Uznesenia z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 14. 12. 2020.

Uznesenie č. V-1/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program V. riadneho zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program V. zasadnutia OZ s tým, že za bod 10. pôjde ešte bod 11. Mimoriadne odmeny poslancov OZ a bod 12. Kúpno-predajná zmluva na odkúpenie miestnej komunikácie od p. Berešíkovej;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ing. Ján Vojtek..

Čas: 16 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-2/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtového opatrenia č. 4-2/2020 – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4-2/2020 podľa predloženého návrhu starostky obce.

Čas: 16 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-3/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení - predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení.

Čas: 16 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-4/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša č. 834, o prenájom pozemku s parcelným číslom KNC 173/9 o výmere 15 m2 v kat. ú. Nesluša, na ktorom má postavenú garáž, prípadne o odkúpenie tohto pozemku – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania (pod. č. 2020/1221).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša č. 834, o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 173/3 o výmere 14,56 m2 pod existujúcou garážou, ktorý je v predloženom náčrte označený číslom 173/9. Nájomca je povinný v prípade, že by Obec Nesluša mala stavebný alebo iný zámer na uvedenom pozemku, stavbu na svoje náklady neodkladne odstrániť. Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom.

Čas: 16 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Pavol Škuta, PhD. Juraj Bosý,
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-5/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čas: 16 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-6/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-7/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ č. 2020/1299;
 2. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na I. polrok 2021 – predkladá hlavná kontrolórka obce Mária Kormanová.

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ č. 2020/1299.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na I. polrok 2021.

Čas: 16 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-8/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, o dotáciu na rok 2021 vo výške 88 % z príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z. (pod. č. 2020/1122).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, o dotáciu na rok 2021 vo výške 88 % z príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z.

Čas: 16 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-9/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Červeného kríža, miestny spolok Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 500 € (pod. č. 2020/1047).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Červeného kríža, miestny spolok Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 500 €, ktoré budú slúžiť na administratívny chod spolku + vyplatenie jednorazového príspevku vo výške 10 € za každý odber každého darcu, ktorý je členom Červeného kríža, miestny spolok Nesluša.

Čas: 16 hod. 49 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-10/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Priatelia Kysúc, so sídlom Hutyrovce č. 554, Nesluša, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 300 € (pod. č. 2020/1060).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Priatelia Kysúc, so sídlom Hutyrovce č. 554, Nesluša, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 300 €.

Čas: 16 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-11/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 500 € (pod. č. 2020/1045).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 000 €, za rovnakých podmienok ako v minulom roku, ktoré budú upravené v zmluve.

Čas: 16 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-12/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 500 € (pod. č. 2020/1028).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 000 €, za rovnakých podmienok ako v minulom roku, ktoré budú upravené v zmluve.

Čas: 16 hod. 52 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim

Uznesenie č. V-13/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Športového klubu Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 5 000 € (pod. č. 2020/1053).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Športového klubu Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 5 000 €.

Čas: 16 hod. 54 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-14/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Školy vzpierania Kysucké Nové Mesto, so sídlom Neslušská cesta 681, Kysucké Nové Mesto, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 500 € na nákup tréningového náradia a oblečenia (pod. č. 2020/1069).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Školy vzpierania Kysucké Nové Mesto, so sídlom Neslušská cesta 681, Kysucké Nové Mesto, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 750 € na nákup tréningového náradia a oblečenia.

Čas: 16 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-15/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 200 € (pod. č. 2020/1055).

a) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na súťažnú činnosť v šachu v 4. lige vo výške 500 €, v 5. lige vo výške 300 € a 200 € ak budú ochotní pripraviť a viesť šachový krúžok aj pre deti v Centre voľného času v Nesluši.

Čas: 17 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • za: PhDr. Juraj Bosý, Mgr. Peter Piják, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček;
 • proti: Ing. Ján Vojtek, Pavol Škuta;
 • zdržal sa: Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Peter Ozsvald;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na súťažnú činnosť v šachu vo výške 500 €, za rovnakých podmienok ako v minulom roku, ktoré budú upravené v zmluve. A ďalších 500 €, ak budú ochotní pripraviť a viesť šachový krúžok aj pre deti v Centre voľného času v Nesluši.

Čas: 17 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • za: Ing. Ján Vojtek, Mgr. Peter Piják, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý, Pavol Škuta;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-16/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša, so sídlom Nesluša č. 978, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na opravu V3S vo výške 1 000 € (pod. č. 2020/1090).

