Uznesenia zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 14. 09. 2020.

Uznesenie č. IV-1/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program IV. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. Ing. Peter Ozsvald;
 2. program IV. riadneho zasadnutia OZ.

Čas: 15 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-2/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zlúčenie Materskej školy, Základnej školy a Centra voľného času v Nesluši – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupitestvo schvaľuje podľa § 17 ods. 1 pís. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 1. spojenie základnej školy s materskou školou do jednej právnickej osoby,
 2. spojenie základnej školy s materskou školou a centra voľného času do jednej právnickej osoby.

Čas: 15 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-3/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo voľbu nového člena do školej rady Centra voľného času v Nesluši – predkladá Ing. Zuzana Jancová. Navrhnutý je Mgr. Peter Piják.

Obecné zastupitestvo schvaľuje Mgr. Petra Pijáka za nového člena školskej rady Centra voľného času v Nesluši.

Čas: 15 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-4/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o trhových miestach a trhovom poriadku na území Obce Nesluša – predkladá Ing. Andrea Šímová.

Obecné zastupitestvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia o trhových miestach a trhovom poriadku na území Obce Nesluša č. 1/2020

Čas: 15 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-5/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtového opatrenia č. 3-2/2020 – Zníženie príjmov o 50 122 €, zníženie výdavkov o 147 160 €, vytvorenie rozpočtovej rezervy vo výške 97 038 € - predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupitestvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3-2/2020 podľa predloženého návrhu starostky obce.

Čas: 15 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-6/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na audítora Obce Nesluša na účtovný rok 2020 – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupitestvo schvaľuje výber audítora Obce Nesluša na účtovný rok 2020: BPS Audit, s. r. o., audítorska spoločnosť, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO: 51985373, č. licencie UDVA 406; audítor: Mgr. Peter Šebest, č. licencie SKAU 960.

Čas: 15 hod. 16 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-7/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na odpísanie nesplatených nevymožiteľných finančných pohľadávok – návratnú výpomoc 2005-2010 na odporúčanie audítora – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupitestvo schvaľuje odpis nesplatených nevymožiteľných pohľadávok OFO2005/1 až OFO2010/7 na účte 277-01 Poskytnuté finančné výpomoci FO podľa predloženého zoznamu v celkovej sume € 4 071,01.

Čas: 15 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-8/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo štandardy kvality sociálnych služieb – predkladá Bc. Jaroslava Žideková.

Obecné zastupitestvo schvaľuje štandardy kvality sociálnych služieb podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-9/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo prerokovalo správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/1024, 2020/1043 - predkladá Mária Kormanová.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/1024, 2020/1043.

Čas: 15 hod. 21 min.

Neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-10/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Eleny Šimaljakovej, bytom Nesluša 867, zastúpenou splnomocnenou zástupkyňou JUDr. Lenkou Špiriakovou, Ph.D., advokátkou so sídlom J. Milca 11 Žilina – žiadosť (pod. č. 2020/1027) o prehodnotenie vyjadrenia Obce Nesluša č. 2020/163/30/925.

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke Obce Nesluša – Ing. Zuzane Jancovej, prehodnotiť pôvodné vyjadrenie.

Čas: 15 hod. 37 min.

Neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-11/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. žiadosť Štefánie Židekovej, bytom Nesluša 6, o zaradenie pozemku parcela č. KNC 3172 v kat. úz. Nesluša do doplnku k územnému plánu obce Nesluša ako plochu pre výstavbu rodinného domu (pod. č. 2020/838);
 2. žiadosť Martina Jantošíka, bytom Rudinská 373, o zaradenie pozemku č. KNC 4365/7 o výmere 1108 m2 v kat. ú. Nesluša do zmien a doplnkov územného plánu Obce Nesluša ako plochu pre výstavbu rekreačnej chaty so zachovaním prvkov pôvodnej architektúry (pod. č. 2020/897);
 3. žiadosť Viktora Baculáka, bytom Litovelská 797/26, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemky č. KNC 4365/6 o výmere 1108 m2 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša (pod. č. 2020/898);
 4. žiadosť Jany Sládečkovej, bytom Nesluša 713; Anny Kutnárovej, bytom Nesluša 345; Petra Ondruška, bytom Dolinský potok 662/56, Kysucké Nové Mesto; Róberta Jakubíka, bytom Budatínska Lehota 132 a Boženy Zichovej, bytom Neslušská cesta 1221, Kysucké Nové Mesto o zmenu územného plánu obce Nesluša na parcelách č. 3598/1, 3600/1, 3600/5, 3599/2, 3607, 3609a 3599/3 v osade Majtánky o zaradenie do časti určenej na výstavbu rekreačných nehnuteľností (pod. č. 2020/944);
 5. žiadosť Petra Chovanca, bytom Nesluša 243 o rozšírenie územného plánu obce Nesluša o parcely: KNC 5291, 120, 118 a KNE 2752 v kat. ú. Nesluša (pod. č. 2020/1004).

Obecné zastupitestvo schvaľuje: Obec Nesluša 30. 06. 2020 uzatvorila žiadosti o zmenu územného plánu a doplnkov obce Nesluša a začala plánovanú zmenu územného plánu a doplnkov č. 1. Z tohto dôvodu žiadosti prijaté po tomto termíne budú evidované a zahrnuté do ďalšej etapy návrhu zmien a doplnkov územného plánu, ktorý bude realizovaný najskôr v roku 2025. Vlastníci, ktorí sa rozhodnú pre individuálne zmeny územného plánu, môžu požiadať obecné zastupiteľstvo o uznesenie a môžu vykonať túto zmenu na vlastné náklady po schválení zmeny územného plánu a doplnkov č. 1 Obce Nesluša.

