Uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 30. 06. 2020.

Uznesenie č. III-1/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program III. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje

 1. overovateľov zápisnice: 1. PhDr. Juraj Bosý, 2. Pavol Škuta;
 2. program III. riadneho zasadnutia OZ.

Čas: 16 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-2/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. žiadosť M&G - IRON, s. r. o., 013 04  Dolná Tížina 315, Diamant J&D, n. o., U Čajkov 526, 013 05  Belá, o odkúpenie obecnej budovy (Horná škola, č. s. 962) postavenej na pozemku KN C 2953 o výmere 335 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie s priľahlým pozemkom KN C 2954 o výmere 3485 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie na základe zverejnenia zámeru obce na odpredaj nehnuteľného majetku (pod. č. 2020/781).
 2. žiadosť Rudolfa Jantošíka, Stavmont, s. r. o., Kysucké Nové Mesto, o prevod nehnuteľného majetku Obce Nesluša, vedeného na LV 1244 v kat. úz. Nesluša ako stavba Horná škola s. č. 962 na KN C 2953 a pozemky KN C 2954 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3485 m2, KN C 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa – prestavby budovy s. č. 962 na “zariadenie sociálnych služieb” (pod. č. 2020/804).

OZ schvaľuje:

a) zámer prevodu obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – obecná budova (Horná škola, č. s. 962) postavená na pozemku KN C 2953 o výmere 335 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie s priľahlým pozemkom KN C 2954 o výmere 3485 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie na základe zverejnenia zámeru obce na odpredaj nehnuteľného majetku za najvýhodnejšiu ponuku pre obec so zložením polovičnej zábezpeky hodnoty ponúkanej sumy na účet obce a za podmienok, ktoré boli zverejnené a to:

 • zaplatenie kúpnej ceny do troch dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy;
 • odo dňa nadobudnutia majetku obce do jedného roka podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a od jeho právoplatnosti do dvoch rokov o vydanie stavebného povolenia a po jeho právoplatnosti do dvoch rokov začať prestavbu;
 • vo vybudovanom zariadení sociálnych služieb garantovať obsadenosť obyvateľmi Obce Nesluša min. v rozsahu 20 % ubytovacej kapacity, pričom obyvateľom Obce Nesluša nesmie výška platených nákladov v zariadení o viac ako 20 % presiahnuť výšku nákladov, aké v danom čase pripadnú v štátnych zariadeniach s obvyklým predmetom poskytovania služieb;
 • aj v prípade neskoršieho prevodu majetku inému vlastníkovi, kupujúci bude ručiť za to, že po dobu 50 rokov určenú obcou zostane zachovaný účelu prevodu majetku;
 • poskytnúť pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša" pozemok na minimálne šesť parkovacích státí za účelom parkovania vlastníkov bytov v tejto bytovke a to za podmienok, aké sú určené pre parkovanie vozidiel na obecných pozemkoch podľa platného VZN obce;
 • zachovanie vodného zdroja - studňu vybudovanú pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša" bezplatne.

V prípade odstúpenia od zmluvy obec zábezpeku vráti.

Čas: 16 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták.

OZ schvaľuje:

b) vytvorenie komisie pre otvárenie obálok s ponukami na odpredaj obecného majetku "Horná škola", z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zložení: predseda – Vincent Nemček, členovia – PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Čas: 16 hod. 39 min.

Hlasovanie:

 • za:11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-3/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/609/1-4, 2020/710 a 2020/711,
 2. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na 2. polrok 2020 – predkladá hlavná kontrolórka obce – Mária Kormanová.

OZ berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/609/1-4, 2020/710 a 2020/711.

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na 2. polrok 2020.

Čas: 16 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-4/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet Obce Nesluša za rok 2019.

OZ berie na vedomie:

 1. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019,
 2. správu hlavného kontrolóra a správu audítora za rok 2019.

OZ schvaľuje:

 1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Prebytok rozpočtu v sume € 203 566,76 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa schvaľuje použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %, t. j. € 203 566,76.
 2. použitie rezervného fondu vo výške € 203 566,76 na krytie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2020.

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-5/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vodozádržné opatrenia areálu okolia Obecného úradu a športového ihriska v Nesluši – predkladá starostka obce Ing. Zuzana Jancová.

OZ schvaľuje:

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu "Kvalita životného prostredia 2014-2020", vyhlásenej 27.04.2020, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na realizáciu projektu: "Vodozádržné opatrenia okolia Obecného úradu a športového ihriska v Nesluši", ktorý bude realizovaný Obcou Nesluša;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu € 11 750,00.

