Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 12. 04. 2023.

Uznesenie č. II-1/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. program II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. overovateľov zápisnice: 1. PhDr. Juraj Bosý, 2. Martin Lisko.

Čas: 16 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 17. 04. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. II-2/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2023/366 - plnenia uznesení z I. riadneho zasadnutia OZ v roku 2023 - predkladá Mária Kormanová, hlavná kontrolórka obce.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2023/366 - plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Nesluši z I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023, konaného dňa 09. 03. 2023.

Čas: 16 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 17. 04. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. II-3/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na audítora Obce Nesluša na účtovný rok 2022 – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výber audítora Obce Nesluša na účtovný rok 2022: BPS Audit, s. r. o., audítorska spoločnosť, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO: 51985373, č. licencie UDVA 406; audítor: Mgr. Peter Šebest, č. licencie SKAU 960.

Čas: 16 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 17. 04. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. II-4/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 2-1/2023 – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-1/2023 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Čas: 16 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 17. 04. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. II-5/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Urbariátu Nesluša spol. s r. o., Nesluša, o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku (OU-2023/43).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecných priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Urbariát Nesluša, spol. s r. o., Nesluša, podľa zverejneného zámeru zo dňa 24. 03. 2023. Konkrétne: obecné priestory v polyfunkčnej budove č. 1027: miestnosť č. 1.24 vyšetrovňa o výmere 19,74 m2 za cenu 20 €/m2/rok ako prevádzkové priestory podľa platného VZN. Ostatné priestory – 15 % podiel zo spoločných priestorov o výmere 15,68 m2, v ktorých sú zahrnuté tieto miestnosti: č. 1.17 zádverie, č. 1.19 hala, č. 1.20 WC muži, č. 1.21 WC ženy, č. 1.22 upratovačka, č. 1.23 čakáreň a 1.28 čakáreň za cenu 6 €/m2/rok ako ostatné priestory, chodby podľa platného VZN. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energiu, vodné, stočné, vykurovanie, odvoz komunálneho odpadu. Nájomca si musí zabezpečiť individuálne vykurovanie. Nájomné je stanovené v zmysle VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša. Dĺžka nájmu: 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Odôvodnenie: Urbariát Nesluša, spol. s r. o., Nesluša, je organizácia obhospodarujúca lesné pozemky v katastri obce Nesluša, čo predstavuje určitú formu služby verejnosti. Obec v súčasnosti nemá zámer s využitím priestorov na iný účel. Priestory sú dlhodobo nevyužívané. Obec bude mať z prenájmu finančný príjem. Ak nedôjde k podpísaniu nájomnej zmluvy do 90 dní od účinnosti tohto uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť.

Čas: 16 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Mgr. Peter Piják.

Podpísané v Nesluši dňa 17. 04. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. II-6/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jany Bosej, bytom Nesluša 1207, o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku za účelom poskytovania kozmetických služieb občanom (OU-2023/42).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecných priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľku Janu Bosú, bytom Nesluša 1207, podľa zverejneného zámeru zo dňa 24. 03. 2023. Konkrétne: obecné priestory v polyfunkčnej budove č. 1027 - miestnosť č. 1.26 fyzikál. liečba o výmere 22,94 m2 za cenu 20 €/m2/rok ako prevádzkové priestory podľa platného VZN. Ostatné priestory – 18 % podiel zo spoločných priestorov o výmere 18,82 m2, v ktorých sú zahrnuté tieto miestnosti: č. 1.17 zádverie, č. 1.19 hala, č. 1.20 WC muži, č. 1.21 WC ženy, č. 1.22 upratovačka, č. 1.23 čakáreň a 1.28 čakáreň za cenu 6 €/m2/rok ako ostatné priestory, chodby podľa platného VZN. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energiu, vodné, stočné, vykurovanie, odvoz komunálneho odpadu. Nájomca si musí zabezpečiť individuálne vykurovanie. Nájomné je stanovené v zmysle VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša. Dĺžka nájmu 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Odôvodnenie: Jana Bosá, bytom Nesluša 1207, bude poskytovať kozmetické služby občanom. Obec v súčasnosti nemá zámer s využitím priestorov na iný účel. Priestory sú dlhodobo nevyužívané. Obec bude mať z prenájmu finančný príjem. Ak nedôjde k podpísaniu nájomnej zmluvy do 90 dní od účinnosti tohto uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť.

Čas: 16 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - PhDr. Juraj Bosý.

Podpísané v Nesluši dňa 17. 04. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. II-7/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jozefa Lisku, bytom Nesluša 838, o prenájom časti pozemku na parcele KNC 434/1 v kat. úz. Nesluša (OU-2023/165).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Jozefovi Liskovi, bytom Nesluša 838, podľa zverejneného zámeru zo dňa 24. 03. 2023 – časť pozemku parcely č. KNC 434/1 o celkovej ploche 19,5 m2 na súkromné účely za podmienky, že na pozemku nesmie byť zrealizovaná žiadna stavba a ani trvalý záber napr. vozidlom. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša. Dĺžku nájmu 5 rokov so začiatkom od 01. 07. 2023. Odôvodnenie: Jozef Lisko, bytom Nesluša 838, s rodinou pozemok využíva ako príslušenstvo k bytu a na oddychové účely v letnom období. Obec v súčasnosti nemá zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemku, z ktorého má obec aj finančný príjem. Ak nedôjde k podpísaniu nájomnej zmluvy do 90 dní od účinnosti tohto uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť.

Čas: 16 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Martin Lisko.

