Uznesenia z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 26. 02. 2021.

Uznesenie č. I-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program I. riadneho zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program I. zasadnutia OZ;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Vincent Nemček.

Čas: 16 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 7;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto o finančný príspevok na rok 2021 vo výške 1000 € (pod. č. 2020/1347).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto o finančný príspevok na rok 2021 vo výške € 200,00.

Čas: 16 hod. 36 min.Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vyúčtovanie (oznámenie) Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín, so sídlom Námestie slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto o poskytnutej dotácii na "Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a inžiniersku činnosť pre stavbu: Kysucká cyklotrasa – úsek Dunajov – KNM – Žilina (Budatín)", v ktorej oznamujú, že poskytnuté finančné prostriedky na rok 2020 nevyčerpali k 31. 12. 2020, ale presunuli ich do roku 2021 (pod. č. 2021/111).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun poskytnutej finančnej dotácie na roku 2020 na rok 2021 v tej istej výške, t. j. € 1 500,00.

Čas: 16 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti SVS – inžiniering, s. r. o., so sídlom Oravská ul. 8557/22, Žilina, ktorá na základe mandátnej zmluvy zabezpečuje pre investora Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Žilina, majetkovoprávne usporiadanie pozemku, o odpredaj pozemku par. č. KN-C 3221/9 v kat. úz. Nesluša o výmere 97 m2 v cene podľa znaleckého posudku vo výške € 1 000,00 (pod. č. 2020/1300).

a) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámer prevodu obecného majetku - pozemku č. KNC 3221/9 – TTP v kat. úz. Nesluša o výmere 97m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v cene podľa znaleckého posudky vo výške € 1 000,00.

Čas: 16 hod. 41 min.

Hlasovanie:

 • za: Vincent Nemček, Mgr. Peter Piják;
 • proti: Pavol Škuta, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý, PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • zdržal sa: Ing. Lenka Ondrušková;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom pozemku č. KN-C 3221/9 – TTP v kat. úz. Nesluša o výmere 97 m2. Pozemok bude využívaný na podnikateľské účely. Na pozemku sa nachádza čerpacia stanica ČS N1. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je na obdobie 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Pred ukončením nájmu je nájomca povinný požiadať o predĺženie nájmu.

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2021 – 2023;
 2. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020;
 3. správu o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. 2021/143.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2021 – 2023;
 2. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020;
 3. správu o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. 2021/143.

Čas: 16 hod. 48 min.

Neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 7/2015 o financovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2021 z 10. 02. 2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prílohu k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 7/2015 o financovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2021 podľa návrhu č. 1 z 10. 02. 2021.

Čas: 16 hod. 49 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2021 – 2023 (predkladá Ing. Zuzana Jancová).

Obecné zastupiteľstvo:

 1. schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2021 podľa predloženého návrhu č. 1 z 10. 02. 2021.
  Bežné príjmy: € 2 011 113,00.
  Kapitálové príjmy: € 501 000,00.
  Príjmové finančné operácie: € 806 194,00.
  Celkové príjmy rozpočtu: € 3 318 307,00.
  Bežné výdavky: € 1 688 329,00.
  Kapitálové výdavky: € 1 629 978,00.
  Výdavkové finančné operácie: € 0,00.
  Celkové výdavky rozpočtu: € 3 318 307,00.
 2. berie na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2022 a 2023 podľa predloženého
  návrhu č. 1 z 10. 02. 2021.

Čas: 16 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-8/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša – predkladá Ing. Andrea Špiriaková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-9/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie Uznesenia č. V-26/2020 zo 14. 12. 2020 o usporiadaní právneho vzťahu k časti parcely KNE 9655, ktorá je totožná s parcelou č. KNC 654/2 o výmere 36 m2 (miestna komunikácia v časti obce Skokanovce) a uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy v prospech obce Nesluša za cenu 1 € z dôvodu nepresnosti textu uvedeného uznesenia (predkladá komisia ÚP a ŽP pri OZ).

Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. V-26/2020 zo 14. 12. 2020 z dôvodu nepresnosti textu uvedeného uznesenia.