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša, so sídlom Nesluša č. 978, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na opravu V3S vo výške 1 000 €, nakoľko V3S je majetkom obce a jej údržba bude hradená z rozpočtu obce, ale nie formou dotácie inej osobe.

Čas: 17 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 9,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-17/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na akciu – Hasičské súťaže v roku 2021 vo výške 1 420 € (pod. č. 2020/1064).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na akciu – Hasičské súťaže v roku 2021 vo výške 1 420 € s tým, že adekvátna časť dotácie, minimálne 40 %, pôjde na súťaže pre deti.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-18/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na akciu – 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši vo výške 1 150 € (pod. č. 2020/1063).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na akciu – 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši vo výške 1 150 €.

Čas: 17 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-19/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 150 € na akciu Letné kino (pod. č. 2020/1057).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 150 € na akciu Letné kino.

Čas: 17 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-20/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 2 500 € na akciu Rocknes 2021 (pod. č. 2020/1058).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 2 500 € na akciu Rocknes 2021 s tým, že uvedená akcia bude spojená s inou kultúrnou akciou obce.

Čas: 17 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-21/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Kyselovej, bytom Nesluša č. 509 o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na vydanie knihy Strašidielko Bubulík a kraj sveta vo výške 1 000 € (pod. č. 2020/1138).

a) Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anny Kyselovej, bytom Nesluša č. 509 o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na vydanie knihy Strašidielko Bubulík a kraj sveta vo výške 1 000 €.

Čas: 17 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: PhD. Juraj Bosý, Pavol Škuta, Vincent Nemček,
 • zdržal sa: 6,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preddavok vo výške 924 € na nákup knižnej publikácie Strašidielko Bubulík a kraj sveta pre obec Nesluša v počte 300 ks, ktorý bude vyplatený autorke Anne Kyselovej, bytom Nesluša č. 509, na základe uzatvorenej písomnej zmluvy.

Čas: 17 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: Ing. Ján Vojtek,
 • zdržal sa: Vincent Nemček,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-22/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ BAJK RELAX KYSUCE o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 6 000 € na zorganizovanie akcie – Neslušský MTB maratón (pod. č. 2020/1206).

a) Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť OZ BAJK RELAX KYSUCE o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 6 000 € na zorganizovanie akcie – Neslušský MTB maratón.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 9,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ BAJK RELAX KYSUCE o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 3 000 € na zorganizovanie akcie – Neslušský MTB maratón s tým, že žiadateľ doplní svoju žiadosť o predpísané doklady podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nesluša.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-23/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Okresného súdu v Žiline o voľbu prísediaceho Okresného súdu v Žiline v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2024. Navrhnutý kandidát Ing. Ján Vojtek, bytom Nesluša č. 214 (pod. č. 2020/1162).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Ing. Jána Vojteka, bytom Nesluša č. 214, za prísediaceho Okresného súdu v Žiline v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2024.

Čas: 17 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Ján Vojtek,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-24/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce na náhradníka prísediaceho Okresného súdu v Žiline v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2024 – navrhnutý kandidát PhDr. Juraj Bosý.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje PhDr. Juraja Bosého, bytom Nesluša č. 1207, za náhradníka prísediaceho Okresného súdu v Žiline v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2024.

Čas: 17 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-25/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na mimoriadne odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 500 € pre poslancov, ktorí pripravovali VZN obce – konkrétne – PhDr. Juraj Bosý, Ing. Ján Vojtek a Ing. Michal Kloták a ostatným poslancom vo výške 250 € - predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadnu odmenu poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 500 € pre poslancov, ktorí pripravovali VZN obce – konkrétne – PhDr. Juraj Bosý, Ing. Ján Vojtek a Ing. Michal Kloták a ostatným poslancom vo výške 250 €.

Čas: 17 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták, Mgr. Peter Piják,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-26/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Berešíkovej, bytom Nesluša č. 980, o usporiadanie právneho vzťahu k časti parcely KNE 9655, ktorá je totožná s parcelou č. KNC 654/2 o výmere 36 m2 (miestna komunikácia v časti obce Skokanovce) a uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy v prospech obce Nesluša (pod. č. 2020/1417).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Anny Berešíkovej, bytom Nesluša č. 980, o usporiadanie právneho vzťahu k časti parcely KNE 9655, ktorá je totožná s parcelou č. KNC 654/2 o výmere 36 m2 (miestna komunikácia v časti obce Skokanovce) a uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy v prospech obce Nesluša za cenu 1 €.

Čas: 17 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.