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-6/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Slávky Mečárovej, bytom Dunajov č. 244, o doplnenie územného plánu obce o parcelu č. KNC 3244/228 v kat. úz. Nesluša ako plochu pre výstavbu.

OZ schvaľuje žiadosť Slávky Mečárovej, bytom Dunajov č. 244, o doplnenie územného plánu obce o parcelu č. KNC 3244/228 v kat. úz. Nesluša ako plochu pre výstavbu. Zároveň žiadateľku upozorňuje na skutočnosť, že Obec Nesluša neplánuje v tejto lokalite budovať prístupovú komunikáciu.

Čas: 16 hod. 49 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-7/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Bučka a manželky Jany, bytom ČSA 1306/9, Kysucké Nové Mesto, o zahrnutie parcely KN C 3141/3 v kat. úz. Nesluša do zmeny a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu (podal osobne priamo na zasadnutí OZ).

OZ schvaľuje žiadosť Miroslava Bučka a manželky Jany, bytom ČSA 1306/9, Kysucké Nové Mesto, o zahrnutie parcely KN C 3141/3 v kat. úz. Nesluša do zmeny a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu. Zároveň žiadateľov upozorňuje na skutočnosť, že Obec Nesluša neplánuje v tejto lokalite budovať prístupovú komunikáciu.

Čas: 16 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-8/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Lenky Ondruškovej, bytom Nesluša č. 463, o zaradenie parcely č. KNE 3357 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu (pod. č. 2018/838).

OZ schvaľuje žiadosť Ing. Lenky Ondruškovej, bytom Nesluša č. 463, o zaradenie parcely č. KNE 3357 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu. Zároveň žiadateľku upozorňuje na skutočnosť, že Obec Nesluša neplánuje v tejto lokalite budovať prístupovú komunikáciu.

Čas: 16 hod. 57 min.

Hlasovanie:

 • za: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Lenka Ondrušková.

Uznesenie č. III-9/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť JUDr. Márie Vajdovej, bytom Jesenského 1234/17, Kysucké Nové Mesto, o preklasifikovanie par. č. KN E 3359, vedenej na LV č. 3686 v kat. ú. Nesluša na parcelu, ktorá bude určená na bytovú výstavbu ako stavebný pozemok (pod. č. 2020/802).

OZ schvaľuje žiadosť JUDr. Márie Vajdovej, bytom Jesenského 1234/17, Kysucké Nové Mesto, o preklasifikovanie par. č. KN E 3359, vedenej na LV č. 3686 v kat. ú. Nesluša na parcelu, ktorá bude určená na bytovú výstavbu ako stavebný pozemok. Zároveň žiadateľku upozorňuje na skutočnosť, že Obec Nesluša neplánuje budovať prístupovú komunikáciu v tejto lokalite.

Čas: 16 hod. 57 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-10/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Márie Slivkovej, bytom Neslušská cesta 1080, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie parciel KN C 3250/2, 3250/3 a 3250/4 v kat. úz. Nesluša do územného plánu obce ako plochy na bývanie (pod. č. 2018/170).

OZ schvaľuje žiadosť Márie Slivkovej, bytom Neslušská cesta 1080, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie parciel KN C 3250/2, 3250/3 a 3250/4 v kat. úz. Nesluša do územného plánu obce ako plochy na bývanie. Zároveň žiadateľku upozorňuje na skutočnosť, že k parcelám nie je možný prístup z miestnej komunikácie a Obec Nesluša ani neplánuje budovať miestnu komunikáciu v tejto lokalite, nakoľko pozemky sú v súkromnom vlastníctve, ale i na existenciu vedenia elektrickej energie. Žiadateľka zabezpečí právo prejazdu po parcelách č. KN C 3536/1 a 3535/1, ktoré sú v jej vlastníctve, ostatným vlastníkom pozemkov, ktorí tam plánujú individuálnu bytovú výstavbu.

Čas: 16 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-11/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Milana Žáka, bytom Nesluša č. 1064, o zaradenie pozemku č. KN C 5331/7 v kat. úz. Nesluša do zmien a doplnkov územného plánu obce ako plochu pre výstavbu rodinného domu (pod. č. 2018/959 a 2020/736).