Čas: 16 hod. 52 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-10/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo stanovisko a požiadavku p. Anny Berešíkovej, bytom Nesluša 980, k predaju časti pozemku č. KN-E 9655 o výmere 36 m2 Obci Nesluša (pod. č. 2021/95).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku v kat. území Nesluša - parcela č. KN-C 654/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, ktorý bol geometrickým plánom oddelený z KN-E č. 9655 - orná pôda o výmere 200 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 10515, ktorého vlastníkom je Anna Berešíková, bytom Nesluša 980 za cenu 1 €. Poplatky súvisiace s vkladom bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-11/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo udelenie súhlasu p. Márie Chovaňákovej, bytom Nesluša 442, Obci Nesluša k vysporiadaniu časti pozemku č. KN-C 651, ktorý je vedený na LV č. 9719 (pod. č. 2021/150).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku v kat. území Nesluša - parcela č. KNC 651/2 - záhrada o výmere 35 m2, ktorý bol geometrickým plánom oddelený z KNC č. 651 vedenej na liste vlastníctva č. 9719, ktorého vlastníkom je Mária Chovaňáková, bytom Nesluša 422 za cenu 1 €. Poplatky súvisiace s vkladom bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 54 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-12/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Martina Žáka, bytom Nesluša 921 o prenájom časti pozemku KN-C 1395/1 o výmere 24 m2 v kat. úz. Nesluša, ktorý je vo vlastníctve obce (pod. č. 2020/1282).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Martina Žáka, bytom Nesluša 921 o prenájom časti obecného pozemku KN-C 1395/1 o celkovej výmere 24 m2 v kat. úz. Nesluša. Pozemok bude využívaný na podnikateľské účely. Na pozemku bude umiestnený dočasný predajný stánok s terasou, ktorý bude po ukončení nájmu odstránený. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je na obdobie 1 roka so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Dodávka služieb spojených s nájmom – predajný stánok bude napojený na obecný vodovod – vyúčtovanie vodného bude uskutočnené podľa spotreby vody odpočítanej na odbernom meradle. Odvoz a vyúčtovanie komunálneho odpadu bude zabezpečovaný v zmysle zavedeného systému zberu komunálnych odpadov v obci (nájomca bude zodpovedný za čistotu priestranstva prenajatého pozemku). Napojenie na elektrinu a kanalizáciu si zabezpečí žiadateľ.

Čas: 17 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-13/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tibora Ráca, bytom Nesluša 690 o prenájom pozemku č. KN-C 1890/3 o výmere 27 m2 a KN-C 1890/2 o výmere 13 m2 v kat. úz. Nesluša, ktoré boli geometrickým plánom č. 118/2020 (vyhotoveným Geokanceláriou, s. r. o.) oddelené z parcely KN-C 1890 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 100 m2, ktorý je vo vlastníctve Obce Nesluša (LV č. 1244) (pod. č. 2020/1323).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Tibora Ráca, bytom Nesluša 690, o prenájom časti obecného pozemku č. KN-C 1890 o celkovej výmere 40 m2 (podľa predloženého geometrického plánu č. 118/2020 parcely č. KN-C 1890/3 o výmere 27 m2 a č. KN-C 1890/2 o výmere 13 m2) za týchto podmienok:

 • pred podpisom nájomnej zmluvy nebude mať žiadateľ žiadne záväzky voči obci,
 • všetky poplatky a dane, ktoré obec vyrubuje, bude žiadateľ obci platiť v určených lehotách,
 • platba nájomného bude na obdobie jedného roka uhradená vopred,
 • na prenajatom pozemku môžu byť postavené ďalšie stavby len po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom a po vydaní povolenia stavebným úradom.

Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Na pozemku č. 1890/3 je zrealizovaná časť rodinného domu. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je na obdobie 10 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom.

Čas: 17 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 6;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-14/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie Uznesenia č. V-4/2020 zo 14.12.2020 o prenájme časti obecného pozemku č. KNC 173/3 o výmere 14,56 m2 pod existujúcou garážou p. A. Vilima z dôvodu nevýhodnosti tohto uznesenia pre obec. Stavba sa nachádza na miestnej komunikácií. Pozemok, kde je v súčastnosti vybudovaná miestna komunikácia, nie je vo vlastníctve obce v 1/1 (predkladá – Ing. Zuzana Jancová).

Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenia č. V-4/2020 zo 14. 12. 2020 o prenájme časti obecného pozemku č. KNC 173/3 o výmere 14,56 m2 pod existujúcou garážou p. A. Vilima z dôvodu nevýhodnosti tohto uznesenia pre obec.

Čas: 17 hod. 29 min.

Hlasovanie:

 • za: 6;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: Adam Vilim, Mgr. Peter Piják;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.

Uznesenie č. I-15/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti EURO-KP, s. r. o. so sídlom Krivá 2, Bratislava o predĺženie termínu podpisu kúpnej zmluvy nehnuteľnosti "Horná škola" z dôvodu momentálnej "kovidovej" situácie, ktorá má vplyv aj na prácu a získanie informácií z verejnej správy (financovanie cez "europrojekty") (pod. č. 2021/65).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti EURO-KP, s. r. o. so sídlom Krivá 2, Bratislava o predĺženie termínu podpisu kúpnej zmluvy nehnuteľnosti – "Horná škola". K podpísaniu kúpnej zmluvy dôjde podľa možností kupujúceho, najneskôr však do 31. 12. 2021.

Čas: 17 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek, Ing. Michal Kloták.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.