Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 09. 10. 2023.

Uznesenie č. V-1/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. program V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Peter Ozsvald, 2. Martin Lisko.

Čas: 16 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – Peter Piják, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-2/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť JUDr. Ing. Ľubomíra Faktora, Stará Bystrica č. 586, o odkúpenie jestvujúcej budovy – bývalého zdravotného strediska a vybudovanie lekárne, ambulancie všeobecných a odborných lekárov… v danom objekte (OU-2023/944) – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JUDr. Ing. Ľubomíra Faktora, Stará Bystrica č. 586, o prenájom (odkúpenie) jestvujúcej budovy – bývalého zdravotného strediska a vybudovanie lekárne, ambulancie všeobecných a odborných lekárov… v danom objekte.

Čas: 16 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 - Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-3/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu z kontroly plnenia uznesení a kontroly stavu a vývoja dlhu obce Nesluša k 31. 12. 2022 a k 31. 03. 2023 (OU-2023/764, OU-2023/366/3) - predkladá Mária Kormanová, hlavná kontrolórka obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. správu z kontroly plnenia uznesení OZ konaného dňa 28. 07. 2023;
 2. správu z kontroly stavu a vývoja dlhu obce Nesluša k 31. 12. 2022 a k 31. 03. 2023.

Čas: 16 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 - Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-4/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo potvrdenie o cene vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre regulovaný subjekt Obec Nesluša na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027 vo výške 0,7853/m3 - predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie potvrdenie o cene vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre regulovaný subjekt Obec Nesluša vo výške 0,7853/m3.

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 - Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

b) schvaľuje poplatok za odber pitnej vody obecného vodovodu Nesluša pre občanov a podnikateľské subjekty vo výške 0,70 €/m3 na obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2027.

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 - Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-5/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 5/2023 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša – s úpravou podľa návrhu komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej a podľa navrhnutej úpravy na zasadnutí OZ v návrhu č. 1:

upraviť položku č. 1 z:

"Položka 1 – miestny poplatok za miestny rozhlas

Za zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase

 1. podnikateľská ponuka a ponuka fyzických osôb nepodnikateľov spojená s predajom; politická reklama 5,00 €,
 2. oznamy občanov a organizácií  3,00 €,
 3. straty, nálezy, oznamy verejnoprospešného charakteru - oslobodené,
 4. blahoželania, oznamy miestnych spolkov  - 2,00 €,"

na:

"Položka 1 – miestny poplatok za miestny rozhlas

Za zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase

 1. podnikateľská ponuka a ponuka fyzických osôb nepodnikateľov spojená s predajom - 5,00 €,
 2. oznamy občanov a organizácií - 3,00 €,
 3. straty, nálezy, pohreby, oznamy verejnoprospešného charakteru a oznamy miestnych spolkov* - oslobodené,
 4. blahoželania - 2,00 €,
 5. politická reklama - 10,00 €.

* (1 akcia = 1 hlásenie zdarma – každé ďalšie hlásenie tej istej akcie za poplatok 2,00 €/hlásenie)."

v položke 12 – mulčovanie a v položke 13 – motorové vozidlá obce – všade vypustiť položku 
– priemerná CCP zamestnanca na 1 hodinu výkonu - 9,80 €.

Ponechať Položka 14 - Odhŕňanie snehu

Odhŕňanie snehu do osád - 60,00 €/hod. z doteraz platného VZN č. 3/2022 bez položky priemerná CCP zamestnanca na 1 hodinu výkonu.

Položku 16 – Reprezentačné predmety – prečíslovať na položku 15 – podľa poradia.

Ostatné položky zostanú bez zmeny – tak ako boli predložené v návrhu č. 1.

Čas: 16 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 - Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-6/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša – predkladá Ing. Andrea Špiriaková – riaditeľka ZŠ s MŠ Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 6/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša s tým, že položka v časti III. Školský klub detí § 6 ods. 1 sa zvýši z navrhovaných 12,00 €/mesiac na 15,00 €/mesiac.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 - Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-7/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Dňa 25.08.2023 obdržala obec Nesluša Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu. Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2023 na účel dotácie (financovanie projektu): Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu Základnej školy v obci Nesluša vo výške: € 247 170,43. Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je okrem iného preukázanie, že žiadateľ má na financovanie účelu dotácie (projektu) zabezpečených najmenej 5 % z oprávnených nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške najmenej: € 13 008,97 - predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov obce Nesluša, čo predstavuje maximálnu sumu € 13 008,97.

Čas: 17 hod. 16 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-8/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

Dňa 14. 07. 2023 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Programu Slovensko Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl.

Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie.

Špecifický cieľ: RSO 4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu.

Kód výzvy: PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR.

