Uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 21. 06. 2022.

Uznesenie č. III-1/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program III. zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program III. zasadnutia obecného zastupiteľstva so zmenou – 2 žiadosti z bodu 15. sa presunú k bodu 9., nakoľko spolu súvisia;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Michal Kloták, 2. Ing. Ján Vojtek.

Čas: 16 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený)
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-2/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/378 a OU-2022/396,
 2. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na II. polrok 2022.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/378 a OU-2022/396.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na II. polrok 2022 rozšírený o kontrolu všetkých uznesení za volebné obdobie 2018-2022.

Čas: 16 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-3/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet Obce Nesluša za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021;
 2. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Schodok rozpočtu v sume € 415 576,61 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v roku 2021 financovaný použitím rezervného fondu;
 2. pridelenie zostatku finančných operácií po usporiadaní vo výške € 390 993,39 do rezervného fondu.

Čas: 16 hod. 58 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-4/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia Základnej školy s materskou školou č. 2-1/2022 – predkladá Ing. Zuzana Jancová a Ing. Andrea Špiriaková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie Základnej školy s materskou školou podľa predložené návrhu č. 1 starostky obce a riaditeľky školy.

Čas: 16 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-5/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 2-1/2022 – Zníženie rozpočtových príjmov obce o 16 816 € a výdavkov o 34 218 €. Zvýšenie originálnych kompetencií pre rozpočtovú organizáciu o 11 932 € a prenesených kompetencií o 5 470 € - predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-1/2022 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Čas: 17 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek
  hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-6/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022-2026 – predkladá Janka Šidlová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe zákonov 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod, ktorý zahŕňa 2 volebné okrsky pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022 - 2026.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-7/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022 - 2026 – predkladá Janka Šidlová.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje na základe zákonov 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 10 poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022 - 2026.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 3 - Ing. Ján Vojtek, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Lenka Ondrušková;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe zákonov 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 9 poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022 - 2026.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 6 - Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 4 - Ing. Ján Vojtek, Ing. Peter Ozsvald, PhDr. Juraj Bosý, Ing. Lenka Ondrušková.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-8/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Zmeny a dodatku č. 1 Územného plánu obce Nesluša a návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. berie na vedomie Dôvodovú správu k návrhu Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Nesluša ako i k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Nesluša;
 2. konštatuje, že:
  1. Návrh ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša vrátane ich záväzných častí bol prerokovaný v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov ako i v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z. z.
  2. Návrh ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša vrátane návrhu ich záväzných častí bol zverejnený na uplatnenie pripomienok zo strany fyzických i právnických osôb podľa platnej legislatívy.
  3. Do návrhu ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša vrátane návrhu ich záväzných častí boli zahrnuté podľa „Vyhodnotení pripomienok...“ všetky obcou akceptované pripomienky.
  4. Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania vydal k návrhu ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša ako i k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša kladné stanovisko;
 3. schvaľuje:
  1. Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN – O Nesluša.
  2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 4/2022 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN – O Nesluša;
 4. ukladá obecnému úradu riadiť urbanisticko-architektonický rozvoj územia obce podľa týchto schválených dokumentov.

Čas: 17 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 1 - Ing. Lenka Ondrušková;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-9/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša – predkladá Ing. Zuzana Jancová a Ing. Andrea Špiriaková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 17 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-10/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prenájmu obecného majetku - časť parcely č. KNC 1437/1 o výmere 5 m2 (v blízkosti obecného úradu a elektrickej prípojky) za účelom umiestenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie Alzaboxu) – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prenájom obecného majetku - časť parcely č. KNC 1437/1 o výmere 5 m2 (v blízkosti obecného úradu a elektrickej prípojky) za účelom umiestenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie Alzaboxu), z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Odôvodnenie: jedná sa o službu obyvateľstvu, ktorá zlepší a zjednoduší prístup obyvateľov k službe doručovania zásielok. Konkrétne miesto pre „Alzabox“ určí starostka obce. Dĺžka nájmu podľa zmluvy – na dobu neurčitú;
 2. nájomnú zmluvu podľa uznesenia č. VI-24/2021 zo dňa 09. 12. 2021.

