Uznesenie č.VI/2003 zo dňa 09. 05. 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Závery Mimoriadneho valného zhromaždenia Žiar, s. r. o.

2. Žiadosť Petra Halušku, Nesluša 1037 a trvá na pôvodnom uznesení.

3. Informáciu poslanca Jána Škora o odstúpení z funkcie prezidenta FK Nesluša. Štatutárnym zástupcom ostáva do zvolenia nového prezidenta.

4. Informáciu stavebnej komisie, týkajúcej sa pozemku na výstavbu garáže žiadateľa J. Masláka - pozemok je nevhodný, potrebné je upresniť parcelu vo vlastníctve OcÚ, pri p. Tvrdej.

B/ schvaľuje

1. Výber miestnych komunikácii. na položenie asfaltového krytu :Hvozár-Pijaková, Litvín-Svrčková, Berešík-Lipka, cintorín.

2. Výber miesta konania Neslušských hodov: stred obce, priestory pred ZS o ostatných rozhodne starosta obce.

3. Prenájom všetkých priestorov v ZS podľa VZN 500,--Sk/m2 a náklady na elektrickú enrgiu, vodu, TKO. Prenájom pre PILA - REZ, s. r. o - 1,- Sk/m2/rok za pozemok o výmere 4 986 m2.

4. Prenájom za priestory Petrovi Kubalovi:

  • budova Bistra - za 36 m2/100,-Sk/deň,
  • zastavaná plocha o výmere 315 m2/10,-Sk/m2/rok,
  • novinový stánok - výmera 7 m2/10,-Sk/rok.

5. Odpredaj pozemku č. KN 2403 o výmere 78 m2 Márii Pieronovej, bytom Nesluša č. 131 za stanovenú cenu 70,- Sk/m2. Odpredaj pozemku č. KN 1889 o výmere 99 m2, ktorý je vlastníctvom obce, Jánovi Kerhátovi, bytom Čadca, Májová 1319/21 za stanovenú cenu 70,-Sk/m2. Odpredaj pozemku č. KN 1890 o výmere 100 m2, ktorý je vlastníctvom obce, Emilovi Rácovi, Nesluša 691 za stanovenú cenu 70,- Sk/m2.

6. Žiadateľke Štefánii Rybanskej, bytom Nesiuša 702 finančný príspevok jednorazový vo výške 1.000,- Sk.

C/ poveruje

1. Starostu obce úpravou zmluvy o vydaní monografie obce Nesluša s tým, že obec Nesluša si vyhradzuje právo na zmeny a doplnky v navrhnutej monografii. Ak bude autor s uvedeným návrhom súhlasiť, uhradí sa mu autorská odmena vo výške 55 000,- Sk. O vyplatení odmeny rozhodne starosta formou splátkového kalendára.

D/ ukladá

1. Komisii PLVH skontrolovať plnenie zmluvy 99/2001 uzatvorenej s Ing. Petrom Chovancom. Termín: do 10. 06. 2003. Zodpov.: predseda kom.

2. OcÚ vypracovať návrh VZN o miestnych poplatkoch. Termín: do ďalšieho OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.