Uznesenia zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 30. 09. 2021.

Uznesenie č. IV-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program IV. riadneho zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program IV. zasadnutia OZ;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Peter Piják, 2. Ing. Peter Ozsvald.

Čas: 16 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • za: 7;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správy hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/497, 2021/798, 2021/900 predkladá hlavná kontrolórka obce – Mária Kormanová.

OZ berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/497, 2021/798, 2021/900.

Čas: 16 hod. 39 min.

Neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení – predkladá Ing. Michal Kloták a Mgr. Peter Piják.

OZ schvaľuje Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 16 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce Nesluša – predkladá komisia OZ na ochranu verejného záujmu.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce Nesluša podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 16 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim

Uznesenie č. IV-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo delimitáciu rozpočtu z organizačných zložiek obce a rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša na rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou Nesluša – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje delimitáciu rozpočtu z organizačných zložiek obce a rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša na rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou Nesluša k 01.09.2021 v súlade s uzatvorenými dohodami o prechode práv a povinností.

Čas: 16 hod. 52 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtu Základnej školy s materskou školu Nesluša na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 – predkladá Ing. Andrea Špiriaková, riaditeľka ZŠ s MŠ Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Základnej školy s materskou školu Nesluša na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 podľa predloženého návrhu č. 1 riaditeľky školy.

Čas: 16 hod. 52 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia obce č. 3-2/2021 – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie obce č. 3-2/2021 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Čas: 16 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. IV-8/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie 2 motorových vozidiel na parcele č. KN-C 636, ktorá je vo vlastníctve Obce Nesluša, pod. č. OU-2021/761.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie 2 motorových vozidiel na parcele č. KN-C 636, ktorá je vo vlastníctve Obce Nesluša – pozdĺž potoka, pričom ostatná časť parcely bude využívaná na obecné účely (napr. uskladnenie posypového materiálu).

Čas: 17 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. IV-9/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Borisa Koťku, bytom Nesluša 838, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie motorového vozidla pri bytovom dome 838 z dôvodu, že nevlastní pozemok, na ktorom by mohol parkovať, pod. č. OU-2021/996.

a) Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Borisa Koťku, bytom Nesluša 838, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie motorového vozidla pri bytovom dome 838 podľa priloženého náčrtu z dôvodu nedostatku miesta.

Čas: 17 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 0;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 9;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Borisa Koťku, bytom Nesluša 838, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie motorového vozidla pri bytovom dome č. 838 podľa dohody s obcou.

Čas: 17 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. IV-10/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť majiteľov skupinového vodovodu o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na osadenie a uloženie nového skupinového vodovodného potrubia z dôvodu veľkých finančných nákladov vo výške € 408,50, pod. č. OU-2021/980.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť majiteľov skupinového vodovodného potrubia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na osadenie a uloženie nového skupinového vodovodného potrubia z dôvodu veľkých finančných nákladov vo výške 300 €.

Čas: 17 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. IV-11/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Zuzany Šoukalovej, bytom Sládkovičova 1223/71, Kysucké Nové Mesto, o bezplatný prevod majetku – vodovodného potrubia, vybudovaného na základe stavebného povolenia č. j. OU-OM-OSZP-2017/000034-003, na Obec Nesluša, pod. č. OU-2021/951.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zuzany Šoukalovej, bytom Sládkovičova 1223/71, Kysucké Nové Mesto, o bezplatný prevod majetku – vodovodného potrubia, vybudovaného na základe stavebného povolenia č. j. OU-OM-OSZP-2017/000034-003, na Obec Nesluša.

Čas: 17 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. IV-12/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. žiadosť Rudolfa Drndu, bytom Komenského 1140/20, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcelu č. KN-E 2116 (č. KN-C 3123/13, 3094/5 a 3094/6) – pod. č. OU-2021/837;
 2. žiadosť Mareka Števuliaka, bytom Hladovka 195, o individuálnu zmenu územného plánu Obce Nesluša pre parcelu č. KN-C 5331/7, pod. č. OU-2021/884;
 3. žiadosť Jaroslava Drndu, bytom Nesluša 995, o individuálnu zmenu územného plánu Obce Nesluša pre parcely č. KN-C 4918, 4917, 386/3, 383/3 a 383/4, pod. č. OU-2021/895;
 4. žiadosť Tomáša Drndu, bytom Nesluša 995, o individuálnu zmenu územného plánu Obce Nesluša pre parcely č. KN-E 9354 a KN-C 4929, pod. č. OU-2021/896.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. žiadosť Rudolfa Drndu, bytom Komenského 1140/20, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcelu č. KN-E 2116 (č. KN-C 3123/13, 3094/5 a 3094/6);
 2. žiadosť Mareka Števuliaka, bytom Hladovka 195, o individuálnu zmenu územného plánu Obce Nesluša pre parcelu č. KN-C 5331/7;
 3. žiadosť Jaroslava Drndu, bytom Nesluša 995, o individuálnu zmenu územného plánu Obce Nesluša pre parcely č. KN-C 4918, 4917, 386/3, 383/3 a 383/4;
 4. žiadosť Tomáša Drndu, bytom Nesluša 995, o individuálnu zmenu územného plánu Obce Nesluša pre parcely č. KN-E 9354 a KN-C 4929.

