Uznesenia zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 08. 08. 2022.

Uznesenie č. IV-1/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva s tým, že bod 3. sa ruší z dôvodu stiahnutia Návrhu č. 1 Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2021 riaditeľkou Základnej školy s materskou školou v Nesluši. Ostatné body programu budú nasledovať bezo zmien;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. PhDr. Juraj Bosý.

Čas: 15 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-2/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/630.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/630

Čas: 15 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-3/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výročnú správu k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke obce Nesluša za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. výročnú správu,
 2. správu audítora.

Čas: 15 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-4/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Okresného súdu v Žiline o voľbu prísediaceho Okresného súdu v Žiline v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie rokov 2022 - 2026. Navrhnutý kandidát – PhDr. Juraj Bosý, bytom Nesluša č. 1207 (pod. č. 2022/570).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje PhDr. Juraja Bosého, bytom Nesluša č. 1207, za prísediaceho Okresného súdu v Žiline v zmysle zákona  č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie rokov 2022 - 2026.

Čas: 15 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 8 - Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: PhDr. Juraj Bosý.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-5/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prevodu obecného majetku – predaj parcely č. KNC 1678/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi – Jánovi Janišovi, bytom Nesluša 1047 (pod. č. OU-2021/1254 a OU-2022/85).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prevod obecného majetku – predaj parcely č. KNC 1678/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi – Jánovi Janišovi, bytom Nesluša 1047. Predajná cena bude 50 €/m2. Náklady na vklad zmluvy do katastra bude hradiť žiadateľ. Geometrickým plánom  č. 122/2021, vyhotoveným  dňa 27.10.2021 vyhotoviteľom Geokancelária, s. r. o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto, úradne overeného dňa 04. 11. 2021 pod číslom 549/2021,  sa rozdelil pozemok KNC parc. č. 1678 orná pôda o výmere 166 m2 na: pozemok KNC parc. č. 1678/1 orná pôda o výmere 83 m2 a pozemok KNC parc. č. 1678/3 orná pôda o výmere 83 m2.  Kúpnou zmluvou Ján Janiš, bytom Nesluša 1047, nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť - parcelu KNC č. 1678/3 - orná pôda o výmere 83 m2 v kat. ú. Nesluša a Obci Nesluša ostane vo výlučnom vlastníctve parcela č. KNC 1678/1 - orná pôda o výmere 83 m2. Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa – parcela 1678/3 slúži na prístup k rodinnému domu p. Janiša, sú na nej umiestnené merania IS ako i žumpa, a teda pozemok svojím umiestnením slúži na výkon vlastníckych práv k rodinnému domu č. 1047;
 2. uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy podľa Unesenia č. III-25/2022 zo dňa 21. 06. 2022.

Čas: 15 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-6/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prenájmu časti pozemku č. KNE 10550 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 70 m2 v kat. úz. Nesluša, podľa predloženého návrhu žiadateľky Anny Šurhaňákovej, bytom Nesluša 387 (pod. č. OU-2022/251).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prenájom časti pozemku č. KNE 10550 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 70 m2 v kat. úz. Nesluša, podľa predloženého návrhu žiadateľky Anny Šurhaňákovej, bytom Nesluša 387. Celý prenajatý pozemok bude využívaný na poľnohospodárske účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša. Dĺžka nájmu 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení prenájmu nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom. Existujúce dočasné oplotenie bude po ukončení nájmu odstránené;
 2. uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa uznesenia č. III-35/2022 zo dňa 21. 06. 2022.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-7/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prevodu obecného majetku – predaj novovzniknutej parcely č. KNC 1453/3 – ostatná plocha o celkovej výmere 50 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľom – Ján Čuboň a Júlia Čuboňová, obaja bytom Nesluša 1002 (pod. č. OU-2022/386).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prevod obecného majetku – predaj novovzniknutej parcely č. KNC 1453/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predajná cena 50,00 €/m2. Náklady na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností bude hradiť žiadateľ. Geometrickým plánom č. 33/2022 úradne overeným dňa 18. 05. 2022 pod číslom 170/2022 sa rozdelil pozemok KNC 1453/1 ostatná plocha o výmere 900 m2 na: pozemok KNC 1453/3 ostatná plocha o výmere 50 m2 a pozemok KNC 1453/1 ostatná plocha o výmere 850 m2. Kúpnou zmluvou Ján Čuboň a manželka Júlia Čuboňová, bytom Nesluša 1002, nadobudne do vlastníctva nehnuteľnosť – parcelu KNC 1453/3 – ostatná plocha o výmere 50 m2 v kat. úz. Nesluša a Obci Nesluša ostane vo výlučnom vlastníctve parcela č. 1453/1 – ostatná plocha o výmere 850 m2. Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa – žiadatelia a ich právny predchodcovia dlhodobo užívali tento pozemok v dobrej viere, že je ich vlastníctvom. Kúpou sa usporiadajú vlastnícke vzťahy a dôjde k vyrovnaniu hraníc pozemkov;
 2. uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy podľa Unesenia č. III-38/2022 zo dňa 21. 06. 2022.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-8/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prenájmu obecného majetku – časti pozemku par. č. KNE 3521 o celkovej ploche 25 m2, za účelom realizácie prístrešku, ktorý bude slúžiť na ochranu pred dažďom, na obdobie do 30. 09. 2025 formou dodatku k zmluve č. 1/2020 (pod. č. OU-2022/391).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prenájom obecného majetku – časť pozemku par. č. KNE 3521 o celkovej ploche 25 m2, žiadateľovi – Jaroslavovi Liskovi, bytom Dubie 130, v zastúpení za Slovenský zväz chovateľov poštových holubov v obci Nesluša, za účelom realizácie prístrešku, ktorý bude slúžiť na ochranu pred dažďom, na obdobie do 30.09.2025 formou dodatku k zmluve č. 1/2020;
 2. uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2022 podľa uznesenia č. III-39/2022 zo dňa 21. 06. 2022.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-9/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer odovzdania vodného zdroja – studne v prospech vlastníkov bytov bytového domu č. 963.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. odovzdanie vodného zdroja nachádzajúceho sa na parcele č. KNC  2954 v kat. úz. Nesluša pri bytovom dome č. 963 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie vecného bremena v prospech vlastníkov bytov bytového domu č. 963, spočívajúcom v práve prístupu k vodnému zdroju a jeho údržby. Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa: odovzdaním vlastníctva vodného zdroja sa zabezpečí dodávka pitnej vody obyvateľom danej nehnuteľnosti. Vecným bremenom sa zabezpečí prístup ku prevádzke a údržbe vodného zdroja pod správou obyvateľov a vlastníkov bytov v bytovom dome č. 963. Nakoľko obec má záujem vybudovať v blízkosti bytového domu z bývalej budovy základnej školy zariadenie pre seniorov a previesť danú parcelu na nového vlastníka,  ktorý vybuduje a zabezpečí prevádzkovanie tohto zariadenia;
 2. uzatvorenie zmluvy o odovzdaní vodného zdroja a zriadení vecného bremena podľa uznesenia č. III-13/2019 zo dňa 28. 06. 2019. Vodný zdroj bude obyvateľom bytovky odovzdaný bezodplatne.

