Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 09. 03. 2023.

Uznesenie č. I-1/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program I. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. program I. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. Mgr. Peter Piják.

Čas: 17 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-2/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022,
 2. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly plnenia uznesení z V. riadneho zasadnutia OZ,
 3. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2023 – 2025 predkladá Mária Kormanová, hlavná kontrolórka obce.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022;
 2. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nesluši z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 12. 2022;
 3. odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Nesluša k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2023 – 2025.

Čas: 17 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-3/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nesluša, ktorý bol schválený Uznesením č. IV-2a/2019 z 26. 09. 2019, nakoľko sa pracuje na jeho aktualizácií – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nesluša do 01. 01. 2024.

Čas: 17 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-4/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku – predkladá Ing. Ján Vojtek, predseda komisie životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 1/2023 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 17 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-5/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Domov opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce a Bc. Jaroslava Žideková, zariadenie DOS.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 2/2023 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Domov opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 17 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I- 6/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša – predkladá Ing. Andrea Špiriaková, riaditeľka ZŠ s MŠ Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 17 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-7/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša 834, o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa (OU-2022/1164).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša 834, o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-8/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Drndu o výmenu pozemkov v rozsahu: žiadateľ odčlení časť o výmere 22 m2 zo svojho pozemku č. KNC 395 a zamení ho za časť pozemku o rovnakej výmere 22 m2 z pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce č. KNC 434/1 (č. 1165/2022).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Miroslava Drndu o výmenu pozemkov.

Čas: 17 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-9/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jozefa Lisku, bytom Nesluša 838, o prenájom časti pozemku na parcele KNC 434/1 v kat. úz. Nesluša. (OU-2023/165).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Jozefa Lisku, bytom Nesluša 838, o prenájom časti pozemku na parcele KNC 434/1 v kat. úz. Nesluša.

Čas: 17 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-10/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Pilátovej, bytom Nesluša 262, o vydanie časti pozemku č. KNE 449 v kat. úz. Nesluša pod nehnuteľnosťou 262 a 60 cm okolo domu zo strany miestnej komunikácie (OU-2022/1099).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Anny Pilátovej, bytom Nesluša 262, o vydanie časti pozemku č. KNE 449 v kat. úz. Nesluša.

Čas: 17 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-11/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jany Bosej, bytom Nesluša 1207, o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku za účelom poskytovania kozmetických služieb občanom (OU-2023/42).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Jany Bosej, bytom Nesluša 1207, o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku za účelom poskytovania kozmetických služieb občanom.

Čas: 17 hod. 44 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-12/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Urbariátu Nesluša spol. s r. o., Nesluša, o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku (OU-2023/43).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Urbariátu Nesluša spol. s r. o., Nesluša, o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku.

Čas: 17 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 3 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 2 - Mgr. Peter Piják, Adam Vilim.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-13/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť ITS, spol. s. r. o. Závodská cesta 2945/38 Žilina, o umiestnenie telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete - pokračovanie prevádzkovania telekomunikačných zariadení na budove obecného úradu a vodojeme za odplatu po výpovedi zmluvy (OU-2023/161).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ITS, spol. s. r. o. Závodská cesta 2945/38 Žilina, o umiestnenie telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete - pokračovanie prevádzkovania telekomunikačných zariadení na budove obecného úradu a vodojeme za odplatu po výpovedi zmluvy.

Čas: 17 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-14/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2023-2025 (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

Obecné zastupiteľstvo:

 1. schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2023 podľa predloženého návrhu č. 1 z 15. 02. 2023:
  • bežné príjmy: € 2 459 933,00,
  • kapitálové príjmy: € 405 618,00,
  • príjmové finančné operácie: € 235 140,00,
  • celkové príjmy rozpočtu: € 3 100 691,00,
  • bežné výdavky: € 2 004 230,00,
  • kapitálové výdavky: € 930 770,00,
  • výdavkové finančné operácie: € 3 000,00,
  • celkové výdavky rozpočtu: € 2 938 000,00,
  • rozpočtová rezerva: € 162 691,00;
 2. berie na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2024 a 2025 podľa predloženého návrhu č. 1 z 15. 02. 2023.

