Uznesenie č. VII/2003 zo dňa 13. 06. 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Správu o plnení Uznesenia č.VL/03.

2. Správu komisie PLVH o plnení zmluvy č.99/01 uzatvorenej s Ing.Petrom Chovancom o hospodárení v obecnom lese.

B/ schvaľuje

1. Žiadosť základnej organizácie Slov. zväzu včelárov KNM o poskytnutie fin. prostriedkov na zakúpenie liečiva vo výške 35,- Sk pre 69 včelstiev zaregistrovaných v našej obci.

2. Úpravu prenájmu všetkých priestorov v ZS (Uznesenie č. VI./03 bod B-3) z fin. čiastky 500,- Sk na 250,-- Sk/m2 a náklady na elektrickú energiu, vykurovanie,vodu a TKO.

C/ ukladá

1. Komisii PLVH navrhnúť systém výpočtu paušálneho poplatku za spotrebu vody v domácnostiach nevybavených vodomermi. Termín: do ďalšieho OZ Zodpov.: predseda kom.

2. Komisii finančnej a správy obecného majetku v spolupráci so starostom obce navrhnúť podmienky odpredaja stavby ZS na nadstavbu bytov. Termín : do ďalšieho OZ Zodpov.: predseda kom.

D/ odkladá

1 .Odkladá žiadosť Jána Škora, konateľa spoločnosti Považské dopr. a priem. stavby s. r. o. , Jánošíkova 264, 010 01 Žilina.

E/ zamieta

1. Žiadosť Milana Kubalu, Benkova 877. Kys. Nov. Mesto o príspevok na vybudovanie cesty Petránky - Ochodnica.

F/ doporučuje

1. Starostovi obce zvolať jednanie za účelom prerokovania možnosti úpravy miestnej komunikácie v úseku od ZŠ - horná na Poľany s konateľom s. r. o. Komposesorát Nesluša.

2. Starostovi obce zabezpečiť finančné prostriedky na dostavbu vodovodu Červené a jeho prepojenie s obecným vodovodom do časti Parišovce.

3. Starostovi obce predložiť návrh na riešenie majetkoprávnych vzťahov budovy č. 382 : Domov - Penzión pre dôchodcov.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.