Uznesenia z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 14. 03. 2022.

Uznesenie č. I-1/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program I. zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program I. zasadnutia OZ (bod 9. Dodatok k zmluve EURO-KP bol nahradený bodom 9. Rozpočtové opatrenie č. 1-2/2022);
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. PhDr. Juraj Bosý.

Čas: 16 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • za: 6;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. I-2/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021,
 2. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/97 a OU-2022/129.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021,
 2. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/97 a OU-2022/129.

Čas: 16 hod. 29 min.

Neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. I-3/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzany Jancovej na zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce Márie Kormanovej z 20 % na 40 %.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce Márie Kormanovej z 20 % na 40 % s účinnosťou od 01. 04. 2022.

Čas: 16 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 6;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní:Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. I-4/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 6;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. I-5/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby – predkladá Bc. Jaroslav Žideková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 2/2022 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • za: 6;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. I-6/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení podľa predložené návrhu.

Čas: 16 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: 6;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. I-7/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzana Jancovej o doplnenie uznesenia č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021 o chýbajúce údaje.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k uzneseniu č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi Obcou Nesluša a Annou Chovaňákovou, trvale bytom Nesluša 921. Geometrickým plánom č. 15/2021, vyhotoveným dňa 31. 08. 2021 vyhotoviteľom Geora s. r. o., Brodno č. 92, 010 14  Žilina, úradne overeného dňa 07. 09. 2021 pod číslom 437/2021 sa rozdelil pozemok KNC parc. č. 939 na: pozemok KNC parc. č. 939/1 a pozemok KNC parc. č. 939/2 a pozemok KNC parc. č. 939/3. Dohodou o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva Obec Nesluša nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť – parcelu registra C, parc. č. 939/3 v kat. ú. Nesluša, druh pozemku: orná pôda, o výmere 67 m2. Anna Chovaňáková nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť – parcelu registra C, parc. č. 939/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 265 m2 a parcelu registra C, parc. č. 939/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere 198 m2.

Prevod obecného majetku evidovaného na liste vlastníctva č. 1229 je uskutočnený z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Odôvodnenie – schválením dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, ako už vyplýva z názvu dohody dôjde k vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva k parcele KN-C 939. Obec Nesluša bude zapísaná na LV novovzniknutej parcely KN-C 939/3 ako výlučný vlastník. Vysporiadanie spoluvlastníctva bolo navrhnuté z dôvodu využívania parcely ako komunikácie.

Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • za: 6;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. I-8/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzana Jancovej o doplnenie uznesenia č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021 o chýbajúce údaje.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k uzneseniu č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpno-predajnú zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa uznesenia č. II-9/2021 z 26. 05. 2021 na parcely v oblasti areálu bývalej materskej školy, ktoré boli oddelené Geometrickým plánom č. 30/2021, vyhotoveným dňa 14. 04. 2021 vyhotoviteľom Geokancelária, s. r. o. Belanského 2725, 024 01  Kysucké Nové Mesto, úradne overeného dňa 30. 06. 2021 pod číslom 316/2021.

Geometrickým plánom č. 30/2021 došlo k nasledovným zmenám:

 • pôvodná parcela č. KNC 1473 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1199 m2 bola rozdelená na:
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1473/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 1164 m2,
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č. 1473/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 35 m2;
 • z pôvodnej parcely č. KNE 2919 – orná pôda o výmere 533 m2 boli vytvorené nové parcely:
  • novovytvorená parcela KNC – parc. č. 1472/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 483 m2,
  • novovytvorená parcela KNC – parc. č. 1472/3 zast. plocha a nádvorie o výmere 50 m2;
 • pôvodná parcela č. KNC 1475/1 záhrada o výmere 609 m2 bola rozdelená na:
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č. 1475/1 záhrada o výmere 500 m2,
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č. 1475/4 záhrada o výmere 109 m2.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitého zreteľa - akceptovaním kúpno-predajnej zmluvy dôjde k usporiadaniu majetkových pomerov v oblasti areálu bývalej materskej školy.

Obec Nesluša predá MUDr. Róbertovi Patykovi parcelu č. KNC 1473/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 v podiele 1/1.

Obec Nesluša predá MUDr. Róbertovi Patykovi - podiel 5/6 z celkovej výmery 50 m2 z novovytvorenej parcely č. 1472/3 zast. plocha a nádvorie, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely KNE 2919.

MUDr. Róbert Patyk rod. Patyk predá Obci Nesluša - podiel 2/12 z celkovej výmery 483 m2 z novovytvorenej parcely č. 1472/2 zast. plocha a nádvorie, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely KNE 2919.

MUDr. Róbert Patyk rod. Patyk predá Obci Nesluša – podiel 1/2 z parcely č. KNC 1475/4 - záhrada o výmere 109 m2.

Tatiana Patyková, r. Patyková predá Obci Nesluša - podiel 1/2 z parcely č. KNC 1475/4 - záhrada o výmere 109 m2.

Kúpa a predaj nehnuteľností bude uskutočnený za kúpnu cenu 2,5 €/m2.

Čas: 16 hod. 44 min.

Hlasovanie:

 • za: 6;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. I-9/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 1-2/2022, predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1-2/2022 podľa predloženého návrhu starostky obce.

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 6;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. I-10/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzany Jancovej na zrušenie predmetu podnikania a zodpovedného zástupcu v živnostenskom registri Obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. ruší predmet podnikania Obce Nesluša, sídlo 023 41 Nesluša 978, IČO 00314137 v bode 23. Opravy a montáž určených meradiel:
  • 1.3.15 a) Merače pretečeného množstva vody – na studenú vodu,
  • 1.3.15 b) Merače pretečeného množstva vody – na teplú vodu a
  • zodpovedného zástupcu – Pavla Tvrdého;
 2. ruší v bodoch: 4. Prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V-III, 13. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo a 14. Zámočníctvo – predmetu podnikania Obce Nesluša, sídlo 023 41  Nesluša 978, IČO 00314137 – zodpovedného zástupcu Pavla Gúckeho.

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 6;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. I-11/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzany Jancovej na schválenie predmetu podnikania a zodpovedného zástupcu v živnostenskom registri Obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. schvaľuje predmet podnikania Obce Nesluša, sídlo 023 41 Nesluša 978, IČO 00314137 "Montáž určených meradiel", v rozsahu:
  • 1.3.1 Bytový vodomer na:
   1. studenú vodu,
   2. teplú vodu;
 2. ustanovuje za zodpovedného zástupcu na činnosť "montáž určených meradiel" Ing. Andreu Šímovú na základe certifikátu číslo 5040/22 vydaného Slovenským metrologickým ústavom v Bratislave.

Čas: 16 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • za: 6;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. I-12/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výzvy JUDr. Ladislava Mejstríka, advokáta, so sídlom E. B. Lukáča 2, Martin, ako právneho zástupcu Anny Dubovcovej, bytom Pionierska 264/20, Sučany, na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti (OU-2022/103) a výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy a výzvy na vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie nehnuteľnosti (OU-2022/205).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Annou Dubovcou, bytom Pionierka 264/20, Sučany a Obcou Nesluša na parcelu KNE č. 3518 o výmere 2 575 m2 za cenu 1,50 €/m2. Náklady na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 6;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.