Čas: 17 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek
  hlasovanie proti: 0
  zdržal sa hlasovania: 0

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-11/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti M&G-IRON, s. r. o., so sídlom Dolná Tižina 315, o povolenie vybudovania parkovacích státí pri bytovom dome č. 963 (pod. č. OU-2022/402).

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním 10 parkovacích miest pri bytovom dome č. 963 podľa predloženej situácie at2.

Čas: 18 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-12/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť vlastníkov bytom bytového domu č. 963 o odčlenenie bytového domu č. 963 – odpredaj časti pozemku (pod. č. OU-2022/385).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odčlenenie bytového domu č. 963. Výmera odčleneného pozemku bude stanovená na základe geometrického plánu, ktorý bude zhotovený na náklady žiadateľov.

Čas: 18 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 6 - Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: PhDr. Juraj Bosý, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-13/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti EURO-KP, s. r. o., so sídlom Tallerova 4, Bratislava, o predaj nehnuteľného majetku Obce Nesluša – pozemku KNC 2953, KNC 2954 a stavby – budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum – horná škola s. č. 962 (pod. č. OU-2022/372 a 401).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. z dôvodov hodných osobitného zreteľa predaj majetku obce – nehnuteľností zapísaných na LV 1244 k. ú. Nesluša ako stavba Horná škola, čs. 962 na KNC 2953 a pozemky KNC 2954 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3485 m2, KNC 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2 za kúpnu cenu 55 000 €. V prípade neúspechu realizácie projektu, nechajú Obci Nesluša bezodplatne projekty pre stavebné povolenie;
 2. schvaľuje kúpnu zmluvu na predaj majetku obce podľa uznesenia č. V-18/2019 zo 06. 12. 2019 a zverejneného zámeru zo dňa 24. 04. 2022 a dodatok č. 1 kúpnej zmluvy, v ktorom budú upravené podmienky podľa uznesení č. III-11/2022 a III-12/2022 zo dňa 21. 06. 2022.

Čas: 18 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 1 - Ing. Lenka Ondrušková;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Mgr. Peter Piják.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-14/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie uznesenia č. I-7/2022 zo 14. 03. 2022 z dôvodu nenaplnenia potrebného kvóra – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. I-7/2022 zo 14. 03. 2022.

Čas: 18 hod. 29 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-15/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzana Jancovej o doplnenie uznesenia č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021 o chýbajúce údaje.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k uzneseniu č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi Obcou Nesluša a Annou Chovaňákovou, trvale bytom Nesluša 921. Geometrickým plánom č. 15/2021, vyhotoveným dňa 31. 08. 2021 vyhotoviteľom Geora, s. r. o., Brodno č. 92, 010 14  Žilina, úradne overeného dňa 07. 09. 2021 pod číslom 437/2021 sa rozdelil pozemok KNC parc. č. 939 na : pozemok KNC parc. č. 939/1 a pozemok KNC parc. č. 939/2 a pozemok KNC parc. č. 939/3. Dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva Obec Nesluša nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť - parcelu registra „C“, parc. č. 939/3 v kat. ú. Nesluša, druh pozemku: orná pôda, o výmere 67 m2. Anna Chovaňáková nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť - parcelu registra „C“, parc. č. 939/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 265 m2 a parcelu registra „C“, parc. č. 939/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere 198 m2.

Prevod obecného majetku evidovaného na liste vlastníctva č. 1229 je uskutočnený z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Odôvodnenie - schválením dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ako už vyplýva z názvu dohody dôjde k vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva k parcele KN-C 939. Obec Nesluša bude zapísaná na LV novovzniknutej parcely KN-C 939/3 ako výlučný vlastník. Vyporiadanie spoluvlastníctva bolo navrhnuté z dôvodu využívania parcely ako komunikácie.

Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 18 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-16/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie uznesenia č. I-8/2022 zo 14. 03. 2022 z dôvodu nenaplnenia potrebného kvóra – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. I-8/2022 zo dňa 14. 03. 2022.

Čas: 18 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-17/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzana Jancovej o doplnenie uznesenia č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021 o chýbajúce údaje.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k uzneseniu č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpno-predajnú zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa uznesenia č. II-9/2021 z 26. 05. 2021 na parcely v oblasti areálu bývalej materskej školy, ktoré boli oddelené Geometrickým plánom č. 30/2021, vyhotoveným dňa 14. 04. 2021 vyhotoviteľom Geokancelária, s. r. o., Belanského 2725, 024 01  Kysucké Nové Mesto, úradne overeného dňa 30. 06. 2021 pod číslom 316/2021.

Geometrickým plánom č. 30/2021 došlo k nasledovným zmenám:

 • pôvodná parcela č. KNC 1473 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1199 m2 bola rozdelená na:
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1473/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 1164 m2,
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1473/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 35 m2;
 • z pôvodnej parcely č. KNE 2919 – orná pôda o výmere 533 m2 boli vytvorené nové parcely:
  • novovytvorená parcela KNC – parc. č.1472/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 483 m2,
  • novovytvorená parcela KNC – parc. č.1472/3 zast. plocha a nádvorie o výmere 50 m2;
 • pôvodná parcela č. KNC 1475/1 záhrada o výmere 609 m2 bola rozdelená na:
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1475/1 záhrada o výmere 500 m2,
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1475/4 záhrada o výmere 109 m2.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitého zreteľa - akceptovaním kúpno-predajnej zmluvy dôjde k usporiadaniu majetkových pomerov v oblasti areálu bývalej materskej školy.

Obec Nesluša predá MUDr. Róbertovi Patykovi parcelu č. KNC 1473/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 v podiele 1/1.

Obec Nesluša predá MUDr. Róbertovi Patykovi - podiel 5/6 z celkovej výmery 50 m2 z novovytvorenej parcely č. 1472/3 zast. plocha a nádvorie, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely KNE 2919.

MUDr. Róbert Patyk rod. Patyk predá Obci Nesluša - podiel 2/12 z celkovej výmery 483 m2 z novovytvorenej parcely č. 1472/2 zast. plocha a nádvorie, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely KNE 2919.

MUDr. Róbert Patyk, rod. Patyk predá Obci Nesluša – podiel 1/2 z novovytvorenej parcely č. KNC 1475/4 - záhrada o výmere 109 m2, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely KNC 1475/1.

Tatiana Patyková, r. Patyková predá Obci Nesluša - podiel 1/2 z novovytvorenej parcely č. KNC 1475/4 - záhrada o výmere 109 m2, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely KNC 1475/1.

Kúpa a predaj nehnuteľností bude uskutočnené za kúpnu cenu 2,50 €/m2.

Čas: 18 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-18/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 1754 v kat. územ. Nesluša – parcela KNE 3759 – orná pôda o výmere 374 m2.

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša2

Uznesenie č. III-19/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 10144 kat. územ. Nesluša - parcela KNE 3542 orná pôda o výmere 2128 m2.

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-20/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 10153 v kat. územ. Nesluša – parcela KNE 3755 orná pôda o výmere 820 m2.

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-21/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 10151 v kat. územ. Nesluša – parcela KNE 3544 – orná pôda o výmere 748 m2.

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-22/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 11203 v kat. územ. Nesluša – parcela KNE 3537 – orná pôda o výmere 47 m2.

Čas: 18 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-23/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 10145 v kat. územ. Nesluša – parcela KNE 3519 – orná pôda o výmere 1297 m2.

Čas: 18 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-24/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 10150 v kat. územ. Nesluša – parcela KNE 3541 – orná pôda o výmere 860 m2.

