Uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 28. 06. 2019.

Uznesenie č. III-1/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program III. zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Ing. Ján Vojtek;
 2. program III. zasadnutia OZ s tým, že medzi body 10-11 sa vloží návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nesluša.

Čas: 16 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-2/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet obce Nesluša za rok 2018.

OZ berie na vedomie:

 1. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018;
 2. správu hlavného kontrolóra a správu audítora za rok 2018.

OZ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Čas: 16 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-3/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtového opatrenia č. 2-3/2019 (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-3/2019 podľa predloženého návrhu starostky. Celkové príjmy rozpočtu obce sa zvyšujú o 14 665 €, výdavky o 102 996 €, rozpočtová rezerva sa znižuje o 88 331 €.

Čas: 16 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-4/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vodozádržné opatrenie areálu Základnej školy v Nesluši (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje:

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci "Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014 - 2020, vyhlásenej 20. 04. 2018, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40" na realizáciu projektu: Vodozádržné opatrenia areálu Základnej školy, ktorý bude realizovaný Obcou Nesluša;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu 10 000 €.

Čas: 16 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-5/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša (predkladá Ing. Andrea Špiriaková).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

Čas: 16 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-6/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh dodatku č. 1 k VZN č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša (predkladá starostka obce Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

Čas: 16 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-7/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša (predkladá Bc. Anna Žáková a Ing. Andrea Špiriaková).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

Čas: 16 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-8/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Program odpadového hospodárstva obce Nesluša na roky 2016 - 2020 (predkladá starostka obce Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Nesluša na roky 2016 - 2020.

Čas: 16 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-9/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia – Požiarny poriadok obce Nesluša (predkladá Ing. Michal Kloták).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 Požiarny poriadok obce Nesluša.

Čas: 16 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-10/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku (predkladá PhDr. Juraj Bosý).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o verejnom poriadku.

Čas: 16 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-11/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nesluša na 2. polrok 2019 (predkladá hlavný kontrolór obce Mária Kormanová).

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nesluša na 2. polrok 2019.

Čas: 16 hod. 41 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-12/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo voľbu predsedu Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

OZ schvaľuje Mgr. Ľubomíra Tichého za predsedu Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

Čas: 16 hod. 57 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Ľubomír Tichý,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-13/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh zámeru Obecného úradu v Nesluši na odovzdanie vodného zdroja - studne vlastníkom bytového domu 963.

OZ schvaľuje zámer odovzdanie vodného zdroja – studne. Obec Nesluša prevedie vodnú stavbu vlastníkom bytového domu 963 a zároveň bude na liste vlastníctva č. 1244 zriadené vecné bremeno v prospech vlastníkov, resp. správcu.

Čas: 17 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-14/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Andreja Bugáňa, bytom Nesluša 1027 o odkúpenie časti pozemku s parcelným číslom KNC 1437/1 o výmere cca 35 m2 v kat. ú. Nesluša do osobného vlastníctva.

OZ zamieta žiadosť Andreja Bugáňa, bytom Nesluša 1027 o odkúpenie časti pozemku s parcelným číslom KNC 1437/1 o výmere cca 35 m2 v kat. ú. Nesluša do osobného vlastníctva. Obec pozemky nepredáva.

Čas: 17 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 0 poslancov,
 • proti: 9,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-15/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Šurhaňákovej, bytom Nesluša 387 o dlhodobý prenájom a vybudovanie oplotenia.

OZ schvaľuje žiadosť Anny Šurhaňákovej, bytom Nesluša 387 o dlhodobý prenájom a vybudovanie oplotenia časti pozemku s parcelným číslom KNE 10550 o výmere 88,5 m2 v kat. ú. Nesluša podľa predloženého návrhu. Celý prenajatý pozemok bude využívaný na súkromné účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších predpisov. Dĺžka nájomného na 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Oplotenie bude dočasné a uskutočnené bude na hranici prenajatého pozemku, presne podľa predloženého náčrtu. Dočasné oplotenie bude po ukončení nájmu odstránené. Výstavbu dočasného oplotenia si nájomca môže zrealizovať na vlastné náklady potom, ako mu stavebný úrad vydá oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-16-1/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mgr. Juraja Čierňavu, bytom ČSA 1306/21 Kysucké Nové Mesto o prenájom pozemku č. KNC 434/1 celkovo o výmere 21 m2, z dôvodu, že na pozemku má uložené rezivo o rozmeroch 1,4 m x 4,4 m a postavený sklad náradia o rozmeroch 3,2 x 4,6 m.

