Uznesenia zo VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 09. 12. 2021.

Uznesenie č. VI-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program VI. riadneho zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program VI. zasadnutia OZ s tým, že pred diskusiu sa doplní bod iné žiadosti;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Peter Ozsvald, 2. PhDr. Juraj Bosý.

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 7;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správy hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/1063 a 2021/1146,
 2. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na I. polrok 2022 predkladá hlavná kontrolórka obce – Mária Kormanová.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: a) správy hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/1063 a 2021/1146.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: b) plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na I. polrok 2022.

Čas: 17 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 3-5/2021 – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3-5/2021 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Čas: 17 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba, so sídlom Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na deti do 15 rokov s trvalým pobytom v našej obci, ktoré navštevujú CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, v zmysle zákona č. 325/2012 Z. z., celkovo na 17 detí; pod. č. OU-2021/1000.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba, so sídlom Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na deti do 15 rokov s trvalým pobytom v našej obci, ktoré navštevujú CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, v zmysle zákona č. 325/2012 Z. z., celkovo na 17 detí.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na oslavu 100. výročia založenia DHZ Nesluša vo výške 2 200 €, pod. č. OU-2021/967.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na oslavu 100. výročia založenia DHZ Nesluša vo výške 2 200 €.

Čas: 17 hod. 39 min.

Hlasovanie:

 • za: 7;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši k príležitosti 100. výročia založenia DHZ Nesluša vo výške 1 000 €, pod. č. OU-2021/965.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši k príležitosti 100. výročia založenia DHZ Nesluša vo výške 1 000 €.

Čas: 17 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 7;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na hasičské súťaže v roku 2022 vo výške 1 140 €, pod. č. OU-2021/966.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na hasičské súťaže v roku 2022 vo výške 1 140 €, podmienenú ako v minulosti, že pomerná časť finančných prostriedkov pôjde na súťaže detí.

Čas: 17 hod. 41 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-8/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na repliku historického práporu k 100. výročiu založenia DHZ v Nesluši vo výške 2 500 €, pod. č. OU-2021/968.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na repliku historického práporu k 100. výročiu založenia DHZ v Nesluši do výške 2 500 €.

Čas: 17 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • za: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-9/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na akciu Letné kino 2022 vo výške 175 €, pod. č. OU-2021/963.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na akciu Letné kino 2022 vo výške 175 €.

Čas: 17 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • za: 7;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-10/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na akciu Rocknes 2022 vo výške 2 500 €, pod. č. OU-2021/962.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na akciu Rocknes 2022 vo výške 2 500 €.

Čas: 17 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 7;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-11/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 200 €, pod. č. OU-2021/971.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce na súťažnú činnosť v šachu vo výške 500 €, podmienky budú upravené v zmluve. A ďalších 500 €, ak budú ochotní pripraviť a viesť šachový krúžok aj pre deti v Centre voľného času v Nesluši.

Čas: 17 hod. 48 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-12/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Športového klubu Nesluša, vo výške 5 000 €, pod. č. OU-2021/961.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Športového klubu Nesluša, vo výške 5 000 €.

Čas: 17 hod. 49 min.

Hlasovanie:

 • za: 7;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-13/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť občianskeho združenia Bajk relax Kysuce o dotáciu z rozpočtu obce na Neslušský MTB maratón vo výške 6 000 €, pod. č. OU-2021/955.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť občianskeho združenia Bajk relax Kysuce o dotáciu z rozpočtu obce na Neslušský MTB maratón vo výške 5 000 €.

Čas: 17 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • za: 7;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-14/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Priatelia Kysúc o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 2 000 €, pod. č. OU-2021/970.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Priatelia Kysúc o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 2 000 €.

Čas: 17 hod. 57 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-15/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska, Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 500 €, pod. č. OU-2021/959.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska, Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 100 €.

Čas: 17 hod. 57 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-16/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 500 €, pod. č. OU-2021/969.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 100 €.