Čas: 18 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-25/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Janiša, bytom Nesluša 1047, o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom časti pozemku KNC 1678, (novovzniknutého pozemku č. KNC 1678/3 – podľa geometrického plánu č. 122/2021) o celkovej výmere 83 m2 (pod. č. OU-2021/1254 a OU-2022/85) – predkladá Komisia životné prostredia a územného plánovania a komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prevodu obecného majetku – predaj parcely č. KNC 1678/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predajná cena bude 50 €/m2. Náklady na vklad zmluvy do katastra bude hradiť žiadateľ. Geometrickým plánom č. 122/2021, vyhotoveným dňa 27. 10. 2021 vyhotoviteľom Geokancelária, s. r. o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto, úradne overeného dňa 04. 11. 2021 pod číslom 549/2021, sa rozdelil pozemok KNC parc. č. 1678 orná pôda o výmere 166 m2 na pozemok KNC parc. č. 1678/1 orná pôda o výmere 83 m2 a pozemok KNC parc. č. 1678/3 orná pôda o výmere 83 m2. Kúpnou zmluvou Ján Janiš, bytom Nesluša 1047, nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť - parcelu KNC č. 1678/3 - orná pôda o výmere 83 m2 v kat. ú. Nesluša a Obci Nesluša ostane vo výlučnom vlastníctve parcela č. KNC 1678/1 - orná pôda o výmere 83 m2.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa – parcela 1678/3 slúži na prístup k rodinnému domu p. Janiša, sú na nej umiestnené merania IS ako i žumpa, a teda pozemok svojou polohou slúži na výkon vlastníckych práv k rodinnému domu č. 1047.

Čas: 19 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0;

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-26/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Miloša Chovanca, bytom Nesluša 985, na odpredaj parcely KNC 150/1, 150/2 a KNE 2734/2, ktoré sú v jeho výlučnom vlastníctve Obci Nesluša. Jedná sa o pozemky v blízkosti vodojemu Chovancovce. Požadovaná suma za uvedené parcely 20 000 €.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh Miloša Chovanca, bytom Nesluša 985, na odpredaj parcely KNC 150/1, 150/2 a KNE 2734/2, ktoré sú v jeho výlučnom vlastníctve Obci Nesluša.

Čas: 19 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 3 - Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 5 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Ing. Peter Ozsvald.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-27/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie uznesenia č. I-12/2022 zo 14. 03. 2022 – predkladá Komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. I-12/2022 zo 14. 03. 2022.

Čas: 19 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-28/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výzvy JUDr. Ladislava Mejstríka, advokáta, so sídlom E. B. Lukáča 2, Martin, ako právneho zástupcu Anny Dubovcovej, bytom Pionierska 264/20, Sučany, na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti (OU-2022/103) a výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy a výzvy na vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie nehnuteľnosti (OU-2022/205).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Annou Dubovcou, bytom Pionierka 264/20, Sučany a Obcou Nesluša. Obec Nesluša odkúpi parcelu KNE č. 3518 vedenú na LV č. 10144, ktorá je vo vlastníctve Anny Dubovcovej v podiele 1/1 o výmere 2575 m2 za cenu 1,50 €/m2 (zámer bol zverejnený dňa 11. 05. 2022). Náklady na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša. Obec Nesluša sa uzatvorením kúpnej zmluvy stane výlučným vlastníkom parcely KNE 3518 o výmere 2575 m2.

Čas: 19 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-29/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie uznesenia č. I-10/2021 a uznesenia č. I-11/2021 zo dňa 26. 02. 2021.

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. I-10/2021 a uznesenie č. I-11/2021 zo dňa 26. 02. 2021.

