Uznesenia z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 06. 12. 2019.

Uznesenie č. V-1/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program V. zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje

 1. overovateľov zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ing. Peter Ozsvald;
 2. program V. zasadnutia OZ s tým, že žiadosť p. Michaely Žabkovej sa presunie a prerokuje ako prvá.

Čas: 12 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. V-2/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Michaely Žabkovej, bytom XXX (pod. č. 981/2019) o prenájom nebytových priestorov bývalej zubnej ambulancie za účelom súkromného podnikania – vykonávanie živnosti – kaderníčky.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Michaely Žabkovej, bytom XXX o prenájom obecných priestorov v polyfunkčnej budove s. č. 1027 – konkrétne v priestoroch na prízemí za účelom súkromného podnikania – vykonávanie živnosti – kaderníčky. Prenájom obecných priestorov: č. 1.32 tmavá komora o ploche 8,4 m2, 1.31 zubný röntgen o ploche 15,35 m2, č. 1.21 WC ženy o ploche 5,70 m2, celkom o výmere 29,43 m2 za cenu 20 €/m2/rok ako prevádzkové priestory podľa platného VZN. Prenájom obecných priestorov – podiel 1/4 z nasledovných miestnosti: č. 1.17 zádverie, č. 1.19 hala, č. 1.23 čakáreň, č. 1.28 čakáreň celkom o výmere 90 m2 z toho 1/4 je 22,5 m2 za cenu 6 €/m2/rok ako ostatné priestory, chodby podľa platného VZN. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energiu, vodné, stočné, vykurovanie, odvoz komunálneho odpadu. Nájomca si musí zabezpečiť individuálne vykurovanie. Nájomné bude stanovené v zmysle VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša v znení neskorších dodatkov. Začiatok nájmu bude 01. 01. 2020 a ukončenie nájmu 31. 12. 2024. Pred odovzdaním obecných priestorov sa musí vyhotoviť preberací protokol.

Čas: 12 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. V-3/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť občianskeho združenia Škola vzpierania, Neslušská cesta 681, Kysucké Nové Mesto, o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na činnosť v roku 2020 vo výške € 2 500,00 (pod. č. 1007/2019).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť občianskeho združenia Škola vzpierania, Neslušská cesta 681, Kysucké Nové Mesto, o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na činnosť v roku 2020 vo výške € 1 000,00.

Čas: 12 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. V-4/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Spojenej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Nesluši o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na činnosť v roku 2020 vo výške € 1 500,00 (pod. č. 881/2019).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Spojenej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Nesluši o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na činnosť v roku 2020 vo výške € 1 000,00.

Čas: 12 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Adam Vilim,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. V-5/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na účasť na ligách SŠZ v roku 2020 vo výške € 1 200,00 (pod. č. 883/2019).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na účasť na ligách SŠZ v roku 2020 vo výške € 500,00.

Čas: 12 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. V-6/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska v Nesluši o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na projekt "Dôchodcovia Nesluše poznávajú susedné štáty" vo výške € 1 500,00 (pod. č. 911/2019).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska, Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na projekt "Dôchodcovia Nesluše poznávajú susedné štáty" vo výške € 1 000,00.

Čas: 12 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Ján Vojtek,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. V-7/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Športového klubu Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na aktivity v roku 2020 vo výške € 5 600,00 (pod. č. 912/2019).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Športového klubu Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na aktivity v roku 2020 vo výške € 4 800,00.

Čas: 12 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-8/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Rocknes 2020" vo výške € 5 000,00 (pod. č. 916/2019).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Rocknes 2020" vo výške € 2 500,00 na vystúpenie jedného interpreta.

Čas: 12 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-9/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Letné kino 2020" vo výške € 150,00 (pod. č. 917/2019).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Letné kino 2020" vo výške € 150,00.

Čas: 12 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-10/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Vianočné trhy 2020" vo výške € 250,00 (pod. č. 918/2019).

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Vianočné trhy 2020" vo výške € 250,00.

