Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 09. 12. 2022.

Uznesenie č. V-1/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zvolenie Mgr. Petra Pijáka za poslanca obecného zastupiteľstva,
zloženie sľubu poslanca.

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva v Nesluši Mgr. Peter Piják, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Čas: 15 hod. 05 min.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša.

Uznesenie č. V-2/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program V. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. program V. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 2. overovateľov zápisnice: 1. Martin Lisko, 2. Ing. Peter Ozsvald.

Čas: 15 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-3/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu o výsledku kontroly č. OU-2022/719, OU-2022/815 a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 hlavnej kontrolórky Obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/719 a OU-2022/815;
 2. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nesluša na I. polrok 2023 podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-4/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 5/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrhu s tým, že sa v § 8 ods. 2 c, 3 c, 4 c a 6 c sa upraví dátum z 1. apríla 2022 na 1. apríla 2023.

Čas: 15 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-5/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-6/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-7/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 2 Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-8/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh poriadku odmeňovania a rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a komisií – predkladá Ing. Ján Vojtek.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií podľa predloženého návrhu;
 2. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu s tým, že sa doplní text v § 6 ods. 3 - Ak OZ nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa podľa bodu 2 tohto ustanovenia do „pol“ hodiny…;
 3. Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 16 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-9/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia Základnej školy s materskou školou č. 4-1/2022 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ Ing. Andrea Špiriaková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie Základnej školy s materskou školou č. 4-1/2022 podľa predloženého návrhu č. 1 riaditeľky školy.

Čas: 15 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-10/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 4-2/2022 predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4-2/2022 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Čas: 15 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-11/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba, so sídlom Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, o poskytnutie finančných prostriedkov na 20 detí z našej obce, ktoré navštevujú CVČ sv. Jakuba (OU-2022/896) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba, so sídlom Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto, ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, o poskytnutie finančných prostriedkov na 20 detí z našej obce, ktoré navštevujú CVČ sv. Jakuba. Obec Nesluša vie poskytnúť žiadateľovi finančné prostriedky iba prostredníctvom dotácie podľa VZN č. 5/2015. Takáto žiadosť podaná nebola.

Čas: 15 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 3 - Martin Lisko, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-12/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť JUVENTAS Žilina, n. o., so sídlom Pivovarská 3, Žilina, ako zriaďovateľa Súkromného centra voľného času Žirafa, o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s poukazom na § 6 ods. 12, písm. e) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (OU-2022/903)– predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť JUVENTAS Žilina, n. o., so sídlom Pivovarská 3, Žilina, ako zriaďovateľa Súkromného centra voľného času Žirafa, o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s poukazom na § 6 ods. 12, písm. e) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec Nesluša vie poskytnúť žiadateľovi finančné prostriedky iba prostredníctvom dotácie podľa VZN č. 5/2015. Takáto žiadosť podaná nebola.

Čas: 15 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-13/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši, so sídlom Nesluša 706, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Rocknes 2023 vo výške € 2 500,00 (OU-2022/816) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši, so sídlom Nesluša 706, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Rocknes 2023 vo výške € 2 500,00.

Čas: 15 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Mgr. Peter Piják.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-14/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši, so sídlom Nesluša 706, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Letné kino 2023 vo výške € 175,00 (OU-2022/817) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši, so sídlom Nesluša 706, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Letné kino 2023 vo výške € 175,00.

Čas: 15 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Mgr. Peter Piják.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-15/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Športového klubu Nesluša, so sídlom Nesluša 147, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 - na rozvoj športovej činnosti klubu vo výške € 6 000,00 (OU-P/2022-831) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Športového klubu Nesluša, so sídlom Nesluša 147, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 - na rozvoj športovej činnosti klubu vo výške € 6 000,00 s tým, že € 1 000,00 bude použitých na detskú ligu.

Čas: 15 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Ing. Michal Kloták.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-16/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Hasičské súťaže v roku 2023 vo výške € 1 340,00 (OU-2022/827) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Hasičské súťaže v roku 2023 vo výške € 1 340,00 s tým, že polovica z tejto sumy, t. j. € 670,00 bude použitá na súťaže pre deti.

