Uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 30. 06. 2021.

Uznesenie č. III-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program III. riadneho zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program III. zasadnutia OZ;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. Pavol Škuta.

Čas: 16 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/718,
 2. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na 2. polrok 2021 predkladá hlavná kontrolórka obce – Mária Kormanová.

A) OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/718.

B) OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na 2. polrok 2021.

Čas: 16 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet Obce Nesluša za rok 2020.

A) OZ berie na vedomie:

 1. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020,
 2. správu hlavného kontrolóra za rok 2020.

B) OZ schvaľuje:

 1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Prebytok rozpočtu v sume € 369 181,56 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa schvaľuje použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %, t. j. € 369 181,56.
 2. použitie rezervného fondu vo výške € 572 748,32 na krytie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2021.

Čas: 16 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o zrušení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša – prekladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 2/2021 o zrušení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Ing. Zuzany Jancovej, starostky obce, na zrušenie:

 1. rozpočtovej organizácie obce Nesluša s názvom: Základná škola, Nesluša 837 s jej súčasťami: Školská jedáleň, Nesluša 837 a Školský klub detí, Nesluša 837, so sídlom Nesluša 837, 023 41 Nesluša, IČO: 37812548, zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 03. 06. 2002 v znení neskorších dodatkov;
 2. organizačnú jednotku obce Nesluša s názvom: Materská škola, Nesluša 1000, so sídlom Nesluša 1000, 023 41 Nesluša, zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 12. 2001 v znení neskorších dodatkov;
 3. organizačnú jednotku obce Nesluša s názvom: Centrum voľného času, Nesluša 837, so sídlom Nesluša 837, 023 41 Nesluša, zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 06. 2007.

A) Obecné zastupiteľstvo zrušuje podľa § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s použitím § 21 ods. 11 až 13 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k termínu 31.08.2021:

 1. rozpočtovú organizáciu obce Nesluša s názvom: Základná škola, Nesluša 837 s jej súčasťami: Školská jedáleň, Nesluša 837 a Školský klub detí, Nesluša 837, so sídlom Nesluša 837, 023 41 Nesluša, IČO: 37812548, zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 03. 06. 2002 v znení neskorších dodatkov;
 2. organizačnú jednotku obce Nesluša s názvom: Materská škola, Nesluša 1000, so sídlom Nesluša 1000, 023 41 Nesluša, zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 12. 2001 v znení neskorších dodatkov;
 3. organizačnú jednotku obce Nesluša s názvom: Centrum voľného času, Nesluša 837, so sídlom Nesluša 837, 023 41 Nesluša, zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 06. 2007.

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

B) Obecné zastupiteľstvo odvoláva z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie obce Nesluša s názvom Základná škola, Nesluša 837, pani Ing. Andreu Špiriakovú k termínu 31. 08. 2021.

Čas: 16 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

C) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozhodnutie o zrušení rozpočtovej organizácie a jej súčastí a o zrušení organizačných jednotiek obce – zrušovaciu listinu.

Čas: 16 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 3/2021 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2021 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837.

Čas: 16 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Ing. Zuzany Jancovej, starostky obce, na zriadenie rozpočtovej organizácie s názvom Základná škola s materskou školou, so sídlom Nesluša 837, 023 41 Nesluša, IČO: 53880391, so súčasťami:

 1. Školský klub detí, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou;
 2. Školská jedáleň, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou;
 3. Centrum voľného času, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou a
 4. Elokované pracovisko, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou

od 01.09.2021 - predkladá Ing. Zuzana Jancová.

A) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 5 písm. b) a ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k termínu 01. 09. 2021 rozpočtovú organizáciu obce Nesluša s názvom Základná škola s materskou školou, so sídlom Nesluša 837, 023 41 Nesluša, IČO: 53880391, so súčasťami:

 1. Školský klub detí, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou;
 2. Školská jedáleň, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou;
 3. Centrum voľného času, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou a
 4. Elokované pracovisko, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou.

Čas: 16 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie obce Nesluša s názvom Základná škola s materskou školou.

Čas: 16 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-8/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-9/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410, o odpredaj obecného pozemku č. KN-C 636 – záhrada o výmere 99 m2; pod. č. 612/2021.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410, o odpredaj obecného pozemku č. KN-C 636 – záhrada o výmere 99 m2.

Čas: 16 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: 0;
 • proti: 9;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-10/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ivana Bieleša a manželky Emílie, bytom Nesluša 867, o zapojenie pouličného osvetlenia; pod. č. 598/2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ivana Bieleša a manželky Emílie, bytom Nesluša 867, o zapojenie pouličného osvetlenia – na existujúci stĺp sa pridá ešte jeden svetelný bod v rámci rozšírenia osvetlenia, ktoré bude obec v budúcnosti realizovať.

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 7;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-11/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla; pod. č. 669/2021.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla.

Čas: 16 hod. 44 min.