Čas: 12 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 10,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-11/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Slovenského červeného kríža, miestny spolok Nesluša, o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na darcovstvo krvi v roku 2020 vo výške € 1 500,00 (pod. č. 919/2019).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Slovenského červeného kríža, miestny spolok Nesluša, o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na darcovstvo krvi v roku 2020 vo výške € 1 200,00 s tým, že zdokladuje vynaložené náklady na jednotlivých darcov.

Čas: 12 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-12/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Priatelia Kysúc o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Turistické preteky 2020" vo výške € 1 300,00 (pod. č. 920/2019).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Priatelia Kysúc o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Turistické preteky 2020" vo výške € 1 300,00.

Čas: 12 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-13/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši" vo výške € 1 150,00 (pod. č. 921/2019).

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši" vo výške € 1 150,00.

Čas: 12 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek, Mgr. Peter Piják,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Pavol Škuta, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim, Ing. Michal Kloták,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-14/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Hasičské súťaže v roku 2020" vo výške € 1 420,00 (pod. č. 922/2019).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Hasičské súťaže v roku 2020" vo výške € 1 420,00 s tým, že 50 % dotácie, t. j. € 710,00 pôjde na súťaže detí a 50 % dotácie na súťaže dospelých.

Čas: 12 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-15/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste o dotáciu na rok 2020 vo výške 88 % z príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z. (pod. č. 978/2019).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste o dotáciu na rok 2020 vo výške 88 % z príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z.

Čas: 12 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-16/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií pri obecnom zastupiteľstve. Predkladá Mgr. Ľubomír Tichý – predseda Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej a Ing. Ján Vojtek – predseda Komisie životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií pri obecnom zastupiteľstve podľa preloženého návrhu.

Čas: 12 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-17/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie uznesenia č. V-4/2017 z 01.12.2017 o poverení starostky Ing. Zuzany Jancovej začať rokovanie s VÚC o prevode budovy hornej školy a prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve obce na VÚC pri dodržaní nasledujúcich podmienok: z hornej školy bude do 2 rokov po prevode majetku vybudovaný domov sociálnej starostlivosti bez možnosti zmeny účelu stavby a 50 % miest kapacity zariadenia bude patriť obci.

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. V-4/2017 z 01.12.2017 o poverení starostky Ing. Zuzany Jancovej začať rokovanie s VÚC o prevode budovy hornej školy a prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve obce na VÚC pri dodržaní nasledujúcich podmienok: z hornej školy bude do 2 rokov po prevode majetku vybudovaný domov sociálnej starostlivosti bez možnosti zmeny účelu stavby a 50% miest kapacity zariadenia bude patriť obci.

Čas: 13 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-18/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh zverejnenia zámeru previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení majetok obce na predaj nehnuteľností zap. na LV 1244 k. ú. Nesluša ako stavba Horná škola čs. 962 na KN C 2953 a pozemky KN C 2954 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3485 m2, KN C 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je záväzok kupujúceho prestavať stavbu č. s. 962 na KN C 2953 na zariadenie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov – predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie zámeru previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení majetok obce na predaj nehnuteľností zap. na LV 1244 k. ú. Nesluša ako stavba Horná škola čs. 962 na KN C 2953 a pozemky KN C 2954 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3485 m2, KN C 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je záväzok kupujúceho prestavať stavbu č. s. 962 na KN C 2953 na zariadenie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pričom kupujúci bude povinný pod sankciou odstúpenia od zmluvy dodržať tieto podmienky:

 • zaplatenie kúpnej ceny do troch dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy;
 • odo dňa nadobudnutia majetku obce do jedného roka podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a od jeho právoplatnosti do dvoch rokov o vydanie stavebného povolenia a po jeho právoplatnosti do dvoch rokov začať prestavbu;
 • vo vybudovanom zariadení sociálnych služieb garantovať obsadenosť obyvateľmi obce Nesluša min. v rozsahu 20 % ubytovacej kapacity;
 • v prípade neskoršieho prevodu majetku inému vlastníkovi, kupujúci bude ručiť za to, že po dobu určenú obcou zostane zachovaný účelu prevodu majetku;
 • poskytnúť pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša" pozemok na minimálne šesť parkovacích státí za účelom parkovania vlastníkov bytov v tejto bytovke;
 • zachovanie vodného zdroja pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša".

