Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 26. 06. 2023.

Uznesenie č. III-1/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. program III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023 s tým, že pod bod programu č. 9 sa pridá ešte žiadosť o predĺženie platnosti Uznesenia č. II-6/2023;
 2. overovateľov zápisnice: 1. PhDr. Juraj Bosý, 2. Zuzana Hrubá.

Čas: 16 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-2/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu o kontrole plnenia uznesení;
 2. správu o výsledku kontroly - dotácia – Dobrovoľný hasičský zbor Nesluša – rok 2022;
 3. plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 - predkladá Mária Kormanová, hlavná kontrolórka obce Nesluša.

I. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. správu o kontrole plnenia uznesení;
 2. správu o výsledku kontroly – dotácia – Dobrovoľný hasičský zbor Nesluša – rok 2022.

Čas: 16 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

II. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 hlavnej kontrolórky obce Nesluša.

Čas: 16 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša


Uznesenie č. III-3/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet Obce Nesluša za rok 2022.

I. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2022;
 2. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2022.

Čas: 16 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

II. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. záverečný účet obce za rok 2022 a celoročné hospodárenie bez výhrad; Schodok rozpočtu v sume € 296 426,65 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v roku 2022 financovaný použitím rezervného fondu;
 2. pridelenie zostatku finančných operácií po usporiadaní vo výške € 180 448,92 do rezervného fondu.

Čas: 16 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-4/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nesluša – programovacie obdobie 2023 – 2027 -
predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Nesluša - programovacie obdobie 2023 – 2027 podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 16 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-5/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Nesluša, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
Nesluša – o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN – O) Nesluša.

 1. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že:
  1. Návrh Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša bol po dobu 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanoveniami § 22 Stavebného zákona;
  2. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb sú zapracované vo výslednom návrhu Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb;
  3. Fyzické osoby neuplatnili žiadne pripomienky k Návrhu Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša;
  4. Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania preskúmal návrh Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša podľa § 25 Stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-OVBP1-2023/030518/TOM zo dňa 23. 05. 2023.
 2. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s:
  1. Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k návrhu Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša.
 3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
  1. Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Nesluša v súlade s ustanovením § 26 ods. 3) Stavebného zákona;
  2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu Obce Nesluša v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) Stavebného zákona.

Čas: 16 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-6/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 4/2019 o verejnom poriadku.

Obecné zastupiteľstvo ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 4/2019 o verejnom poriadku.

Čas: 16 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III- 7/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prevodu - predaj parcely KNC 1679/7 o celkovej výmere 146 m2, ktorá bola odčlenená z parcely
KNC 1679 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľom PharmDr. Štefanovi Grešákovi, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anne Grešákovej, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prevod obecného majetku – predaj parcely KNC 1679/7 o celkovej výmere 146 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KNC 1679 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 25,00 €/m2, žiadateľom PharmDr. Štefanovi Grešákovi, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anne Grešákovej, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto. Náklady na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností budú hradiť žiadatelia. Geometrickým plánom č. 71/2018 úradne overeným dňa 28. 05. 2018 pod číslom 239/18 sa rozdelil pozemok KNC 1679 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1818 m2 na: pozemok KNC 1679/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1672 m2 a pozemok KNC 1679/7 zastavaná plocha a nádvorie výmere 146 m2. Kúpnou zmluvou PharmDr. Štefan Grešák, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anna Grešáková, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto, nadobudnú do vlastníctva nehnuteľnosť – parcelu KNC 1679/7 o výmere 146 m2 v kat. úz. Nesluša a Obci Nesluša ostane vo výlučnom vlastníctve parcela KNC 1679/8 o výmere 1672 m2. Žiadatelia sú povinní do jedného roka od podpisu zmluvy požiadať o stavebné povolenie na vybudovanie oporného múru. Odôvodnenie hodného osobitného zreteľa: žiadatelia získaním parcely do vlastníctva vybudujú z vlastných zdrojov na základe stavebného povolenia oporný múr na zaistenie svahu pred zosuvom. Ochránia tak svoj majetok (rodinný dom) pred prípadným poškodením. Zároveň vybudovaný oporný múr zabezpečí aj spevnenie miestnej komunikácie v tejto časti obce.
 2. uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy podľa Uznesenie č. II-9/2023 zo dňa 12. 04. 2023. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy do 90 dní od účinnosti tohto uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť.

Čas: 16 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-8/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Stanislava Mazúcha, bytom Nesluša 316, o trvalé parkovanie - žiadosť o povolenie osobitného
užívania verejného priestranstva na parcele KNE 10577 z dôvodu, že nemá priestor na parkovanie; (OU-2023/561) – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Stanislava Mazúcha, bytom Nesluša 316, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie tak, ako bolo predložené v žiadosti – na parcele KNE 10577, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Nesluša. Nakoľko sa jedná o pozemok v blízkosti vodného toku, za prípadné znečistenie vody zodpovedá žiadateľ.