OZ schvaľuje žiadosť Mgr. Juraja Čierňavu, bytom ČSA 1306/21 Kysucké Nové Mesto o prenájom časti pozemku s parcelným číslom KNC 434/1 o výmere 14,72 m2 v kat. ú. Nesluša podľa predloženého návrhu. Celý prenajatý pozemok bude využívaný na súkromné účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších predpisov. Dĺžku nájomného na 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom.

Čas: 17 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-16-2/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mgr. Juraja Čierňavu, bytom ČSA 1306/21 Kysucké Nové Mesto o prenájom pozemku č. KNC 434/1 celkovo o výmere 21 m2, z dôvodu, že na pozemku má uložené rezivo o rozmeroch 1,4 m x 4,4 m a postavený sklad náradia o rozmeroch 3,2 x 4,6 m.

OZ zamieta žiadosť Mgr. Juraja Čierňavu o prenájom časti pozemku s parcelným číslom KNC 434/1 o výmere 6,12 m2 v kat. ú. Nesluša - prenájom pozemku pod rezivom o rozmeroch 1,4 m x 4,4 m. Obec Nesluša má schválené VZN č. 6/2017 o miestnych daniach Obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, v ktorom je určená sadzba za užívanie verejného priestranstva za uloženie stavebného zariadenia, skládky tuhých palív, stavebného alebo iného materiálu (Časť II. § 3 ods. 2 písm. b)). Žiadateľ je povinný zaplatiť daň za užívanie verejného priestranstva podľa VZN č. 6/2017 alebo skládku reziva z pozemku ihneď odstrániť.

Čas: 17 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 0 poslancov,
 • proti: 7,
 • zdržal sa: Vincent Nemček, Ing. Ján Vojtek,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-17/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ľubomíra Mráza, Nesluša 987, Jaroslava Šurhaňáka, Nesluša 387, Štefana Drndu, Nesluša 998, Márie Balátovej, Nesluša 385, Pavla Koreného, Nesluša 343, Jozefa Janáčika, Nesluša 326 o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu Obce Nesluša.

OZ schvaľuje predloženú žiadosť za podmienky, že žiadatelia budú upozornení na skutočnosť, že vypracovanie zmien územného plánu nemusí byť v ďalšom konaní schválené ďalšími dotknutými orgánmi štátnej správy. Žiadateľom ďalej odporúča v lokalite vykonať minikomasáciu z dôvodu, že nemusí byť zabezpečený prístup k jednotlivým pozemkom, pretože prístupová komunikácia nie je vo vlastníctve obce.

Čas: 17 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-18/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mgr. Jany Jarabicovej, bytom Nesluša č. 838 o povolenie osobného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie vozidla.

OZ schvaľuje žiadosť Mgr. Jany Jarabicovej o trvalé parkovanie na pozemku KNC 434/1 pred bytovým domom č. 838 z dôvodu, že v bytovom dome má trvalý pobyt a nemá možnosť iného parkovania.

Čas: 17 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-19/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Petra Hvozára, bytom Nesluša č. 1027 o povolenie osobného užívania verejného priestranstva- trvalé parkovanie vozidla.

OZ schvaľuje žiadosť Petra Hvozára o trvalé parkovanie na pozemku KNC 1437/1 pri bytovom dome č. 1027 z dôvodu, že v bytovom dome vlastní byt a nemá možnosť iného parkovania. Parkovacie miesto sa nebude vyznačovať do doby, kým sa parkovisko neupraví.

Čas: 17 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.