Uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 28. 07. 2023.

Uznesenie č. IV-1/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program IV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. program IV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. PhDr. Juraj Bosý.

Čas: 15 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 31. 07. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-2/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu z kontroly plnenia uznesení a vybavovania a prešetrenia sťažností a petícií za rok 2022 - predkladá
Mária Kormanová, hlavná kontrolórka obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. správu z kontroly plnenia uznesení OZ konaného 26. 06. 2023;
 2. správu z kontroly vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií za rok 2022.

Čas: 15 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 31. 07. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-3/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na kúpu nehnuteľnosti – katolícky kultúrny dom – stavba č. 934 nachádzajúca sa na parcelách KNC 9, KNC 7/5 a KNC 2608/3 a pozemky KNC 6/2, KNC 9, KNC 10/2 a KNE 282/1 od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Nesluša – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – uzatvorenie kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena – na katolícky kultúrny dom – stavba č. 934 nachádzajúca sa na parcelách KNC 9, KNC 7/5 a KNC 2608/3 a pozemky KNC 6/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2, KNC 9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 585 m2, KNC 10/2 – záhrada o výmere 49 m2 a KNE 282/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m2 od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Nesluša za cenu € 70 000,00. Nadobúdateľ zriadi vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu peši a právo prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez KNC 6/2 a KNC 10/2 na parcelu KNC 6/1, právo v KNC 6/2 a 10/2 uloženia inžinierskych sietí potrebných na napojenie KNC 6/1. Vecné bremeno sa zriadi in rem na ťarchu každodobého vlastníka KNC 6/2 a KNC 10/2 a v prospech každodobého vlastníka a jeho prípadného nájomcu KNC 6/1. Poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností aj náklady spojené s vyhotovením a autorizáciou zmluvy uhradí nadobúdateľ – Obec Nesluša. Kúpnou zmluvou so zriadením vecného bremena nadobudne Obec Nesluša do výlučného vlastníctva stavbu č. 934, ktorá sa nachádza na parcelách KNC 9, KNC 7/5 a KNC 2608/3 a pozemky KNC 6/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2, KNC 9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 585 m2, KNC 10/2 – záhrada o výmere 49 m2 a KNE 282/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m2.

Čas: 15 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 31. 07. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-4/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy - kúpu nehnuteľnosti – parcely KNC 3492/2 do vlastníctva obce Nesluša – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – uzatvorenie kúpnej zmluvy – na parcelu KNC 3492/2 od Slávky Janáčikovej, bytom Nesluša 863, za cenu € 1,00/celá parcela KNC 3492/2 o výmere 29 m2. Geometrickým plánom č. 50/2023 zo dňa 10. 07. 2023 sa rozdelila parcela KNC 3492 na parcelu KNC 3492/1 o výmere 326 m2 a parcelu KNC 3492/2 o výmere 29 m2 – druh pozemku – orná pôda. Kúpnou zmluvou Obec Nesluša nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť KNC 3492/2 – orná pôda o výmere 29 m2 v kat. úz. Nesluša a Slávke Janáčikovej ostane vo výlučnom vlastníctve parcela KNC 3492/1 – orná pôda o výmere 326 m2.

Čas: 15 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0;

Podpísané v Nesluši dňa 31. 07. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-5/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtového opatrenia č. 3-1/2023 - predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3-1/2023 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce s nasledujúcimi úpravami na strane výdavkov:

 • Zavádza sa projekt 8.2.3 Tréningové ihrisko v areáli ZŠ, v ktorom sa položka 710 zvyšuje na 10 000 € (spolufinancovanie z vlastných zdrojov).
 • Zavádza sa projekt 8.6.3 Tréningové ihrisko v športovom areáli, v ktorom sa položka 710 zvyšuje na 10 000 € (spolufinancovanie z vlastných zdrojov).
 • Projekt Kúpa kultúrneho domu sa zavádza pod kódom 8.6.4 a názvom Renovácia kultúrneho domu a výdavky na položke 710 sa zvyšujú o ďalších 24 000 € na projektovú dokumentáciu.

Celkový vplyv rozpočtového opatrenia na rozpočet s uvedenými zmenami: zvýšenie príjmov o 106 628 €, zvýšenie výdavkov o 209 354 €, zníženie rozpočtovej rezervy o 102 726 €.

Čas: 15 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 31. 07. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Príloha (pdf, 41 kB, 04. 08. 2023).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.