OZ schvaľuje žiadosť Milana Žáka, bytom Nesluša č. 1064, o zaradenie pozemku č. KN C 5331/7 v kat. úz. Nesluša do zmien a doplnkov územného plánu obce ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Čas: 17 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-12/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Hrubého, bytom Nesluša č. 969, o pridelenie parciel KN C 3410 a 3411 v kat. úz. Nesluša do územného plánu obce (pod. č. 2018/74).

OZ schvaľuje žiadosť Jána Hrubého, bytom Nesluša č. 969, o pridelenie parciel KN C 3410 a 3411 v kat. úz. Nesluša do územného plánu obce. Zároveň upozorňuje žiadateľa na skutočnosť, že Obec Nesluša neplánuje v tejto lokalite budovať prístupovú komunikáciu a tiež na existenciu vedenia elektrickej energie.

Čas: 17 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-13/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mgr. Tatiany Kekelyovej, bytom Nesluša 392, o zmenu územného plánu na parcele č. KN C 557 v kat. úz. Nesluša ako plochu pre výstavbu garáže (pod. č. 2018/376).

OZ schvaľuje žiadosť Mgr. Tatiany Kekelyovej, bytom Nesluša 392, o zmenu územného plánu na parcele č. KN C 557 v kat. úz. Nesluša ako plochu pre výstavbu garáže za podmienky, že žiadateľka uhradí poplatok za zmenu územného plánu v celosti aj za ostatných spoluvlastníkov.

Čas: 17 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-14/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Skokana, bytom Revolučná 2270/7, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemku č. KN E 5252 a 5251 v kat. úz. Nesluša do doplnku k územnému plánu obce (pod. č. 2018/61).

OZ schvaľuje žiadosť Jána Skokana, bytom Revolučná 2270/7, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemku č. KN E 5252 a 5251 v kat. úz. Nesluša do doplnku k územnému plánu obce za podmienky, že žiadateľ uhradí poplatok za zmenu územného plánu v celosti aj za ostatných spoluvlastníkov a zároveň žiadateľa upozorňuje na skutočnosť, že Obec Nesluša neplánuje v tejto lokalite budovať prístupovú komunikáciu.

Čas: 17 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-15/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Zuzany Liskovej, bytom Nesluša č. 336, o záväzné stanovisko k zmene využitia územia a zaradenia pozemku č. KN C 4365/5 o výmere 2500 m2 v kat. úz. Nesluša ako plochu pre výstavbu rekreačnej chaty na rekreačné využitie (pod. č. 2018/683).

OZ neschvaľuje žiadosť Zuzany Liskovej, bytom Nesluša č. 336, o záväzné stanovisko k zmene využitia územia a zaradenia pozemku č. KN C 4365/5 o výmere 2500 m2 v kat. úz. Nesluša ako plochu pre výstavbu rekreačnej chaty na rekreačné využitie z dôvodu zmeny vlastníctva.

Čas: 17 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta.

Uznesenie č. III-16/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť JUDr. Milana Chovanca, Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec, s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, Žilina, o zmenu územného plánu v lokalite Nesluša – Kočí zámok. (pod. č. 2018/245 a 2020/755).

OZ zamieta žiadosť JUDr. Milana Chovanca, Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec, s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, Žilina, o zmenu územného plánu v lokalite Nesluša – Kočí zámok z dôvodu rozsiahleho  záberu poľnohospodárskej pôdy.

Čas: 17 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 11.

Uznesenie č. III-17/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Petra Ondruška, bytom Dolinský potok č. 662/56, Kysucké Nové Mesto o povolenie vybudovania rampy a dvoch informačných značiek v osade Majtánky (pod. č. 2020/746).

OZ neschvaľuje žiadosť Petra Ondruška, bytom Dolinský potok č. 662/56, Kysucké Nové Mesto o povolenie vybudovania rampy a dvoch informačných značiek v osade Majtánky z dôvodu, že komunikácia musí byť prejazdná pre vozidlá integrovaného záchranného systému a tiež z dôvodu, že komunikácia nie je v celosti vo vlastníctvom obce.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: Mgr. Peter Piják,
 • proti: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek,
 • zdržal sa: Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. III-18/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Juraja Lukáča a manželky Jany Lukáčovej, bytom Nesluša č. 1027/5 o odkúpenie pozemku, parcela č. KN C 1437/14 o výmere 35 m2 v kat. úz. Nesluša, za účelom výstavby garáže k bytu č. 1027/5 (pod. č. 2020/623).