Čas: 20 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý (odišiel zo zasadacej miestnosti), Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Ing. Ján Vojtek
  hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-30/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Márie Chovaňákovej, bytom Nesluša č. 422, na vysporiadanie prístupovej cesty v miestnej časti „Skokanovce“, kde sa parcela KNC č. 651 rozdelí geometrickým plánom na dve časti – na parcelu o výmere 40 m2, ktorej vlastníčkou zostane Mária Chovaňáková a parcelu o výmere 24 m2, ktorej vlastníkom bude Obec Nesluša, za kúpnu cenu € 1,00 (č. OU-2022/149) – predkladá Komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na vysporiadanie prístupovej cesty v miestnej časti „Skokanovce“, podľa návrhu Márie Chovaňákovej, bytom Nesluša č. 422, kde sa parcela KNC č. 651 rozdelí geometrickým plánom na dve časti – parcelu 651/1 o výmere 40 m2, ktorej vlastníčkou zostane Mária Chovaňáková a parcelu KNC č. 651/2 o výmere 24 m2, ktorej vlastníkom bude Obec Nesluša a uvedený pozemok bude slúžiť ako miestna komunikácia. Náklady na vyhotovenie geometrického plán a vklad do katastra nehnuteľností bude znášať obec Nesluša.

Čas: 20 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-31/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mgr. Slávky Janáčikovej, bytom Nesluša 863, o zámenu/odkúpenie parcely č. KNC 3492 (OU-2022/139). Doplnenie po výzve z komisie – žiadateľka požaduje 5 000 € za časť parcely KNC 3492, o ktorý obec prejavila záujem a ktorý by bol využívaný ako miestna komunikácia.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Mgr. Slávky Janáčikovej, bytom Nesluša 863, o zámenu/odkúpenie parcely č. KNC 3492. 

Čas: 20 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-32/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Jozefa Naďa, bytom M. Jankolu 5780/16, Martin, o kúpu pozemku KNE 10537/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 740 m2, vedeného na LV č. 9932 (pod. č. OU-2022/267).

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing. Jozefa Naďa, bytom M. Jankolu 5780/16, Martin, o kúpu pozemku KNE 10537/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 740 m2 vedeného na LV č. 9932, nakoľko uvedený pozemok v súčasnosti užíva Ľubomír Jakubík na základe platnej nájomnej zmluvy č. 2/2018.

Čas: 20 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-33/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosti Vladimíra Gašinca, bytom Jesenského 1234/17, Kysucké Nové Mesto o trvalý prenájom alebo kúpu pozemku (pod. č. OU-2022/261) a spoločnú žiadosť – Anna Gašincová, bytom Nesluša 918, Anton Gašinec, bytom Nesluša 96, Vladimír Gašinec, bytom Jesenského 1234/17, Kysucké Nové Mesto, Erika Kocúrová, bytom Radoľa 649, Anna Tóth, bytom Dolný Vadičov 258 a Monika Čopová, bytom Sládkovičova 1232/35, Kysucké Nové Mesto o spoločné užívanie parcely č. KNC 3140/3 v kat. úz. Nesluša (pod. č. OU-2022/354).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o spoločnom užívaní parcely č. KNC 3140/3 – ostatná plocha o výmere 5092 m2 v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka, ktorá žiadateľom umožní využívať parcelu na prístup k ich nehnuteľnostiam. Doba platnosti dohody bude stanovená na 10 rokov s automatickým predlžovaním so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Finančná náhrada za užívanie parcely 50,00 €/žiadateľ/rok.

Čas: 20 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-34/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Daniely Vlčkovej, bytom Nesluša 1041 o odkúpenie nebytových priestorov na prízemí bytového domu č. 1027, ktoré susedia s jej bytom (pod. č. OU-2022/223).

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Daniely Vlčkovej, bytom Nesluša 1041 o odkúpenie nebytových priestorov na prízemí bytového domu č. 1027, ktoré susedia s jej bytom z dôvodu - po úpravách by bol obmedzený prístup k sociálnym zariadeniam prízemia bytového domu.

Čas: 20 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Vincent Nemček.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-35/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Šurhaňákovej, bytom Nesluša 387, o úpravu nájomnej zmluvy č. 6/2019 z dôvodu zmeny výmery a účelu užívanej plochy parcely č. KNE 10550 v kat. úz. Nesluša (pod. č. OU-2022/251).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku č. KNE 10550 o výmere 70 m2 v kat. úz. Nesluša, podľa predloženého návrhu žiadateľky. Celý prenajatý pozemok bude využívaný na poľnohospodárske účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša. Dĺžka nájmu 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení prenájmu nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom. Existujúce dočasné oplotenie bude po ukončení nájmu odstránené.