Čas: 15 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-12/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jozefa Lisku a manželky Anny, bytom Nesluša 838 o prenájom časti pozemku č. KNC 434/1 o rozmeroch 15,9 x 3,9 m o celkovej ploche 62,01 m2 (pod. č. 2020/967).

Obecné zastupitestvo schvaľuje žiadosť Jozefa Lisku a manželky Anny, bytom Nesluša 838 o prenájom časti pozemku č. KNC 434/1 o rozmeroch 15,9 x 3,9 m o celkovej ploche 62,01 m2, vedľa bytového domu s. č. 838 na súkromné účely. Existujúce stavby kôlne a altánku sú považované za dočasné a po ukončení nájmu sa budú musieť odstrániť. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka prenájmu je 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2021.

Čas: 15 hod. 41 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-13/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jaroslava Lisku, bytom Dubie 130, Kysucké Nové Mesto o umiestnenie plechovej garáže na pozemku vo vlastníctve obce (pod. č. 2020/815).

Obecné zastupitestvo schvaľuje žiadosť Jaroslava Lisku, bytom Dubie 130, Kysucké Nové Mesto o umiestnenie plechovej garáže na pozemku vo vlastníctve obce – vo forme prenájmu časti pozemku č. KNE 3520 v kat. ú. Nesluša o rozmeroch 2,9 x 5,0 m (o celkovej výmere 14,5 m2), ktorý bude využitý na umiestnenie plechovej garáže a využívaná na súkromné účely pre zväz holubárov. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka prenájmu je 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom.

Čas: 15 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-14/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Skaličanovej, bytom Nesluša 79, o trvalé parkovanie vozidla vedľa rieky Neslušanka za kontajnermi na separovaný zber (pod. č. 2020/976).

Obecné zastupitestvo schvaľuje žiadosť Anny Skaličanovej, bytom Nesluša 79, o trvalé parkovanie vozidla vedľa rieky Neslušanka za kontajnermi na separovaný zber, nakoľko žiadateľka nemá možnosť parkovať na vlastnom pozemku z dôvodu nedostatku miesta.

Čas: 15 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-15/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu od Štefánie Janáčovej, bytom Nesluša 303, z parcely č KNE 2919 – orná pôda o výmere 533 m2 vedenej na LV č. 10 064 v kat. ú. Nesluša za navrhovanú cenu 10 €/m2. Podiel Štefánie Janáčovej je 1/2 – výmera 267 m2 – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupitestvo schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemku v kat. ú. Nesluša s parcelným číslom KNE 2919 orná pôda o výmere 267 m2 od Štefánie Janáčovej, bytom Nesluša 303.

Čas: 15 hod. 44 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-16a/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo opätovnú žiadosť M&G - IRON, s. r. o., 013 04 Dolná Tížina 315, Diamant J&D, n. o., U Čajkov 526, 01305 Belá, o odkúpenie obecnej budovy (Horná škola, č. s. 962) postavenej na pozemku KN C 2953 o výmere 335 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie s priľahlým pozemkom KN C 2954 o výmere 3485 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie na základe zverejnenia zámeru obce na odpredaj nehnuteľného majetku (pod. č. 2020/912).

Obecné zastupitestvo neschvaľuje opätovnú žiadosť M&G - IRON, s. r. o., 013 04 Dolná Tížina 315, Diamant J&D, n. o., U Čajkov 526, 01305 Belá, o odkúpenie obecnej budovy (Horná škola, č. s. 962) postavenej na pozemku KN C 2953 o výmere 335 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie s priľahlým pozemkom KN C 2954 o výmere 3485 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie na základe zverejnenia zámeru obce na odpredaj nehnuteľného majetku.

Čas: 16 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta,
 • zdržal sa: Ing. Ján Vojtek, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír Tichý,
 • neprítomný: Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-16b/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť EURO-KP, s. r. o., Krivá ul. 2, 811 04 Bratislava o odkúpenie nehuteľného majetku – pozemok KNC 2953 o výmere 335 m2 (zastavaná plocha a nádvorie), pozemok KNC 2954 o výmere 3485 m2 (zastavaná plocha a nádvorie) a stavba Horná škola, s. č. 962 na pozemku KNC 2953 o výmere 335 m2 (zastavaná plocha a nádvorie) (pod. č. 2020/1029).

Obecné zastupitestvo schvaľuje:

 1. z dôvodov hodných osobitného zreteľa predaj majetku obce – nehnuteľností zapísaných na LV 1244 k. ú. Nesluša ako stavba Horná škola, čs. 962 na KNC 2953 a pozemky KNC 2954 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3485 m2, KNC 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2 za kúpnu cenu 52 000 €. V prípade neúspechu realizácie projektu, nechajú obci Nesluša bezodplatne projekty pre stavebné povolenie;
 2. schvaľuje kúpnu zmluvu na predaj majetku obce podľa uznesenia č. III-2/2020 z 30. 06. 2020.

Čas: 16 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Pavol Škuta,
 • neprítomný: Adam Vilim.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.