluša 911 , ktorá bude realizovateľná až po zlepšení finančnej situácie obce.

2. Správu starostu obce o úprave miestnej komunikácie na Poľany v spolupráci s Komposesorátom, s. r. o. Nesluša.

3. Plnenie rozpočtu k 30. 6.2003.

4. Postup Obecného úradu v Nesluši pri výbere dodávateľa na spracovanie „Územného plánu obce Nesluša“.

B/ ruší

1. Uznesenie č. IV./96 bod B – 1 z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov.

C/ schvaľuje

1. VZN o o miestnych , správnych fakultatívnych a iných poplatkoch pre rok 2003.

2. Žiadosť Emílii Cimermanoveaj a manž. Jaroslavovi, bytom Nesluša 702 o odpredaj obecného pozemku pod rodinným domom 702 a to :parcelu KN 1908 – zastavaná plocha o výmere 342 m2 a KN 1907- záhrada o výmere 660 m2 za cenu 4,-- Sk/m2 a náklady spojené s prevodom nehnuteľností z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov.

3. Žiadosť Mgr. Martiny Svrčkovej, bytom Nesluša 1022 o zníženie poplatku zo stanovenej ceny za prenájom v kultúrnom dome 100,-Sk na 50,-Sk/hod.

D/ ukladá

1. Pracovníkom OcÚ v spolupráci so zainteresovanými inštitúciami zapísať budovu č. 382 na list vlastníctva obce. Termín: do konca r. 2003.

2. Zverejniť inzerát na odpredaj obecného pozemku vykúpeného za účelom výstavby skládky TKO. Termín: do konca 8/03.

3. Finančnej komisii vyčísliť skutočné náklady na prevádzku kultúrneho domu a prehodnotenie návrhu starostu obce o zníženie počtu pracovníkov Ocú z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie. Termín: do 22. 08. 2003 Zodpov.: predseda komisie.

4. Zrušiť zmluvu o zriadení spoločnej úradovne k 31. 12. 2003 Termín. do 31. 12. 2003 Zodpov.: starosta obce.

5. Požiadať SEVAK Čadca o odborné stanovisko k situácii zásobovania pitnou vodou, prípadne celú situáciu spoločne prehodnotiť. Termín: do ďalšieho OZ Zodpov.: starosta obce.

6. Požiadať projektanta Ing. Róberta Cypricha o stanovisko k existujúcemu vodojemu. Termín: do ďalšieho OZ Zodpov.: starosta obce.

7. Zistiť pracovníkom Ocú maximálnu cenu za odber vody, potrebnú k určeniu sadzby paušálneho poplatku. Termín: do 22. 08. 2003-08-12 Zodpov.: Miroslav Škorík

8. Požiadať stavebnú firmu RILINE- Richtaqrík Vladimír, Bystrická cesta 38, 034 01 Ružomberok o odstránenie závad na novovybudovanej miestnej komunikácii v časti obce Drndovka. Termín: ihneď Zodpov.: Ing. Jana Škutová.

9. Zmerať skutočný prietok potokov, ktoré majú zásobovať vodojem Červené. Termín: do 22. 08. 2003 Zodpov: OcÚ.

E/ odkladá

1. Žiadosť Jozefa Maroša, Nešporova 1205/14, Kysucké Nové Mesto k riešeniu na ďalšie zasadanie OZ, z dôvodu prehodnotenia odpredaja multikáry záujemcovi za vyššiu cenu.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.