Alokácia finančných prostriedkov na výzvu je 50 mil. eur. Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa – obce je min. 8 % z celkových oprávnených výdavkov rozpočtu projektu. Predpokladané náklady rozpočtu projektu „Stavebné úpravy školskej kuchyne a jedálne, debarierizácia ZŠ s MŠ Nesluša, výstavba doskočiska a úprava školského ihriska s umelou trávou“ sú vo výške € 360 000,00 s DPH - predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ z Programu Slovensko na realizáciu projektu: „Stavebné úpravy školskej kuchyne a jedálne, debarierizácia ZŠ s MŠ Nesluša, výstavba doskočiska a úprava školského ihriska s umelou trávou“, ktorý bude realizovaný obcou Nesluša vo výške € 360 000,00 s DPH;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 8% z celkových oprávnených výdavkov obce Nesluša, čo predstavuje maximálnu sumu € 28 800,00 s DPH.

Čas: 17 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-9/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Marty Klotákovej, bytom Nesluša 1027, o prenájom časti pozemku o rozmeroch 5,9 x 10 m, celkom o ploche 59 m2 na poľnohospodárske účely – pestovanie byliniek. Zároveň žiada o odsúhlasenie výstavby dočasného jednoduchého oplotenia a brány podľa predloženého náčrtu na prenajatom pozemku z dôvodu ochrany súkromia (OU-2023/892).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – časť pozemku p. č. KNC 1437/1 o celkovej ploche 59 m2 na poľnohospodárske účely podľa zverejneného zámeru zo dňa 22. 09. 2023. Výška nájomného bude stanovená podľa aktuálne platného VZN. Dĺžka nájmu na 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Pred realizáciou dočasného oplotenia a brány si nájomca musí zabezpečiť stavebné povolenie alebo ohlásenie v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. po dobu nájmu. Vydané povolenie na realizáciu stavby nájomca predloží prenajímateľovi k nahliadnutiu. Po ukončení nájmu bude stavba odstránená nájomcom.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa: Predchádzajúci vlastníci bytu č. 1 pozemok, ktorý je predmetom navrhovaného nájmu udržiavali a zveľaďovali. Nový vlastník bytu č. 1, p. Marta Klotáková, chce pozemok využívať ako bylinkovú záhradu, čím dôjde opäť k jeho zveľadeniu. Nakoľko obec v súčasnosti nemá zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity udržiavania a zveľaďovania pozemku, z ktorého má obec aj finančný príjem.

Čas: 17 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-10/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť ITS, spol. s r.o. Závodská cesta 2945/38 Žilina o zmenu zmluvného partnera a o úpravu nájomnej zmluvy (OU-2023/881).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa zverejneného zámeru zo dňa 22. 09. 2023 spoločnosti DSI DATA, a. s., so sídlom Nám. A. Bernoláka 377, 029 01  Námestovo, prenájom časti strechy budovy obecného úradu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, súpisné číslo 978 – na parcele KNC 1437/2 - zapísanej na LV 1244 v k. ú. Nesluša ako administratívna budova za účelom zachovania a prevádzkovania telekomunikačných zariadení. Odplata za poskytnutý priestor bude vo výške 250 €/rok za vysielač na streche obecného úradu. Platba za spotrebovanú elektrinu bude účtovaná podľa nameranej spotreby podružným meradlom. Dĺžka nájmu 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom, zároveň však po demontáži zariadení z vodojemu na parcele č. KNC 5285/3.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa: Spoločnosť DSI DATA, a. s., Námestovo, prostredníctvom telekomunikačných zariadení (verejný vysielač) slúži občanom, aby si mohli domácnosti pripojiť k internetu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné ich zachovanie pre ďalšie prevádzkovanie.

Čas: 17 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-11/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Daniely Vlčkovej, bytom Nesluša 1041, o prenájom časti pozemku KNC 1679 v kat. úz. Nesluša o rozmeroch 9,5 x 4,8 m, plocha celkom 45,6 m2 na súkromné účely, na mesiace november až marec na prelome rokov v období počas schváleného nájmu - podľa zverejneného zámeru zo dňa 13. 09. 2023(OU-2023/506).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecného majetku podľa zverejneného zámeru zo dňa 13. 09. 2023 - časti pozemku č. KNC  1679 o rozmeroch 9,5 x 4,8 m na súkromné účely, celkom o ploche 45,6 m2. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša a bude uhradená len za 5 mesiacov v kalendárnom roku (január, február, marec, november, december). Dĺžka nájmu od 01. 11. 2023 do 31. 03. 2024.

Čas: 17 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-12/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Bajk Relax Kysuce, o. z., so sídlom Dolinský potok 1097, Kysucké Nové Mesto o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 na akciu – Neslušským chotárom MTB preteky vo výške 8 000 € (OU-2023/904).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Bajk Relax Kysuce, o. z., so sídlom Dolinský potok 1097, Kysucké Nové Mesto – o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 na akciu – Neslušským chotárom MTB preteky vo výške 6 000 € s podmienkou, že zabezpečia varenie gulášu pre obecné akcie – fašiangy, stavania mája a na stretnutí jubilantov.

