Uznesenie č. V./2003 zo dňa 11. 04. 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Správu o plnení Uznesenia č. IV./03.

2. Správu kontrolóra obce o sumarizácii faktúr a platieb, týkajúcich sa firmy ŽIAR s.r.o. realizovaných cez účet OcÚ.

3. Zmluvu o pristúpení k záväzku fy ŽIAR,s.r.o. na obec Nesluša.

4. Informáciu o začatí programu o odpracovaní nezamestnanými občanmi na zveľaďovaní obce.

B/ schvaľuje

1. Dodatok VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov znečisťovania.

2. Sobášne dni: štvrtok 13. 00 - 15.00; sobota 13.00 - 15.00.

3. Prenájom priestorov žiadateľke Magde Hollej v budove zdravotného strediska do 31. 10. 2003, za cenu 500,- Sk/mesiac.

4. Žiadosť Janky Škvrndovej na úpravu povrchu miestnej komunikácie položením panelov.

5. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy s Ing. Františkom Janišom na vzájomné uznanie dlžnej čiastky v spojení s prestavbou vinárne „Pod Lipou“.

C/ poveruje

1.Starostu obce vypracovať dohodu o uznaní dlžnej čiastky Ing. Františkovi Janišovi, týkajúcej sa rekonštrukcie vinárne „Pod Lipou“ vo výške 399 800,- Sk.

2. Starostu obce zrealizovať úhradu finančnej čiastky 1 539 211,90 Sk za vykonané práce na stavbe vodojem Červené.

3. Starostu obce k vypovedaniu mandátnej zmluvy s Urbionom Žilina,zastúpeným Ing. Jánom Burianom nad rámec prác vykonaných v spojitosti s obstarávaním ÚPN – Z rómska osada.

D/ ukladá

1. Stavebnej komisii vykonať výber miestnych komunikácií na dokončenie asfaltového krytu do výšky 800 000,- Sk v pomere podľa optimálnych nákladov v prepočte dĺžky miestnej komunikácie na obslužnosť občanov. Termín: do 30. 04. 2003 Zodpov: predseda stav. komisie.

2. Stavebnej komisi vykonať obhliadku na základe žiadosti Anny Maslákovej a Václava Purašíka a navrhnúť vhodný spôsob riešenia výstavby garáží. Termín: do 30. 04. 2003 Zodpov: predseda stav. komisie.

3. Finančnej komisii aktualizovať VZN o poplatkoch za prenájom obecných nehnuteľností Termín: do 30. 04. 2003 Zodpov: predseda finančnej komisie.

4. Skontrolovať stav krytov asfaltových komunikácií a zistené poškodenia reklamovať u dodávateľov. Termín: do 09. 05. 2003 Zodpov: OcÚ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.