Čas: 15 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Zuzana Hrubá.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-17/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – 6. ročník hasičskej súťaže v Nesluši vo výške € 1 100,00 (OU-2022/828) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – 6. ročník hasičskej súťaže v Nesluši vo výške 1 100,00 €.

Čas: 15 hod. 35 min.

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Zuzana Hrubá.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-18/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Priatelia Kysúc, so sídlom Nesluša 554, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – turistické preteky vo výške € 2 000,00 (OU-2022/830) - predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Priatelia Kysúc, so sídlom Nesluša 554, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – turistické preteky vo výške € 2 000,00 s tým, že požaduje väčšiu informovanosť verejnosti o akciách združenia.

Čas: 15 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-19/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ BAJK RELAX KYSUCE, so sídlom v Kysuckom Novom Meste, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na projekt – Neslušským chotárom MTB maratón 2. ročník vo výške € 6 000,00 (OU-2022/823) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ BAJK RELAX KYSUCE, so sídlom v Kysuckom Novom Meste, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na projekt – Neslušským chotárom MTB maratón 2. ročník vo výške € 6 000,00.

Čas: 15 hod. 39 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-20/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Spojenej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a postihnutých civilizačnými chorobami v Nesluši, so sídlom Nesluša 855, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške € 1 800,00 (OU-2022/806) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Spojenej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a postihnutých civilizačnými chorobami v Nesluši, so sídlom Nesluša 855, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške € 1 000,00 € + € 200,00 pod podmienkou, že sa členovia organizácie aktívne zapoja počas roka do kultúrnej akcie poriadanej obcou Nesluša. V opačnom prípade je žiadateľ povinný vrátiť € 200,00 obci Nesluša ako nevyčerpanú dotáciu.

Čas: 15 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 1 - Adam Vilim;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-21/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska Nesluša, so sídlom Nesluša 230, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške € 1 800,00 (OU-2022/810) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska Nesluša, so sídlom Nesluša 230, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške € 1 000,00 € + € 200,00 pod podmienkou, že sa členovia organizácie aktívne zapoja počas roka do kultúrnej akcie poriadanej obcou Nesluša. V opačnom prípade je žiadateľ povinný vrátiť € 200,00 obci Nesluša ako nevyčerpanú dotáciu.

Čas: 15 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 3 – Martin Lisko, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-22/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Šachového klubu Mladosť, so sídlom Hotel Les Nesluša, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na účasť na ligách Slovenského šachového zväzu vo výške € 1 200,00 (OU-2022/832) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

a) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť, so sídlom Hotel Les Nesluša, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na účasť na ligách Slovenského šachového zväzu vo výške € 500,00 s tým, že ďalších € 700,00 bude poskytnutých iba v prípade, že žiadateľ bude v Centre voľného času v Nesluši viesť šachový krúžok pre deti.

Čas: 15 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť, so sídlom Hotel Les Nesluša, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na účasť na ligách Slovenského šachového zväzu vo výške € 300,00 s tým, že ďalších € 500,00 bude poskytnutých iba v prípade, že žiadateľ bude v Centre voľného času v Nesluši viesť šachový krúžok pre deti.

Čas: 15 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 3 – Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Adam Vilim.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. V-23/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Zdenky Čavajdovej, bytom Nesluša 1009, o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na zakúpenie palivového dreva z dôvodu nízkeho príjmu jej starobného dôchodku a dôchodku jej manžela (OU-2022/1150) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Zdenky Čavajdovej, bytom Nesluša 1009, o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na zakúpenie palivového dreva, nakoľko nespĺňa podmienky podľa § 3 ods. 4. Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša č. 6/2015 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.

Čas: 15 hod. 48 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 7 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim;
 • zdržal sa hlasovania: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Ing. Ján Vojtek.

Podpísané v Nesluši dňa 19. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Príloha (pdf, 125 kB, 21. 12. 2022).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.