Čas: 17 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-13/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce na Hasičské súťaže v roku 2024 vo výške 1 340 € (OU-2023/893).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša – o dotáciu z rozpočtu obce na Hasičské súťaže v roku 2024 vo výške € 700,00 pre súťaže dospelých.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 - Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Zuzana Hrubá.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-14/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce na 7. ročník hasičskej súťaže v roku 2024 vo výške 1 100 € (OU-2023/894).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša – o dotáciu z rozpočtu obce na 7. ročník hasičskej súťaže v roku 2024 vo výške 1 100 €.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 - Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Zuzana Hrubá.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-15/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska Nesluša, so sídlom Nesluša 230, o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 na projekt – Dôchodcovia Nesluše spoznávajú Slovensko vo výške 1 500 € (OU-2023/890).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska Nesluša, so sídlom Nesluša 230, o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 na projekt – Dôchodcovia Nesluše spoznávajú Slovensko vo výške 1 300 €  + 200 € s podmienkou, že sa členovia organizácie aktívne zapoja  počas roka do kultúrnej akcie poriadanej obcou Nesluša. V opačnom prípade je žiadateľ povinný vrátiť € 200,00 obci Nesluša ako nevyčerpanú dotáciu.

Čas: 17 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-16/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši, so sídlom Nesluša 855 o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške 1 800 € (OU-2023/882).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši, so sídlom Nesluša 855 – o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške 1 000 € + 200 € s podmienkou, že sa členovia organizácie aktívne zapoja  počas roka do kultúrnej akcie poriadanej obcou Nesluša. V opačnom prípade je žiadateľ povinný vrátiť € 200,00 obci Nesluša ako nevyčerpanú dotáciu.

Čas: 17 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-17/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Priatelia Kysúc – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 na projekt – Turistické preteky vo výške 2 000 € (OU-2023/888).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Priatelia Kysúc – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 na projekt – Turistické preteky vo výške 2 000 € s podmienkou, že budú pomáhať pri organizovaní akcií v ZŠ s MŠ Nesluša.

Čas: 17 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-18/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 na akciu – ROCKNES 2024 vo výške 3 200 € (OU-2023/900).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 na akciu – ROCKNES 2024 vo výške 3 000 € + 200 € s podmienkou, že sa členovia aktívne zapoja do troch obecných akcií.

Čas: 17 hod. 41 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Mgr. Peter Piják.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-19/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 na akciu – Letné kino 2024 vo výške 250 € (OU-2023/901).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 na akciu – Letné kino 2024 vo výške 250 €.

Čas: 17 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Mgr. Peter Piják.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-20/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša, so sídlom Hotel Les Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 vo výške 900 € (OU-2023/899).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša, so sídlom Hotel Les Nesluša – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 vo výške 300 €.

Čas: 17 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-21/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Športového klubu Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške 9 300 € (OU-2023/889).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Športového klubu Nesluša – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške 9 300 € s tým, že Ing. M. Kloták doloží podrobný rozpis rozpočtu projektu.

Čas: 17 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-22/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Nikoly Kyzekovej, bytom Nesluša 1027, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla pred bytovým domom 1027 podľa priloženého náčrtu – na príjazdovej ceste – oproti bytu p. Klotákovej (OU-2023/927).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Nikoly Kyzekovej, bytom Nesluša 1027, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla pred bytovým domom 1027, ale nie podľa priloženého náčrtu, ale na mieste, kde sú vybudované parkovacia miesta pri zdravotnom stredisku.

Čas: 18 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 - Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 12. 10. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Zoznam návrhov uznesení prerokovaných a neprijatých na V. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Nesluša v roku 2023 zo dňa 09. 10. 2023

1.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jána Svrčka a manželky Vilmy Svrčkovej, obaja bytom Nesluša 1039, o odkúpenie časti pozemku KNC 1679/8 o výmere 30,10 m2, ktorú majú v nájme na základe nájomnej zmluvy č. 3/2015 (OU-2023/449).

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prevodu obecného majetku – predaj časti pozemku č. KNC 1679/8 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľom Jánovi Svrčkovi a manželke Vilme Svrčkovej, obaja bytom Nesluša 1039, o výmere 30,10 m2. Predajnú cenu odporúča komisia na 30 €/m2. Náklady na vklad do katastra a na vyhotovenie geometrického plánu, ktorým sa oddelí plocha o výmere cca 30,10 m2 z pozemku KNC 1679/8, budú hradiť kupujúci. Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa: žiadatelia majú v súčasnosti na prenajatej časti pozemku č. KNC 1679/8 vybudovaný prístrešok. Terén v tejto časti je svahovitý a môže dochádzať k jeho deformáciám a zosuvu. Zrealizovaný prístrešok má vybudované základové pásy a pätky, ktoré zamedzujú deformáciám pozemku a tým sa zabezpečuje aj ochrana obecného majetku - ochrana pred zosuvom pôdy, spevnenie miestnej komunikácie.

O návrhu uznesenia sa hlasovalo.

Čas: 18 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 - Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 1 - Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

2.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Lucie Šubertovej, bytom Nesluša 1027, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla v časti pri bytovom dome 1027 pred garážou (OU-2023/926).

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Lucie Šubertovej, bytom Nesluša 1027, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla v časti pri bytovom dome 1027 pred garážou.

O návrhu uznesenia sa hlasovalo.

Čas: 18 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 - Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 2 – Zuzana Hrubá, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 6 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Príloha (pdf, 335 kB, 31. 10. 2023).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.