Čas: 13 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-19/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice – predkladá Marta Valiašková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie kníh z obecnej knižnice podľa predloženého zoznamu, vyradené knihy v prípade záujmu darovať alebo dať do zberu.

Čas: 13 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-20/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – predkladá Ing. Ján Vojtek – predseda Komisie životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrh.

Čas: 13 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-21/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom“ – predkladá Ing. Ján Vojtek – predseda Komisie životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrhu.

Čas: 13 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-22/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o dani z nehnuteľnosti a dani za psa – predkladá Ing. Ján Vojtek – predseda Komisie životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa podľa predloženého návrhu.

Čas: 13 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-23/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2019/1032, č. 2019/1032, č. 2019/1085 a č. 2019/1176;
 2. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2020 – 2022.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2019/1032, č. 2019/1032, č. 2019/1085 a č. 2019/1176;
 2. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2020 – 2022.

Čas: 13 hod. 25 min.

Neprítomný: Martin Lisko

Uznesenie č. V-24/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2020-2022 (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

Obecné  zastupiteľstvo:

 1. schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2020 podľa predloženého návrhu č. 1 z 21.11.2019.
  • Bežné príjmy: € 2 006 863,00.
  • Kapitálové príjmy: € 330 000,00.
  • Príjmové finančné operácie: € 413 336,00.
  • Celkové príjmy rozpočtu: € 2 750 199,00.
  • Bežné výdavky: € 1 677 489,00.
  • Kapitálové výdavky: € 1 072 710,00.
  • Výdavkové finančné operácie: € 0,00.
  • Celkové výdavky rozpočtu: € 2 750 199,00.
 2. berie na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2021 a 2022 podľa predloženého návrhu č. 1 z 21. 11. 2019.

Čas: 13 hod. 52 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. V-25/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zmenu Územného plánu Obce Nesluša – predkladá Ing. Ján Vojtek, predseda Komisie životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Ing. Zuzanu Jancovú zahájiť rokovania s príslušnými orgánmi, ktoré sa podieľajú na zmenách a doplnkoch územného plánu.

Čas: 14 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-26/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Petra Laša, bytom XXX – (pod. č. 1051/2019) o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,6 x 5,5 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975 (celková výmera pozemku na prenájom 19,8 m2).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Petra Laša, bytom XXX, o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,6 x 5,5 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975 (celková výmera pozemku na prenájom 19,8 m2). Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Existujúca stavba garáže bude považovaná za dočasnú a po ukončení nájmu sa bude musieť odstrániť. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2020.

Čas: 14 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-27/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Margity Nekorancovej, bytom XXX, (pod. č. 1052/2019) o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,6 x 5,5 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975, (celková výmera pozemku na prenájom je 19,8 m2).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Margity Nekorancovej, bytom XXX, o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,6 x 5,5 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975, (celková výmera pozemku na prenájom 19,8 m2). Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Existujúca stavba garáže bude považovaná za dočasnú a po ukončení nájmu sa bude musieť odstrániť. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkonyvykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2020.

Čas: 14 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-28/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Márie Pienčákovej, bytom XXX, (pod. č. 1053/2019) o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,6 x 5,5 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975, (celková výmera pozemku na prenájom 19,8 m2).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Márie Pienčákovej, bytom XXX, o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,6 x 5,5 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975, (celková výmera pozemku na prenájom 19,8 m2). Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Existujúca stavba garáže bude považovaná za dočasnú a po ukončení nájmu sa bude musieť odstrániť. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2020.

Čas: 14 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-29/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Vladimíra Štrbáka, bytom XXX, (pod. č. 1054/2019) o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,6 x 6,0 m v školskom areáli pri bytovom done č. 975, (celková výmera pozemku na prenájom 21,6 m2).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Vladimíra Štrbáka, bytom XXX, o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,6 x 6,0 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975, (celková výmera pozemku na prenájom 21,6 m2). Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Existujúca stavba garáže bude považovaná za dočasnú a po ukončení nájmu sa bude musieť odstrániť. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2020.