Hlasovanie:

 • za: 0;
 • proti: 7;
 • zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-12/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346, o sprístupnenie prístupovej cesty KN-C 434/1; pod. č. 709/2021.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346, o sprístupnenie prístupovej cesty KN-C 434/1 na prejazd. Zároveň však odporúča žiadateľovi podať si opätovnú žiadosť o prehodnotenie sprístupnenia parcely KN-C 434/1, ale až po ukončení naplánovaných a schválených prác v rámci projektu "Vodozádržné opatrenia areálu Základnej školy".

Čas: 16 hod. 49 min.

Hlasovanie:

 • za: Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 7;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-13/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti SVS-inžiniering, s. r. o., so sídlom Oravská ul. 8557/22, Žilina, ktorá na základe mandátnej zmluvy zabezpečuje pre investora Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Žilina, majetkovoprávne usporiadanie pozemku, o prehodnotenie stanoviska – prenájmu pozemku KN-C 3221/9 o výmere 97 m2, nakoľko výška nájomného schválená OZ je neprimerane vysoká a značne prevyšuje kúpnu cenu znaleckého posudku; pod. č. 673/2021.

A) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámer prevodu obecného majetku - pozemku č. KNC 3221/9 – TTP v kat. úz. Nesluša o výmere 97 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v cene podľa znaleckého posudku vo výške 1 000,00 €.

Čas: 16 hod. 58 min.

Hlasovanie:

 • za: 0;
 • proti: 8;
 • zdržal sa: Ing. Ján Vojtek;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

B) Obecné zastupiteľstvo schváli zámer predaja obecného majetku - pozemku č. KNC 3221/9 – TTP v kat. úz. Nesluša o výmere 97 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v cene podľa znaleckého posudku vo výške 1 000,00 € za podmienky, že dôjde spoločnosťou SEVAK, a. s. k napojeniu na verejnú kanalizáciu nehnuteľností nachádzajúcich sa v časti obce Žrebíky ("Radovka a Kamienková ulica") – na miestnych komunikáciach č.: 14C, 15C, 16C, 17C do 1 roka od doručenia tohto uznesenia.

Čas: 17 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-14/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tomáša Janiša, bytom Nesluša 1047, o povolenie výkopových prác na parcele KN-C 1678, v kat. úz. Nesluša z dôvodu realizovania plynovej prípojky; pod. č. 622/2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Tomáša Janiša, bytom Nesluša 1047, o povolenie výkopových prác na parcele KN-C 1678, v kat. úz. Nesluša z dôvodu realizovania plynovej prípojky.

Čas: 17 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-15/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ladislava Uličného, bytom Nesluša 1136, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KN-C 3365/5 na výstavbu rodinného domu; pod. č. 658/2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ladislava Uličného, bytom Nesluša 1136, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KN-C 3365/5 na výstavbu rodinného domu.

Čas: 17 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-16/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Romana Vlčka, bytom Nesluša 749, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KN-C 2419; pod. č. 697/2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Romana Vlčka, bytom Nesluša 749, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KN-C 2419 na výstavbu rodinného domu.

Čas: 17 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim, Pavol Škuta.

Uznesenie č. III-17/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Pavla Kubalu, bytom Štúrova 1211/63, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KN-C 4219/7; pod č. 702/2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Pavla Kubalu, bytom Štúrova 1211/63, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KN-C 4219/7 na rekreačné účely.

Čas: 17 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: Ing. Ján Vojtek;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-18/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovania vozidiel na parcele KNC 636; pod. č. 716/2021.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovania vozidla – 2 osobné automobily - na parcele KNC 636.

Čas: 17 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • za: Ing. Ján Vojtek, Vincent Nemček, Mgr. Peter Piják, Martin Lisko;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Michal Kloták, PhDr. Juraj Bosý, Pavol Škuta;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-19/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh p. MUDr. Róberta Patyka, bytom Nesluša 927, o uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na pozemky pri cintoríne.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemok v oblasti areálu bývalej materskej školy, ktorý bol oddelený geometrickým plánom  č. 30/2021.  Obec Nesluša predá MUDr. Róbertovi Patykovi parcelu, ktorá je vo vlastníctve Obce Nesluša č. KNC 1473/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 za cenu 2,50 €/m2. MUDr. Róbert Patyk predá Obci Nesluša - 39 m2 zo svojho spoluvlastníckeho podielu (2/12) z pôvodnej parcely č. KNE 2919, ktorý bude zahrnutý do výmery novovytvorenej parcely č. KNC 1472/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 483 m2 za cenu 2,50 €/m2. MUDr. Róbert Patyk a Tatiana Poniščjaková, r. Patyková predajú Obci Nesluša parcelu č. KNC 1475/4  - záhrada o výmere 109 m2 za cenu 2,50 €/m2;
 2. kúpno-predajnú zmluvu podľa uznesenia č. II-9/2021 z 26. 05. 2021.

Čas: 17 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: Ing. Ján Vojtek;
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.