Čas: 17 hod. 57 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-17/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Tomčalovej, bytom Nesluša 370, o finančný príspevok vo výške 300 € na novú vodovodnú prípojku, pod. č. OU-2021/1098.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Tomčalovej, bytom Nesluša 370, o finančný príspevok vo výške 300 € na novú vodovodnú prípojku. Finančná pomoc sa žiadateľke nemôže poskytnúť na základe VZN č. 5/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ani VZN č. 6/2015 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, nakoľko nespĺňa podmienky uvedené v menovaných VZN obce.

Čas: 17 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • za: 0;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 8;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-18/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice – predkladá Marta Valiašková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie kníh z obecnej knižnice podľa predloženého návrhu, vyradené knihy v prípade záujmu darovať alebo dať do zberu.

Čas: 17 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-19/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – podkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 6/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu.

Čas: 18 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-20/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrhu.

Čas: 18 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-21/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Štefánie Židekovej, bytom Nesluša 6, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcelu č. KNC 3172, pod. č. 2021/1102.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Štefánie Židekovej, bytom Nesluša 6, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcelu č. KNC 3172.

Čas: 18 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-22/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Kataríny Janíčkovej, bytom Radoľa 377 o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcelu č. KNC 3244/153, pod. č. OU-2021/1141.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Kataríny Janíčkovej, bytom Radoľa 377 o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcelu č. KNC 3244/153.

Čas: 18 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-23/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jaroslavy Janáčovej, bytom Nesluša 838 o predĺženie nájmu časti pozemku č. KNC 434/1, na ktorom je v súčasnosti zrealizovaná stavba šopy a garáže s kôlňou o rozmeroch 8,75 x 8 m, o celkovej ploche 70 m2, pod. č. OU-2021/1143.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jaroslavy Janáčovej, bytom Nesluša 838 o predĺženie nájmu časti pozemku č. KNC 434/1, na ktorom je v súčasnosti zrealizovaná stavba šopy a garáže s kôlňou o rozmeroch 8,75 x 8 m, o celkovej ploche 70 m2. Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Ak už má žiadateľ na pozemku zrealizované nejaké stavby, tieto budú musieť byť po ukončení nájmu odstránené. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžku nájmu na 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2022.

Čas: 18 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-24/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti Alza.sk, s. r. o., Sliačska 1/D Bratislava – Nové Mesto o prenájom časti pozemku č. KN C 1437/1 o výmere 5 m2 za účelom umiestnenia Alzaboxu na tomto pozemku, pod. č. 1070/2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu obecného majetku - časť parcely  KN C 1437/1 o výmere 5 m2 za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie ALZABOXU), z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Konkrétne miesto určí starostka obce. Dĺžka nájmu podľa zmluvy – na dobu neurčitú.

Odôvodnenie: jedná sa o zámer hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o službu obyvateľstvu, ktorá zlepší a zjednoduší prístup obyvateľov k službe doručovania zásielok.

Čas: 18 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-25/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Janiša, bytom Nesluša 1047 o odpredaj resp. dlhodobý prenájom časti pozemku č. KNC 1678 (novovzniknutého pozemku č. KNC 1678/3 – podľa geometrického plánu č. 122/2021) o celkovej výmere 83 m2, pod. č. OU-2021/1136.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Jána Janiša, bytom Nesluša 1047 o prenájom  časti obecného pozemku č. KNC  1678 v kat. ú. Nesluša o  celkovej ploche 83 m2, ktorá zodpovedá parcele č. KNC 1678/3 vytvorenej geometrickým plánom č. 122/2021 Geokanceláriou, s. r. o.

Čas: 18 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 0;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 8;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-26/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť vlastníkov bytového domu – Nesluša 963, o odkúpenie pozemku KNC 2954 – priľahlý pozemok v tesnej blízkosti bytového domu 963, pod. č. OU-2021/1185.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť vlastníkov bytového domu – Nesluša 963, o odkúpenie pozemku KNC 2954 – priľahlý pozemok v tesnej blízkosti bytového domu 963.

Čas: 18 hod. 24 min.

Neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.