Čas: 20 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-36/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Petra Chovanca, bytom Nesluša 243, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcely KNC 117, KNC 118, KNC 120, KNC 5291, KNE 2752 a KNE 2788 za účelom možnej výstavby rodinných domov (pod. č. OU- 2022/421).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Petra Chovanca, bytom Nesluša 243, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcely KNC 117, KNC 118, KNC 120, KNC 5291, KNE 2752 a KNE 2788 za účelom možnej výstavby rodinných domov.

Čas: 20 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-37/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Mariany Štrbkovej, bytom Moyzesova 895/19, Žilina, o individuálnu zmenu územného plánu obce Nesluša pre parcely KNC 2450 a 2451 za účelom možnej výstavby rodinných domov, dielne, skladu, garáže (pod. č. OU-2022/460).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Mariany Štrbkovej, bytom Moyzesova 895/19, Žilina, o individuálnu zmenu územného plánu obce Nesluša preparcely KNC 2450 a 2451 za účelom možnej výstavby rodinných domov, dielne, skladu, garáže.

Čas: 20 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-38/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Čuboňa a Júlie Čuboňovej, obaja bytom Nesluša 1002, o odpredaj novovzniknutej parcely č. KNC 1453/3 o výmere 50 m2, ktorá sa nachádza na cintoríne (pod. č. OU-2022/386).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prevodu obecného majetku – predaj novovzniknutej parcely č. KNC 1453/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predajná cena 50,00 €/m2. Náklady na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností bude hradiť žiadateľ.

Geometrickým plánom č. 33/2022 úradne overeným dňa 18. 05. 2022 pod číslom 170/2022 sa rozdelil pozemok KNC 1453/1 ostatná plocha o výmere 900 m2 na pozemok KNC 1453/3 ostatná plocha o výmere 50 m2 a pozemok KNC 1453/1 ostatná plocha o výmere 850 m2. Kúpnou zmluvou Ján Čuboň a manželka Júlia Čuboňová, bytom Nesluša 1002, nadobudne do vlastníctva nehnuteľnosť – parcelu KNC 1453/3 – ostatná plocha o výmere 50 m2 v kat. úz. Nesluša a Obci Nesluša ostane vo výlučnom vlastníctve parcela č. 1453/1 – ostatná plocha o výmere 850 m2.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa – žiadatelia a ich právny predchodcovia dlhodobo užívali tento pozemok v dobrej viere, že je ich vlastníctvom. Kúpou sa usporiadajú vlastnícke vzťahy a dôjde k vyrovnaniu hraníc pozemkov.

Čas: 20 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Uznesenie č. III-39/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jaroslava Lisku, bytom Dubie 130, v zastúpení za Slovenský zväz chovateľov poštových holubov v obci Nesluša, o schválenie doplnku k nájomnej zmluve č. 1/2020 (pod. č. OU-2022/391).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu obecného majetku – časti pozemku par. č. KNE 3521 o celkovej ploche 25 m2, za účelom realizácie prístrešku, ktorý bude slúžiť na ochranu pred dažďom, na obdobie do 30. 09. 2025 formou dodatku k zmluve č. 1/2020.

Dĺžka nájmu od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom do 30. 09. 2025. Pred realizáciou dočasného prístrešku si nájomca musí zabezpečiť stavebné povolenie alebo ohlásenie v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. po dobu nájmu. Vydané povolenie na realizáciu stavby nájomca predloží prenajímateľovi k nahliadnutiu. Po ukončení nájmu bude stavba odstránená.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa – v súčasnosti obec uvedený pozemok č. KNE 3521 nevyužíva. Žiadateľ nepoberá žiadne dotácie z rozpočtu obce, a zároveň reprezentuje obec Nesluša, preto mu bude poskytnutá časť parcely KNE 3521 o výmere 25 m2 bezodplatne – ako podpora miestneho spolku.

Čas: 20 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Podpísané v Nesluši dňa 29. 06. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.