Uznesenia z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 17. 02. 2020.

Uznesenie č. I-1/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program I. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje

 1. overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Peter Piják, 2. Vincent Nemček;
 2. program I. riadneho zasadnutia OZ.

Čas: 16 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-2/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo potrebu riešiť v obci ochranu verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality a súčasne ochranu majetku i zdravia obyvateľov vybudovaním optickej telekomunikačnej siete určenej pre potreby bezpečnostného kamerového systému obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Ing. Zuzanu Jancovú neodkladne konať vo veci vybudovania a následnej prevádzky optickej telekomunikačnej siete určenej pre potreby bezpečnostného kamerového systému obce Nesluša. Vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov na tento projekt, hľadať investora z oblasti prevádzkovateľov telekomunikačných služieb, ktorý by:

 1. na vlastné náklady vybudoval optickú telekomunikačnú sieť v rámci celej obce,
 2. na vlastné náklady zabezpečoval prevádzku, stály dohľad a servis predmetnej siete v režime 24/7,
 3. bezodplatne poskytol obci Nesluša:
  • potrebnú kapacitu vo vybudovanej optickej sieti, za účelom prevádzky bezpečnostného kamerového systému, obecného rozhlasu a podobne,
  • možnosť prístupu do siete Internet prostredníctvom optickej siete pre ktorýkoľvek objekt v správe obce,
  • možnosť pripojiť k optickej sieti všetky objekty v správe obce a vyčleniť potrebnú kapacitu v sieti, za účelom elektronickej komunikácie medzi nimi.

Čas: 16 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-3/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša, predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-4/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša, predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-5/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo rozpočtové opatrenie č. 1-1/2020 – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1-1/2020 podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-6/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce,
 2. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nesluša na I. polrok 2020 (predkladá hlavný kontrolór obce Mária Kormanová).

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 1214/2019 a č. 1215/2019.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nesluša na I. polrok 2020.

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-7/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ivany Kubičkovej Birkusovej, bytom XXX (č. 1203/2019) o prenájom priestorov na štadióne v Nesluši – objekt tribúny športového areálu na účely zriadenia pohostinstva, krčmy.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ivany Kubičkovej Birkusovej, XXX (č. 1203/2019) o prenájom priestorov na štadióne v Nesluši – objekt tribúny športového areálu na účely zriadenia pohostinstva, krčmy, nakoľko nie sú ešte dokončené rekonštrukčné práce v celom areáli.

Čas: 16 hod. 44 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 8,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-8/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Pavla Drndu, bytom XXX (č. 1220/2019) o zahrnutie parcely č. KNC 4934/45 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Pavla Drndu, bytom XXX (č. 1220/2019) o zahrnutie parcely č. KNC 4934/45 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-9/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jany Podolákovej, bytom XXX, (č. 1145/2019) o zahrnutie parcely č. KNC 4867/10 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochy pre výstavbu rodinných domov.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jany Podolákovej, bytom XXX, (č. 1145/2019) o zahrnutie parcely č. KNC 4867/10 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochy pre výstavbu rodinných domov.

Čas: 16 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-10/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Lucie Šefarovej, XXX (č. 1177/2019) o zahrnutie parcely č. KNC 4936/7 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Lucie Šefarovej, bytom XXX (č. 1177/2019) o zahrnutie parcely č. KNC 4936/7 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Čas: 16 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-11/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Bc. Jany Bajánkovej, bytom XXX a Romana Bajánka, bytom XXX (č. 86/2020) o schválenie návrhu – predaj pozemku KNC 2121/7 – orná pôda o celkovej výmere 19 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 180/2019 v cene 1,00 € Obci Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku č. KN C 2121/7 – orná pôda o celkovej výmere 19 m2 podľa geometrického plánu č. 180/2019, celkom za sumu 1,00 € od vlastníkov: Bc. Jany Bajánkovej, bytom XXX a Romana Bajánka, bytom XXX. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí Obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-12/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzany Jancovej na zámenu pozemkov vo vlastníctve obce KNC 1397/3 a 1395/3 celkovo vo výmere 20 m2 a pozemkov KNC 1395/4 a 1393/4 vo vlastníctve Michala Šarlinu, bytom XXX, celkom vo výmere 20 m2 z dôvodu, že oplotenie nebolo zhotovené presne na hranici pozemku.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemkov KNC 1397/3 a 1395/3 celkovo vo výmere 20 m2 vo vlastníctve obce za pozemky KNC 1395/4 a 1393/4 vo vlastníctve Michala Šarlinu, bytom XXX, celkom vo výmere 20 m2 z dôvodu, že oplotenie nebolo zhotovené presne na hranici pozemku.

Čas: 16 hod. 54 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-13/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Rudolfa Jantošíka, bytom XXX a ostatných vlastníkov pozemkov v lokalite Puškátka a Kačky – Pálenice (č. 148/2020) o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša (parcely vyznačené podľa priložených kópií máp) ako plochy pre výstavu rodinných domov.

a) Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Rudolfa Jantošíka, bytom XXX a ostatných vlastníkov pozemkov v lokalite Puškátka a Kačky – Pálenice (č. 148/2020) o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša (parcely vyznačené podľa priložených kópií máp) ako plochy pre výstavbu rodinných domov.

Čas: 17 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 8,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rudolfa Jantošíka, bytom XXX a ostatných vlastníkov pozemkov v lokalite Puškátka a Kačky – Pálenice (č. 148/2020) o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša (parcely vyznačené podľa priložených kópií máp) ako plochy pre výstavbu rodinných domov za podmienky, že k žiadosti doplní podpisy vlastníkov pre jednotlivé parcely pozemkov do lehoty 30 kalendárnych dní po schválení uznesenia.

Čas: 17 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-14/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ivana Bieleša a manželky Emílie, bytom XXX (č. 130/2020) o zapojenie pouličného osvetlenia.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ivana Bieleša a manželky Emílie, bytom XXX (č. 130/2020) o zapojenie pouličného osvetlenia osadením nového stĺpu na miestnej komunikácií na hranici pozemku č. KNC 173/4, ktorý je vo vlastníctve obce.

Čas: 17 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Ľubomír Tichý,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Uznesenie č. I-15/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci Nesluša v súlade a v rozsahu spracovaného auditu verejného osvetlenia a priloženého rozpočtu modernizácie (490 000 € s DPH) v dvoch etapách, v roku 2020 sa zaplatí 300 000 € a v 2021 zostatok vysúťaženej ceny – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci Nesluša v súlade a v rozsahu spracovaného auditu verejného osvetlenia a priloženého rozpočtu modernizácie (490 000 € s DPH) v dvoch etapách, v roku 2020 sa zaplatí 300 000 € a v 2021 zostatok vysúťaženej ceny.

b) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce na všetky právne úkony týkajúce sa modernizácie sústavy verejného osvetlenia smerujúcich k realizácii vyššie uvedeného zámeru.

Čas: 17 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.