Uznesenia zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 08. 12. 2023.

Uznesenie č. V-1/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. program VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Peter Piják, 2. Ing. Ján Vojtek.

Čas: 17 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-2/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu z kontroly plnenia uznesení z V. riadneho zasadnutia OZ;
 2. správu o výsledku kontroly - Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupu k informáciám v podmienkach ZŠ s MŠ a školských zariadenia zriadených obcou Nesluša;
 3. stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nesluša k návrhu č. 1 Programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2024 - 2026;
 4. plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 - predkladá Mária Kormanová, hlavná kontrolórka obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo

 1. berie na vedomie:
  1. správu z kontroly plnenia uznesení z V. riadneho zasadnutia OZ konaného 09. 10. 2023;
  2. správu o výsledku kontroly - Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach školy (ZŠ s MŠ) a školských zariadeniach zriadených obcou Nesluša;
  3. odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nesluša k návrhu Programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2024 – 2026;
 2. schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024.

Čas: 17 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-3/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 4-2/2023 - predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4-2/2023 podľa preloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Čas: 17 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-4/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2024-2026 – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2024 podľa predloženého návrhu č. 1 z 22. 11. 2023:
  • bežné príjmy: € 2 354 311,00,
  • kapitálové príjmy: € 1 009 328,00,
  • príjmové finančné operácie: € 195 876,00,
  • celkové príjmy rozpočtu: € 3 559 515,00,
  • bežné výdavky: € 2 085 015,00,
  • kapitálové výdavky: € 1 474 500,00,
  • celkové výdavky rozpočtu: € 3 559 515,00;
 2. berie na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2025 a 2026 podľa predloženého návrhu č. 1 z 22. 11. 2023.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-5/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o dani z nehnuteľnosti a dani za psa – predkladá komisia životného prostredia a územné plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 7/2023 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa podľa predloženého návrhu č. 1 s tým, že v § 7 sa suma € 4,00 mení na sumu € 3,50.

Čas: 17 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-6/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – predkladá komisia životného prostredia a územné plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 17 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-7/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom – predkladá komisia životného prostredia a územné plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 9/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 17 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-8/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nesluša – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 10/2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nesluša podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 17 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-9/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 internej smernice č. 1/2023 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nesluša – predkladá – Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje internú smernicu č. 1 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nesluša podľa predloženého návrhu s tým, že v článku 2., písmeno o) sa doplní text za čiarkou – okrem nájmu hrobových miest.

Čas: 17 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-10/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice – predkladá Marta Valiašková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie kníh podľa predloženého návrhu – celkový počet kníh – 165 ks v celkovej hodnote € 285,57. Vyradené knihy v prípade záujmu darovať alebo dať do zberu.

Čas: 17 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-11/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie Uznesení č. č. I-7a/2017, č. I-7b/2017, č. I-7d/2017, č. I-7f/2017, č. II-22/2018, č. II-5/2021, č. III-11/2022, č. III-33/2022, č. I-29/2023 a č. 11-6/2012 – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

a) Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. I-7a/2017.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

b) Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. I-7b/2017.

Čas: 17 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

c) Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. I-7d/2017.

Čas: 17 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

d) Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. I-7f/2017.

Čas: 17 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

e) Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. II-22/2018.

Čas: 17 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

f) Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. I-29/2023.

Čas: 17 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

g) Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. II-5/2021.

Čas: 17 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

h) Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. III-11/2022.

Čas: 17 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

ch) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že Uznesenie č. III-33/2022 stratí platnosť dňom 31. 01. 2024, pokiaľ nedôjde k podpísaniu zmluvy a úhrade sumy uvedenej v zmluve, ktorá bola pripravená k tomuto uzneseniu.

Čas: 17 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

i) Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 11-6/2012.

Čas: 17 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-12/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Športového klubu Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške € 5 000,00 (podľa poslednej úpravy) a úhrady poplatkov spojených s registráciou detí z CVČ v Slovenskom futbalovom zväze (OU-2023/889).

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Športového klubu Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške € 5 000,00.

Čas: 18 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Ing. Michal Kloták.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre Športový klub Nesluša na poplatky pre registráciu detí z CVČ – Slovenský futbalový zväz v sume € 1 000,00.

Čas: 18 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Ing. Michal Kloták.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-13/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Slovenského zväzu sclerosis multiplex, so sídlom ČSA 1306/21, Kysucké Nové Mesto o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške € 150,00. (OU-2023/1037).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Slovenského zväzu sclerosis multiplex, so sídlom ČSA 1306/21, Kysucké Nové Mesto o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške € 150,00.

Čas: 18 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-14/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jany Urbaníkovej, trvale bytom A. Bernoláka 2199/40, Žilina, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na parcele č. KNE 10554 z dôvodu bývania v podnájme a nedostatku miesta na parkovanie pri nehnuteľnosti (OU-2023/1088).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jany Urbaníkovej, trvale bytom A. Bernoláka 2199/40, Žilina, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na parcele č. KNE 10554 podľa predloženého návrhu na dobu 6 mesiacov. Žiadateľka príde najneskôr do 1. dňa nasledujúceho mesiaca po schválení uznesenia podať oznámenie k využívaniu verejného priestranstva k vyrubeniu poplatku. V opačnom prípade uznesenie 2. deň nasledujúceho mesiaca po schválení stratí svoju platnosť. 

Čas: 18 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-15/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh – Technické podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod – predkladá – Ing. Ján Vojtek, zástupca starostky.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Technické podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod podľa predloženého návrhu zástupcu starostky.

Čas: 18 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-16/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na odmenu pre poslanca Ing. Michala Klotáka – za jeho činnosť pri Športovom klube Mladosť Nesluša vo výške € 500,00 – predkladá Ing. Ján Vojtek.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre poslanca Ing. Michala Klotáka za jeho činnosť pri Športovom klube Mladosť Nesluša vo výške € 500,00.

Čas: 18 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Ing. Michal Kloták.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-17/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, a. s., zastúpenej spoločnosťou Binó, s. r. o., o uzatvorenie zmluvy na zriadenie vecného bremena a zmluvy o budúcej zmluve na odkúpenie pozemkov – projekt „13152 – Nesluša – Burdakovské: Zahustenie TS“ – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, a. s., zastúpenej spoločnosťou Binó, s. r. o., o uzatvorenie zmluvy na zriadenie vecného bremena a zmluvy o budúcej zmluve na odkúpenie pozemkov – projekt „13152 – Nesluša – Burdakovské: Zahustenie TS“ s tým, že sa pripravia podklady s pripomienkami k zmluve.

Čas: 18 hod. 16 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • Neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. VI-18/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo ponuku na členstvo obce v Organizácií cestovného ruchu Kysuce, so sídlom Nám. slobody 30, Čadca – predkladá Ing. Zuzana Jancová – starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku na členstvo obce v Organizácií cestovného ruchu Kysuce, so sídlom Nám. slobody 30, Čadca.

Čas: 18 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 12. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Príloha (pdf, 210 kB, 19. 12. 2023).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.