Čas: 17 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-15/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša 834, o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod (OU-2022/987).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša 834, o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod za podmienok určených obcou Nesluša a s tým, že vodomerná šachta bude vybudovaná na pozemku žiadateľa.

Čas: 17 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-16/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Igora Svrčka, bytom Nesluša 297, o zaradenie pozemku KNC 5331/24 na LV č. 11190 do dodatku územného plánu – individuálne (OU-2022/1224).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Igora Svrčka, bytom Nesluša 297, o zaradenie pozemku KNC 5331/24 na LV č. 11190 do dodatku územného plánu – individuálne.

Čas: 18 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-17/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jany Čupovej a Mariana Čupu, bytom Nesluša 1272, o individuálnu zmenu územného plánu – pozemkov KNC 3247/3 a 3247/12 (OU-2022/1052).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jany Čupovej a Mariana Čupu, bytom Nesluša 1272, o individuálnu zmenu územného plánu – pozemkov KNC 3247/3 a 3247/12.

Čas: 18 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-18/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Pavla Kubalu, bytom Štúrova 1211/63, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu na parcely – KNC 5307/1, 5309, 5310 v kat. úz. Nesluša (OU-2022/1078).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Pavla Kubalu, bytom Štúrova 1211/63, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu na parcely – KNC 5307/1, 5309, 5310 v kat. úz. Nesluša.

Čas: 18 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-19/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Emílie Skokanovej, bytom Nesluša 759, o rozšírenie územného plánu individuálne o parcely KNC 3378/3 a 3378/4 (OU-2022/1149).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Emílie Skokanovej, bytom Nesluša 759, o rozšírenie územného plánu individuálne o parcely KNC 3378/3 a 3378/4.

Čas: 18 hod. 03 min.

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-20/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh komisie životného prostredia a územného plánovania k žiadosti Ivana Bieleša a Emílie Bielešovej, bytom Nesluša 867, o zmenu územného plánu – individuálne – na parcely KNC 159/7, 159/12, 159/10 (OU-2023/231).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ivana Bieleša a Emílie Bielešovej, bytom Nesluša 867, o zmenu územného plánu – individuálne – na parcely KNC 159/7, 159/12, 159/10.

Čas: 18 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-21/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Juraja Bieleho, bytom Revolučná 1171/4, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie parciel KNC 3528/4 a 3528/5 v kat. úz. Nesluša do zmeny a doplnku územného plánu obce Nesluša individuálne (OU-2023/107).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Juraja Bieleho, bytom Revolučná 1171/4, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie parciel KNC 3528/4 a 3528/5 v kat. úz. Nesluša do zmeny a doplnku územného plánu obce Nesluša individuálne.

Čas: 18 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-22/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Tichého, bytom ČSA 1306/7, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu obce Nesluša pre parcelu KNC 330/6 (OU-2023/201).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jána Tichého, bytom ČSA 1306/7, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu obce Nesluša pre parcelu KNC 330/6.

Čas: 18 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-23/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Hrušku a Ing. Michaely Hruškovej, bytom Nesluša 1237, o individuálnu zmenu územného plánu obce Nesluša pre parcely KNC 3244/202, 3244/217, 3244/152, 3244/203, 3244/151 do doplnku č. 3 (OU-2023/223).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Miroslava Hrušku a Ing. Michaely Hruškovej, bytom Nesluša 1237, o individuálnu zmenu územného plánu obce Nesluša pre parcely KNC 3244/202, 3244/217, 3244/152, 3244/203, 3244/151 do doplnku č. 3.

Čas: 18 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-24/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jany Urbaníkovej, bytom A. Bernoláka 2199/40, Žilina, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva (OU-2023/40).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jany Urbaníkovej, bytom A. Bernoláka 2199/40, Žilina, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na pozemku vo vlastníctve obce, vedľa oplotenia píly č. 122 na dobu 6 mesiacov, t. j. Od 01. 04. 2023 do 01. 10. 2023.