Čas: 15 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-10/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Športového klubu Žiar Nesluša o odsúhlasenie zníženia poplatku za používanie futbalového ihriska a šatní v letnom období (pod. č. OU-2022/538).

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Športového klubu Žiar Nesluša o odsúhlasenie zníženia poplatku za používanie futbalového ihriska a šatní v letnom období.

Čas: 15 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-11/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo spoločnú žiadosť o preplatenie nákladov na pripojenie na verejnú kanalizáciu – žiadatelia: J. Štrbová, Nesluša 359, E. Slížová, Nesluša 826, M. Šteinigerová, Nesluša 766 a B. Brezina, Nesluša 217 (pod. č. OU-2022/560).

Obecné zastupiteľstvo zamieta spoločnú žiadosť o preplatenie nákladov na pripojenie na verejnú kanalizáciu – žiadateľov: J. Štrbová, Nesluša 359, E. Slížová, Nesluša 826, M. Šteinigerová, Nesluša 766 a B. Brezina, Nesluša 217, nakoľko obec nemá zákonnú možnosť poskytnúť finančnú kompenzáciu nákladov. Daná kanalizácia je realizovaná na súkromných pozemkoch a je vo vlastníctve žiadateľov, ktorí si môže v prípade napojenia ďalších nehnuteľností vyžadovať uhradenie časti nákladov od nich.

Čas: 15 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 2 - Vincent Nemček, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-12/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Pilátovej, bytom Nesluša 262 o vydanie časti pozemku č. KNE 449, úpravy dopravy osobných vozidiel po miestnej komunikácii na parcele č. KNC 262 (pod. č. OU-2022/566).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhotovenie geometrického plánu, ktorým by sa odčlenila časť pozemku č. KNE 449, ktorý sa nachádza pod rodinným domom č. 262, za domom a v šírke 60 cm pozdĺž domu a pred domom.  Geometrický plán bude slúžiť ako podklad k budúcej zámennej zmluve, kde Obec Nesluša zamení časť pozemku č. KNE 449 odčleneného navrhovaným geometrickým plánom za spoluvlastnícky podiel Anny Pilátovej  1/12 na parcele č. KNE 448 vedenej na LV č. 9865. Geometrický plán bude vyhotovený na náklady obce.

Čas: 16 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • Neprítomný: Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír TIchý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 1 - Pavol Škuta;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Nepodpísané starostkou obce.

Uznesenie č. IV-13/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Slávka Mečárová, bytom Dunajov 244 – žiadosť o individuálne doplnenie územného plánu obce, začlenenie parcely č. KNC 3244/228 vedenej na LV č. 3687 do územného plánu medzi plochy na výstavbu rodinných domov (pod. č. OU-2022/537).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Slávka Mečárová, bytom Dunajov 244 – žiadosť o individuálne doplnenie územného plánu obce, začlenenie parcely č. KNC 3244/228 vedenej na LV č. 3687 do územného plánu medzi plochy na výstavbu rodinných domov.

Čas: 16 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • Neprítomný: Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-14/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Stanislava Mazúcha a Márie Mazúchovej, bytom Nesluša 316/462 – o individuálnu zmenu územného plánu, o zaradenie pozemkov č. KNC 2765 a 4800 na stavebné pozemky (pod. č. OU-2022/586).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Stanislava Mazúcha a Márie Mazúchovej, bytom Nesluša 316/462 – o individuálnu zmenu územného plánu, o zaradenie pozemkov č. KNC 2765 a 4800 na stavebné pozemky.

Čas: 16 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. IV-15/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dariny Hollej a Ľubomíra Hollého, obaja bytom Neslušská cesta č. 1219 Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemkov č. KNC 4057/11 a 4999/4 do rozšírenia územného plánu obce Nesluša individuálne, medzi plochy na výstavbu rekreačných objektov (pod. č. OU-2022/664).

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Dariny Hollej a Ľubomíra Hollého, obaja bytom Neslušská cesta č. 1219 Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemkov č. KNC 4057/11 a 4999/4 do rozšírenia územného plánu obce Nesluša individuálne, medzi plochy na výstavbu rekreačných objektov.

Čas: 16 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 2 - Ing. Lenka Ondrušková, Pavol Škuta.

Podpísané v Nesluši dňa 15. 08. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.