Čas: 14 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-30/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Bc. Anny Žákovej, bytom XXX (pod. č. 1055/2019) o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,0 x 6,0 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975 (celková výmera pozemku na prenájom 18,00 m2).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Bc. Anny Žákovej, bytom XXX o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,0 x 6,0 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975 (celková výmera pozemku na prenájom 18,00 m2). Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Existujúca stavba garáže bude považovaná za dočasnú a po ukončení nájmu sa bude musieť odstrániť. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2020.

Čas: 14 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-31/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jozefa Žáka, bytom XXX (žiadosť pod. č. 959/2019, doplnená pod. č. 1079/2019) o prenájom časti obecného pozemku č. KNE 10568 o celkovej výmere 20 m2.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jozefa Žáka, bytom XXX o prenájom časti obecného pozemku č. KNE 10568 v celkovej výmere 20 m2 podľa predloženého návrhu. Časť pozemku o výmere 9 m2 bude využívaný na súkromné účely a časť pozemku o výmere 11 m2 bude využívaný na parkovanie vozidla. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov a podľa VZN č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom.

Čas: 14 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-32/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Petra Pažického a Lenky Pažickej, trvale bytom XXX, zastúpení advokátskou kanceláriou JUDr. Róbertom Mendelom, s. r. o. (pod. č. 1024/2019) o zriadenie vecného bremena – práva prechodu a prejazdu in rem k pozemku – parcela č. KNC 1305.

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Ing. Zuzanu Jancovú ako štatutára Obce Nesluša k vybaveniu tejto žiadosť prostredníctvom právneho zástupcu.

Čas: 14 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-33/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mateja Nemčeka, bytom XXX (pod. č. 1063/2019) o zmenu a doplnenie Územného plánu obce Nesluša – zahrnutie parciel č. KNC 4934/5, 4934/40, 4934/44 a 4934/41 v kat. ú. Nesluša do územného plánu v rámci zastavanej časti obce, teda intravilánu.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mateja Nemčeka, bytom XXX o zmenu a doplnenie územného plánu - zahrnutie parciel č. KNC 4934/5, 4934/40, 4934/44 a 4934/41 v kat. ú. Nesluša do územného plánu v rámci zastavanej časti obce, teda intravilánu.

Čas: 14 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-34/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Juraja Čierňavu a Jarmily Čierňavovej, bytom XXX (pod. č. 1018/2019) o zaradenie pozemkov č. KNC 5324 a 5321/1 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu obce ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Juraja Čierňavu a Jarmily Čierňavovej, bytom XXX, o zaradenie pozemkov č. KNC 5324 a 5321/1 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu obce ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Čas: 14 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-35/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Petra Uhra a Ing. Jany Uhrovej, obaja bytom XXX a Mgr. Jozefa Uhra, bytom XXX, (pod. č. 1073/2019) o zahrnutie parcely č. KNC 1432, 1433/1 a 1433/2 v kat. ú. Nesluša do zmeny územného plánu ako plochu na výstavbu rodinných domov.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Petra Uhra a Ing. Jany Uhrovej, obaja bytom XXX a Mgr. Jozefa Uhra, bytom XXX, o zahrnutie parcely č. KNC 1432, 1433/1 a 1433/2 v kat. ú. Nesluša do zmeny územného plánu ako plochu na výstavbu rodinných domov.

Čas: 14 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-36/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Róberta Jakubíka, bytom XXX, (pod. č. 579/2019) o zmenu územného plánu obce a zaradenie parciel KNC 3600/1 a 3607 do časti určenej na výstavbu rekreačných nehnuteľností. Pôvodná žiadosť bola doplnená o ďalšie informácie doplňujúcim listom (pod. č. 943/2019).

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Róberta Jakubíka, bytom XXX, o zmenu územného plánu obce a zaradenie parciel KNC 3600/1 a 3607 do časti určenej na výstavbu rekreačných nehnuteľností z dôvodu, že Obec Nesluša územie na rekreáciu v jednotlivých osadách obce neplánuje rozširovať.

Čas: 14 hod. 29 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: Pavol Škuta, Ing. Ján Vojtek, Mgr. Ľubomír Tichý,
 • zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.