OZ zamieta žiadosť Juraja Lukáča a manželky Jany Lukáčovej, bytom Nesluša č. 1027/5 o odkúpenie pozemku, parcela č. KN C 1437/14 o výmere 35 m2 v kat. úz. Nesluša, za účelom výstavby garáže k bytu č. 1027/5.

Čas: 17 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-19/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša č. 346, o trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve vedľa bytového domu č. 838 z dôvodu, že je dlhodobo chorý a potrebujeme mať auto, čo najbližšie k domu (pod. č. 2020/505).

OZ neschvaľuje žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša č. 346, o trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve vedľa bytového domu č. 838, nakoľko má žiadateľ možnosť parkovať vo vlastnej garáži.

Čas: 17 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: Martin Lisko, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek,
 • zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý

Uznesenie č. III-20/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín, so sídlom Nám. Slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto, o dotáciu pri budovaní "Kysuckej cyklotrasy" (pod. č. 2020/712).

OZ schvaľuje žiadosť Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín, so sídlom Nám. Slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto, o dotáciu pri budovaní "Kysuckej cyklotrasy" v sume € 1 500,00 s tým, že musia doplniť predpísané náležitosti k poskytnutiu tohto príspevku vo forme dotácie podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša č. 5/2015. V prípade nedoloženia predmetných dokladov, dotácia nebude poskytnutá.

Čas: 17 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-21/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Športový klub Žiar Nesluša, so sídlom Nesluša 978, o prenájom trávnatej futbalovej plochy v areáli športového ihriska v termíne od 01. 07 .2020 do 01. 11. 2020 vždy v nedeľu, v čase od 8:45 do 10:30 hod za účelom rekreačného využitia – amatérsky futbal (pod. č. 2020/796).

OZ schvaľuje žiadosť OZ Športový klub Žiar Nesluša, so sídlom Nesluša 978, o prenájom trávnatej futbalovej plochy v areáli športového ihriska v termíne od 01. 07. 2020 do 01. 11. 2020 vždy v nedeľu, v čase od 8:45 do 10:30 hod za účelom rekreačného využitia - amatérsky futbal za týchto podmienok:

 1. prenajíma sa iba trávnatá plocha,
 2. v prípade rozmočeného ihriska sa nesmie hrať,
 3. za poriadok zodpovedá prezident ŠK ŽIAR Nesluša,
 4. poplatok za prenájom vo výške € 20,00/nedeľa (od 8:45 do 10:30 hod.) uhradia Ing. Michalovi Klotákovi vždy v nedeľu pred vstupom do areálu. Ing. Michal Kloták následne odovzdá vybraté nájomné do pokladne Obecného úradu v Nesluši.

Čas: 17 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Uznesenie č. III-22/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo voľbu nového člena do komisie na ochranu verejného záujmu. Navrhnutá bola Ing. Lenka Ondrušková – predkladá PhDr. Juraj Bosý.

OZ schvaľuje Ing. Lenku Ondruškovú za nového člena do komisie na ochranu verejného záujmu.

Čas: 17 hod. 48 min.

Hlasovanie:

 • za: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Lenka Ondrušková.

Uznesenie č. III-23/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce "Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Nesluša" – predkladá starostka obce Ing. Zuzana Jancová.

OZ schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – "Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Nesluša", ktorú vyhlási Obec Nesluša ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s max. hodnotou € 180 000,00 bez DPH (€ 216 000,00 s DPH).

Odôvodnenie: Obec Nesluša v rámci výkonu samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu.

Nakoľko súčasná sústava nespĺňa všetky požadované technické parametre a v niektorých lokalitách sa verejné osvetlenie vôbec nenachádza, obec Nesluša v rámci svojich rozpočtových možností v záujme ochrany života a zdravia občanov a návštevníkov obce rozhodla o potrebe rekonštrukcie časti jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením pandémie choroby COVID-19 ako aj s ohľadom na ohlasovaný pokles príjmov obce v súvislosti s podielovými daňami, nie je možné realizovať rekonštrukciu celej sústavy verejného osvetlenia, preto obec pristúpila k rekonštrukcii najpotrebnejších úsekov verejného osvetlenia.

Obec Nesluša v prípade, že jej to rozpočtové prostriedky v budúcnosti umožnia, v záujme dôsledného plnenia svojich povinností v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, bude realizovať rekonštrukciu aj zvyšnej časti sústavy verejného osvetlenia.

Čas: 17 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

 

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.