Čas: 16 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-9/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Volodymyra Moroza, bytom Nesluša č. 114 – o trvalé parkovanie - žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na parcele KNE 10577 z dôvodu, že nemá priestor na parkovanie; (OU-2023/540) – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Volodymyra Moroza, bytom Nesluša č. 114, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie na parcele KNE 10577, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Nesluše, tak ako bolo predložené v žiadosti pod podmienkou, že parkovacia kartička bude žiadateľovi vydaná až po úhrade poplatku za užívanie verejného priestranstva. Nakoľko sa jedná o pozemok v blízkosti vodného toku za prípadné znečistenie vody zodpovedá žiadateľ.

Čas: 16 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-10/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tomáša Kubalu, bytom Nesluša 939, o trvalé parkovanie – osobitné užívanie verejného priestranstva – na parcele KNC 2210/1, z dôvodu nedostatku miesta na vlastnom pozemku (OU-2023/579) - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Tomáša Kubalu, bytom Nesluša 939, o trvalé parkovanie – osobitné užívanie verejného priestranstva, nie však na parcele uvedenej v žiadosti, ale na parcele KNE 188, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Nesluša.

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-11/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Daniely Vlčkovej, bytom Nesluša 1041, o prenájom časti pozemku KNC 1679 v kat. úz. Nesluša o rozmeroch 9,5 x 4,8 m, plocha celkom 45,6 m2 na súkromné účely, na mesiace november až marec na prelome rokov v období počas schváleného nájmu (OU-2023/506) - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. schvaľuje zámer prenájmu obecného majetku – z dôvodu hodného osobitného zreteľa - časť parcely KNC 1679 o rozmeroch 9,5 x 4,8 m na súkromné účely, v celkovej ploche 45,6 m2 žiadateľke Daniele Vlčkovej, bytom Nesluša 1041. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša. Nájomné bude hradené len 5 mesiacov v kalendárnom roku (január, február, marec, november, december). Dĺžka nájmu 5 rokov so začiatkom od 01. 11. 2023. Odôvodnenie hodného osobitného zreteľa: Daniela Vlčková, bytom Nesluša 1041, s rodinou pozemok využívala posledných 5 rokov v zmysle nájomnej zmluvy počas zimného obdobia ako priestor na odkladanie prebytočného snehu zo svojho pozemku. Pozemok bude aj naďalej využívať na tento účel. Obec v súčasnosti nemá zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemku, z ktorého má obec aj finančný príjem.
 2. žiada starostku obce – zverejniť zámer prenájmu obecného majetku – časť parcely KNC 1679 o rozmeroch 9,5 x 4,8 m na súkromné účely, v celkovej ploche 45,6 m2 žiadateľke Daniele Vlčkovej, bytom Nesluša 1041, na úradnej tabuli a webovom sídle obce.

Čas: 16 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • čelkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-12/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Svrčka a manželky Vilmy Svrčkovej, bytom Nesluša 1039, o odkúpenie časti obecného pozemku KNC 1679, o výmere 30,10 m2, ktorý momentálne využívajú na základe nájomnej zmluvy (OU-2023/449) – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Jána Svrčka a manželky Vilmy Svrčkovej, bytom Nesluša 1039, o odkúpenie časti obecného pozemku KNC 1679, o výmere 30,10 m2, ktorý momentálne využívajú na základe nájomnej zmluvy.

Čas: 16 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-13/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Pilátovej, bytom Nesluša 262, o osadenie dopravného značenia – zákaz vjazdu - na miestnej ceste do časti obce Nesluša Klimkovce, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti rodinného domu č. 262, z dôvodu neustáleho poškodzovania majetku motorovými vozidlami (OU-2023/556) predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo odporúča osadiť dopravnú značku – zákaz vjazdu – z časti obce Klimkovce smerom na hlavnú cestu. Dopravná značka sa osadí pri rodinnom dome č. 1280, pod rodinným domom č. 262.

Čas: 16 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-14/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jany Bosej, bytom Nesluša 1207, o predĺženie lehoty platnosti Uznesenia č. II-6/2023 zo dňa 12. 04. 2023 ( OU-2023/680) – predkladá Ing. Zuzana Jancová – starostka obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jany Bosej, bytom Nesluša 1207 o predĺženie lehoty platnosti Uznesenia č. II-6/2023 zo dňa 12. 04. 2023 o 90 dní.

Čas: 16 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Zoznam návrhov uznesení prerokovaných a neprijatých na III. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Nesluša v roku 2023 zo dňa 26. 06. 2023

1.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Lenky Ondruškovej, bytom Nesluša 463, o odstránenie kamery, ktorá sníma jej rodinný dom č. 463 (OU-2023/485) – predkladá komisia na ochranu verejného záujmu.

O schválení žiadosti sa hlasovalo:

Čas: 16 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 5 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Ing. Michal Kloták.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

2.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Daniely Vlčkovej, bytom Nesluša 1041, o odkúpenie nebytových priestorov v polyfunkčnej budove č. 1027, ktoré susedia s jej bytom (OU-2023/507) - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

O schválení žiadosti sa hlasovalo:

Čas: 16 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Príloha (pdf, 78 kB, 18. 07. 2023).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.