Podpísané v Nesluši dňa 17. 04. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. II-8/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť ITS, spol. s r. o., so sídlom Závodská cesta 2945/38, Žilina, o umiestnenie telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete - pokračovanie prevádzkovania telekomunikačných zariadení na budove obecného úradu a vodojeme za odplatu po výpovedi zmluvy. (OU-2023/161).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zverejneného zámeru zo dňa 24. 03. 2023 pre žiadateľa – ITS, spol. s r. o., so sídlom Závodská cesta 2645/38, Žilina. Konkrétne: strechy obecného úradu a vodojemu „Chovancovce“, kde odplata za poskytnutý priestor - vo výške 250 €/rok za vysielač na streche obecného úradu a 100 €/rok na vodojeme bude rovnaká za rok 2023 ako v každom ďalšom kalendárnom roku. Platba za spotrebovanú elektrinu bude účtovaná podľa nameranej spotreby. V prípade, ak sa preukáže, že obec na vodojeme nemá žiadne zariadenia, ktoré využívajú elektrickú energiu, bude nájomca povinný uhradiť poplatok aj za elektromer. Nájom bude trvať od 01. 08. 2023 do 31. 12. 2027. Odôvodnenie: Spoločnosť ITS, spol. s r. o., so sídlom Závodská cesta 2945/38, Žilina, prostredníctvom telekomunikačných zariadení (verejné vysielače) slúži občanom, aby si mohli domácnosti pripojiť k internetu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné ich zachovanie pre ďalšie prevádzkovanie. Ak nedôjde k podpísaniu nájomnej zmluvy do 90 dní od účinnosti tohto uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť.

Čas: 16 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 17. 04. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. II-9/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť PharmDr. Štefana Grešáka, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anny Grešákovej, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie časti pozemku KNC 1679 (OU-2023/127), doplnenie žiadosť (OU-2023/375).

Obecné zastupiteľstvo:

 1. schvaľuje zámer predaja parcely KNC 1679/7 o celkovej výmere 146 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KNC 1679 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 25,00 €/m2, žiadateľom PharmDr. Štefanovi Grešákovi, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anne Grešákovej, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto. Náklady na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností budú hradiť žiadatelia. Geometrickým plánom č. 71/2018 úradne overeným dňa 28. 05. 2018 pod číslom 239/18 sa rozdelil pozemok KNC 1679 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1818 m2 na: pozemok KNC 1679/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1672 m2 a pozemok KNC 1679/7 zastavaná plocha a nádvorie výmere 146 m2. Kúpnou zmluvou PharmDr. Štefan Grešák, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anna Grešáková, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto, nadobudnú do vlastníctva nehnuteľnosť – parcelu KNC 1679/7 o výmere 146 m2 v kat. úz. Nesluša a Obci Nesluša ostane vo výlučnom vlastníctve parcela KNC 1679/8 o výmere 1672 m2. Odôvodnenie hodného osobitného zreteľa: žiadatelia získaním parcely do vlastníctva vybudujú z vlastných zdrojov na základe stavebného povolenia oporný múr na zaistenie svahu pred zosuvom. Ochránia tak svoj majetok (rodinný dom) pred prípadným poškodením. Zároveň vybudovaný oporný múr zabezpečí aj spevnenie miestnej komunikácie v tejto časti obce.
 2. žiada starostku obce zverejniť zámer predaja parcely KNC 1679/7 o celkovej výmere 146 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KNC 1679 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli a webovom sídle obce.

Čas: 16 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 17. 04. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. II-10/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Rodičovskej rady pri Základnej škole s materskou školou Nesluša, Nesluša 837, o finančný príspevok na „Turistickú olympiádu“ vo výške € 600,00 (OU-2023/342).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rodičovskej rady pri Základnej škole s materskou školou Nesluša, Nesluša 837, o finančný príspevok na „Turistickú olympiádu“ vo výške € 400,00, formou zakúpenia vecných cien pre víťazov jednotlivých kategórií. Do zmluvy o dotáciu pre občianske združenie „Priatelia Kysúc“ sa uvedie, že minimálne € 200,00 z tejto dotácie použije na zakúpenie cien pre „Turistickú olympiádu ZŠ s MŠ“.

Čas: 16 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 17. 04. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. II-11/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť MUDr. Natálie Kullovej, bytom Čierne 368, o individuálnu zmenu územného plánu (OU-2023/239).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť MUDr. Natálie Kullovej, bytom Čierne 368, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KNC 4219/11 za účelom výstavby rekreačnej chaty.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 17. 04. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. II-12/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Hrubého, bytom Nesluša 969, o zaradenie pozemkov KNC 3411 a 3410 medzi plochy, na ktorých bude možná výstavba, do dodatku územného plánu - individuálne riešenie (OU-2023/338).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jána Hrubého, bytom Nesluša 969, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcely KNC 3411 a 3410, za účelom budúcej výstavby.

Čas: 17 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 17. 04. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Zoznam návrhov uznesení prerokovaných a neprijatých na II. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Nesluša v roku 2023 zo dňa 12. 04. 2023

1.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša 834, o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa (OU-2022/1164).

O schválení žiadosti sa hlasovalo:

Čas: 16 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 1 - Marian Kubala;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

2.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Pilátovej, bytom Nesluša 262, o vydanie časti pozemku č. KNE 449 v kat. úz. Nesluša pod nehnuteľnosťou 262 a 60 cm okolo domu zo strany miestnej komunikácie (OU-2022/1099).

O schválení žiadosti sa hlasovalo:

Čas: 16 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

3.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346, o výmenu pozemkov v rozsahu: žiadateľ odčlení časť o výmere 22 m2 zo svojho pozemku č. KNC 395 a zamení ho za časť pozemku o rovnakej výmere 22 m2 z pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce č. KNC 434/1 (č. 1165/2022).

O schválení žiadosti sa hlasovalo:

Čas: 16 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Príloha (pdf, 178 kB, 24. 04. 2022).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.