Čas: 17 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. IV-13/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Martina Žáka, bytom Nesluša 921, o predĺženie existujúcej nájomnej zmluvy – časť parcely KN-C 1395/1 o výmere 6 x 4 m na podnikateľské účely do 28. 02. 2027, pod. č. OU-2021/919.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Martina Žáka, bytom Nesluša 921, o predĺženie nájmu časti obecného pozemku č. KN-C 1395/1 o celkovej výmere 24 m2 na 5 rokov za rovnakých podmienok ako bolo schválené v nájomnej zmluve č. 1/2021 s dodatkom. Nájom bude predĺžený na obdobie: od 01. 03. 2022 do 28. 02. 2027.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. IV-14/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Milana Pariša, bytom Nesluša 838, o predĺženie nájmu časti pozemku č. KN-C 434/1, na ktorom je v súčasnosti zrealizovaná stavba garáže o rozmeroch 3,2 x 5 m, o celkovej výmere 16 m2, pod. č. OU-2021/926.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Milana Pariša, bytom Nesluša 838, o predĺženie nájmu časti pozemku č. KN-C 434/1, o rozmeroch 3,2 x 5 m, o celkovej výmere 16 m2 pod existujúcou garážou. Pozemok bude využívaný na súkromné účely – užívanie garáže na prenajatom pozemku. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžku nájmu 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2022.

Čas: 17 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. IV-15/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Obce Nesluša o schválenie zámeru prevodu obecného majetku - časť parcely č. KN-C 939 evidovanej na liste vlastníctva č. 1229 z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prevodu obecného majetku - časť parcely č. KN-C 939 evidovanej na liste vlastníctva č. 1229 z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva podľa predloženého návrhu starostky obce.

Odôvodnenie: Schválením dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, ako už vyplýva z názvu dohody dôjde k vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva k parcele KN-C 939 a Obec Nesluša bude zapísaná na LV novovzniknutej parcely KN-C 939/3 ako výlučný vlastník, čo je dôvod hodný osobitného zreteľa. Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 17 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. IV-16/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Obce Nesluša o schválenie zámeru prenájmu obecného majetku – časť parcely č. KN-C 1440 o výmere 0,68 m2 za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie Z-Boxu) – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu obecného majetku - časť parcely č. KN-C 1440 o výmere 0,68 m2 (priestor na okraji parcely č. KN-C 1440 susediaci s parcelou č. KN-C 1445) za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie Z-Boxu), z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dĺžka nájmu podľa zmluvy – na dobu neurčitú.

Odôvodnenie – jedná sa o zámer hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o službu obyvateľstvu, ktorá zlepší a zjednoduší prístup obyvateľov k službe doručovania zásielok.

Čas: 17 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. IV-17/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosťou Nesluša, v ktorých sa jedná o katolícky kultúrny dom a priľahlé pozemky – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prevodu a prenájmu majetku podľa predloženej kúpnej a nájomnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosťou Nesluša, v ktorých sa jedná o katolícky kultúrny dom a priľahlé pozemky. Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 17 hod. 39 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. IV-18/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ivana Bieleša a manželky Emílie, bytom Nesluša 867, o splnenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. I-14/2020 zo dňa 17.02.2020 a nesúhlas s uznesením obecného zastupiteľstva č. III-10/2021, pod. č. OU-2021/982.

Obecné zastupiteľstvo zamieta zrušenie uznesenia č. III-10/2021 z 30.06.2021.

Čas: 17 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • za: 0;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 9;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. IV-19/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh členov do školskej rady Základnej školy s materskou školou v Nesluši – PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Pavol Škuta a Ing. Peter Ozsvald – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje PhDr. Juraja Bosého, Martina Lisku, Ing. Petra Ozsvalda a Pavla Škutu za členov školskej rady Základnej školy s materskou školou v Nesluši.

Čas: 18 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.