Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia - OZ zo dňa 24. 01. 2003

 

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši:

A. schvaľuje:

1. zriadenie spoločného úradu na vykonávanie vybraných činností v zm. Zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC.

2. členov komisií:

komisia výstavby , ÚP a ochrany ŽP:

 • tajomník - Ing. Jana Škutová,
 • členovia - Ing. Pavol Hrubý,
 • Ing. Milan Pospíšil,
 • Ing. Stanislav Janiš,
 • Ján Lisko,
 • Vladimír Vlček.

komisia PLVH:

 • tajomník – Miroslav Škorík,
 • členovia - Juraj Belák,
 • Miloš Chovanec,
 • Adam Poláček,
 • Blažej Chovaňák.

komisia finančná a správy obecného majetku:

 • tajomník – Anna Vlčková,
 • členovia - Viliam Chovaňák,
 • Anton Janáčik,
 • Anton Ďuriaš,
 • Peter Pauk,
 • Ivan Hrubý.

3. sobášiacich na Matričnom úrade v Nesluši, na obdobie 2003 – 2007:

 • Ing. Marián Chovaňák – starosta obce,
 • Mgr. Blanka Sýkorová – zástupca starostu,
 • Vladimír Urban – poslanec OZ,
 • Miloš Chovanec – poslanec OZ.

 

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.