Čas: 18 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-25/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Zdenky Štrbákovej, bytom Nesluša 975, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na pozemku KNC 434/1, ktorá je vo vlastníctve obce pred garážou vedľa bytovky (OU-2023/94).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zdenky Štrbákovej, bytom Nesluša 975, o trvalé parkovanie tak, ako bolo predložené v žiadosti, avšak zaparkované vozidlo nesmie zamedziť prístup ostatným majiteľom k ich garážam a tiež prejazd po asfaltovej komunikácií.

Čas: 18 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-26/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Stanislava Mazúcha, bytom Nesluša 316, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na pozemku KNE 10577, ktorý je vo vlastníctve obce (OU-2023/221).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Stanislava Mazúcha, bytom Nesluša 316, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva- trvalé parkovanie tak, ako bolo predložené v žiadosti. Nakoľko sa jedná o pozemok v blízkosti vodného toku, za prípadné znečistenie vody zodpovedá žiadateľ.

Čas: 18 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-27/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Stanislava Sucháňa, bytom Nesluša 114, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva, na parcele KNE 10577, ktorej vlastníkom je obec Nesluša (OU-2023/254).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Stanislava Sucháňa, bytom Nesluša 114, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie tak, ako bolo predložené v žiadosti. Nakoľko sa jedná o pozemok v blízkosti vodného toku, za prípadné znečistenie vody zodpovedá žiadateľ.

Čas: 18 hod. 16 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-28/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Veroniky Jarabicovej, bytom Nesluša 838, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na parcele KNC 434/1, ktorej vlastníkom je obec Nesluša (areál školy) (OU-2023/92).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Veroniky Jarabicovej, bytom Nesluša 838, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie, avšak nie na mieste uvedenom v žiadosti, ale medzi budovami telocvične.

Čas: 18 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. I-29/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tomáša Vaňára, bytom Nesluša 464, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na parcele KNE 10554, ktorej vlastníkom je obec Nesluša (OU-2023/177).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Tomáša Vaňára, bytom Nesluša 464, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na parcele KNE 10554, ktorej vlastníkom je obec Nesluša. Správcom uvedenej miestnej komunikácie, ktorá je súčasťou cesty III. triedy je VÚC Žilina. Z uvedeného dôvodu je potrebný súhlas od VÚC Žilina aj Okresného dopravného inšpektorátu Čadca, aby bolo možné podanú žiadosť schváliť.

Čas: 18 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0;

Podpísané v Nesluši dňa 14. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Zoznam návrhov uznesení prerokovaných a neprijatých na I. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Nesluša v roku 2023 zo dňa 09. 03. 2023

1.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mgr. Dariny Hollej a Ľubomíra Hollého, bytom Neslušská cesta 1219, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemkov KNC 4057/11 a 4999/4 do územného plánu – individuálne (OU-2023/14).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mgr. Dariny Hollej a Ľubomíra Hollého, bytom Neslušská cesta 1219, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemkov KNC 4057/11 a 4999/4 do územného plánu – individuálne.

Čas: 18 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 3 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 2 - Mgr. Peter Piják, Adam Vilim.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

2.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ivana Bieleša a Emílie Bielešovej, bytom Nesluša 867, o zmenu územného plánu – individuálne – na parcely KNC 159/7, 159/12, 159/10 a KNE 2696/1, 2696/2, 2720 (OU-2023/231).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ivana Bieleša a Emílie Bielešovej, bytom Nesluša 867, o zmenu územného plánu – individuálne – na parcely KNC 159/7, 159/12, 159/10 a KNE 2696/1, 2696/2, 2720.

Čas: 18 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 3 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 2 - Mgr. Peter Piják, Adam Vilim.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

3.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Kamila Šefára, bytom Nesluša 1038, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na pozemku KNC 1653, vedľa RD č. 1036 (OU-2023/93).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Kamila Šefára, bytom Nesluša 1038, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na pozemku KNC 1653, vedľa RD č. 1036.

Čas: 18 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Príloha (pdf, 259 kB, 20. 03. 2022).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.