Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 25. 11. 2022.

Uznesenie č. U-1/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
 2. konštatuje, že 1. novozvolená starostka obce Ing. Zuzana Jancová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce; 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Čas: 15 hod. 18 min.

Podpísané v Nesluši dňa 30. 11. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. U-2/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0;

Podpísané v Nesluši dňa 30. 11. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. U-3/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca PhDr. Juraja Bosého zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čas: 15 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: PhDr. Juraj Bosý.

Podpísané v Nesluši dňa 30. 11. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. U-4/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na poverenie sobášiaceho poslanca počas volebného obdobia 2022 - 2026.

Obecné zastupiteľstvo poveruje výkonom funkcie sobášiaceho poslanca PhDr. Juraja Bosého počas volebného obdobia 2022 - 2026 v zmysle § 4 odst. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.

Čas: 15 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: PhDr. Juraj Bosý.

Podpísané v Nesluši dňa 30. 11. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. U-5/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje:

 1. komisiu finančnú, správy obecného majetku, kultúrnu a sociálnu,
 2. komisiu životného prostredia a územného plánovania,
 3. komisiu na ochranu verejného záujmu.

Čas: 15 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 30. 11. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. U-6/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na voľbu predsedu a členov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej

Obecné zastupiteľstvo volí:

a) PhDr. Juraja Bosého za predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

Čas: 15 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: PhDr. Juraj Bosý.

b) Zuzanu Hrubú, Antona Janáčika, Ing. Michala Klotáka, Ing. Petra Ozsvalda, Mgr. Petra Pijáka, Pavla Škutu za členov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

Čas: 15 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

c) Moniku Žákovú za zapisovateľa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

Čas: 15 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 30. 11. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. U-7/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na voľbu predsedu a členov komisie životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo volí:

a) Ing. Jána Vojteka za predsedu komisie životného prostredia a územného plánovania.

Čas: 15 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Ing. Ján Vojtek.

b) Bc. Andreu Bosú, Zuzanu Hrubú, Mariana Kubalu, Vincenta Nemčeka, Ing. Petra Ozsvalda za členov komisie životného prostredia a územného plánovania.

Čas: 15 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

c) Ing. Andreu Šímovú a Ing. Janu Škutovú za zapisovateľov komisie životného prostredia a územného plánovania.

Čas: 15 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 30. 11. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. U-8/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na voľbu predsedu a členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (komisia na ochranu verejného záujmu).

Obecné zastupiteľstvo volí:

a) Mgr. Petra Pijáka za predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (komisia na ochranu verejného záujmu).

Čas: 15 hod. 29 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

b) PhDr. Juraja Bosého, Ing. Michala Klotáka, Martina Lisku, Adama Vilima za členov komisie na ochranu verejného záujmu.

Čas: 15 hod. 29 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

c) Ing. Andreu Šímovú za zapisovateľa komisie na ochranu verejného záujmu.

Čas: 15 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 30. 11. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r.,starostka obce Nesluša

Uznesenie č. U-9/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Ing. Zuzany Jancovej na určenie členov školskej rady ZŠ s MŠ Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. ruší členstvo Pavla Škutu v školskej rade ZŠ s MŠ Nesluša ako zástupcu zriaďovateľa – Obce Nesluša,
 2. schvaľuje Zuzanu Hrubú za člena školskej rady ZŠ s MŠ ako zástupcu zriaďovateľa – Obce Nesluša.

Ostatní členovia zostávajú naďalej členmi školskej rady ZŠ s MŠ Nesluša, t. j. PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko a Ing. Peter Ozsvald.

Čas: 15 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Zuzana Hrubá.

Podpísané v Nesluši dňa 30. 11. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša.

Uznesenie č. U-10/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na určenie mesačného platu starostky obce.

Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostky Ing. Zuzany Jancovej v takej výške ako poberala vo volebnom období 2018 - 2022, t. j. vo výške základný plat + 50 %.

Čas: 15 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Adam Vilim.

Podpísané v Nesluši dňa 30. 11. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Príloha (pdf, 125 kB, 06. 12. 2022).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.