Uznesenie č.IV./2003 zo zasadania OZ, konaného 07. 03. 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie :

1. Správu o plnení Uznesenia č. III/2003.

B/ odvoláva:

Miloša Chovanca z funkcie člena komisie PLVH na vlastnú žiadosť.

C/ schvaľuje:

1. Rozpočet obce na rok 2003.

2. VZN č. 1/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom obce.

3. VZN č. 2/2003 o podmienkach držania a chovu psov.

4. Za členov komisie PLVH: Ing. Petra Chovanca a Františka Šutáka.

5. Za člena komisie finančnej a správy obecného majetku Jaroslava Kubalu, Nesluša 406.

6. Napojenie novostavby na obecný vodovod žiadateľovi Cyrilovi Gazdíkovi a manž. Martine, bytom Neslušská cesta 1045, Kysucké Nové Mesto za stanovených podmienok.

D/ ukladá:

1. Vyvolať jednanie s SPP o dokončení nedobudovaných projektovaných vetiev plynu. Termín: do 11. 04. 2003 Zodpov.: OcÚ;

2. Zosumarizovať faktúry a všetky platby, týkajúce sa ry Žiar, s r. o. realizované cez účet OcÚ. Termín: ďo 11. 04. 2003 Zodpov.: hlavný kontrolór;

3. Prehodnotiť a vypracovať nové nájomné zmluvy mnedzi obcou a prenajímateľmi;

4. Preskúmať mandátnu zmluvu s Urbionom Žilina. Termín: do 11. 04. 2003 Zodpov: OcÚ.

E/ poveruje:

1. Starostu obce písomne vyzvať fy Prastav Žilina o vrátenie neoprávnenej platby za vykonané práce na vodojeme Červené z účtu OcU.

2. Poveruje starostu obce schvaľovaním žiadostí občanov o napojenie domácností na obecný vodovod.

3. Starostu obce osloviť fy ZIPP k predloženiu dokladov, protokolu o odovzdaní diela a zároveň ich vyzvať k odstráneniu prebytočnej zeminy z obecného pozemku.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.