Uznesenia z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 01. 03. 2019.

Uznesenie č. I-1/2019

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novonastupujúci poslanec Mgr. Ľubomír Tichý zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

Čas: 16 hod. 04 min.

Neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-2/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

a) voľbu overovateľov zápisnice,
b) program rokovania I. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

a) Overovateľov zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Ing. Peter Ozsvald.
b) program I. zasadnutia OZ s tým, že žiadosť Pavla Janíčka sa presunie za bod 2 "Zloženie sľubu poslanca OZ"

Čas: 16 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-3/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Pavla Janíčka, bytom Nesluša 237 o predaj pozemku v kat. ú. Nesluša s parcelným číslom KNC 1769/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2 zapísaného na LV č. 1244 , ktorý sa nachádza pri budove s. č. 1013 postavenej na parcele 1769/5 a 1769/6, ktorá je v jeho vlastníctve (pod. č. 2018/471, pod. č. 2019/1).

OZ schvaľuje prenájom majetku obce - parcely č. KNC 1769/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2 žiadateľovi Pavlovi Janíčkovi, bytom Nesluša 237. Nájomca Pavol Janíček vybuduje na predmetnej parcele parkovacie plochy a plochy na umiestnenie kontajnerov na separovaný odpad a vynaložené náklady sa budú refundovať z nájomného za prenajímanú plochu. Zmluva sa uzatvorí do doby refundácie nákladov, následne má Pavol Janíček prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy.

Čas: 16 hod.07 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-4/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh poslanca Ing. Jána Vojteka na zmenu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nesluši, Rokovacieho poriadku stálych komisií Obecného zastupiteľstva obce Nesluša a Poriadku odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií Obce Nesluša.

OZ schvaľuje:

a) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nesluši podľa predloženého návrhu.
b) Rokovací poriadok stálych komisií Obecného zastupiteľstva obce Nesluša podľa predloženého návrhu.
c) Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií Obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod.10 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-5/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 9/2017 - Požiarny poriadok obce.

OZ ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 9/2017 - Požiarny poriadok obce.

Čas: 16 hod.14 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek

Uznesenie č. I-6/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 10/2017 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Nesluša.

OZ ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 10/2017 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Nesluša.

Čas: 16 hod.15 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-7/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť starostky Ing. Z. Jancovej o osadenie DZ – IP 24a, IP 24b /Zóna s dopravným obmedzením a Koniec zóny s dopravným obmedzením so symbolom DZ-B33 (Zákaz státia)/ pri ceste 2052 v km 3120 v k. ú. Nesluša.

OZ schvaľuje osadenie DZ – IP 24a, IP 24b /Zóna s dopravným obmedzením a Koniec zóny s dopravným obmedzením so symbolom DZ-B33 (Zákaz státia)/ pri ceste 2052 v km 3120 v k. ú. Nesluša.

Čas: 16 hod.19 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-8/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav na obvod "nový cintorín" (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje:

a) vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Nesluša v lokalite Ihrisko, bývalá materská škôlka pri cintoríne a časti honu Dúbravy zahrňujúci lokalitu budúceho cintorína a priľahlých nehnuteľností smerom ku verejnej komunikácii na KNC 2606/1, pričom obvod jednoduchých pozemkových úprav ucelenú časť bude určený rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odbor pozemkový a lesný.
b) podanie návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav Okresnému úradu Žilina, odbor pozemkový a lesný.

Čas: 16 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-9/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na Prevádzkový poriadok zberného dvora Obce Nesluša

OZ schvaľuje Prevádzkový poriadok zberného dvora Obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-10/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby (predkladá Bc. Jaroslava Žideková).

OZ schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby.

Čas: 16 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-11/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č.1 Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení,

Čas: 16 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-12/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na povinnosť vybudovania vodomernej šachty žiadateľom o uzatvorenie
zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje v súlade so Zákonom č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a Zákona č. 230/2005, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 442/2002 Z. z. povinnosť žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu vybudovať vodomernú šachtu na hranici pozemku do 31. 07. 2020 podľa technických podmienok určených Obcou Nesluša – prevádzkovateľom verejného vodovodu.

Čas: 16 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-13/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie 4. ročníka hasičskej súťaže (pod. č. 2018/1038).

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie 4. ročníka hasičskej súťaže vo výške € 1 000,00 Dobrovoľnému hasičskému zboru Nesluša.

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-14/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na Súťaže v hasičskom športe 2019 (pod. č. 2018/1039).

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na Súťaže v hasičskom športe 2019 vo výške € 920,00 Dobrovoľnému hasičskému zboru Nesluša.

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-15/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2019 (pod. č. 2018/1035).

OZ schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2019 vo výške € 1 000,00.

Čas: 16 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-16/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie Letného kina 2019 (pod. č. 2018/1047).

OZ schvaľuje žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie Letného kina 2019 vo výške € 150,00.

Čas: 16 hod. 44 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-17/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie Vianočných trhov 2019 (pod. č. 2018/1047).

OZ schvaľuje žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie Vianočných trhov 2019 vo výške € 250,00.

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-18/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie hudobného festivalu Rocknes 2019 (pod. č. 2018/1047).

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie hudobného festivalu Rocknes 2019 vo výške € 4 000,00 Občianskemu združeniu Kultúra v Nesluši.

Čas: 16 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-19/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Občianskeho združenia Priatelia Kysúc o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie turistických pretekov v roku 2019 (pod. č. 2018/1046).

OZ schvaľuje žiadosť Občianskeho združenia Priatelia Kysúc o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie turistických pretekov v roku 2019 vo výške € 1 300,00.

Čas: 16 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek

Uznesenie č. I-20/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Slovenského červeného kríža, miestneho spolku Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2019 (pod. č. 2018/1055).

OZ schvaľuje žiadosť Slovenského červeného kríža, miestneho spolku Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2019 vo výške € 1 500,00.

Čas: 16 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-21/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Spojenej organizácie SZTP a ZPCCH o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť spolku v roku 2019 (pod. č. 2018/1032).

OZ schvaľuje žiadosť Spojenej organizácie SZTP a ZPCCH o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť spolku v roku 2019 vo výške € 1 100,00.

Čas: 16 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-22/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Stolnotenisového oddielu Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2019.

OZ schvaľuje žiadosť Stolnotenisového oddielu Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2019 zo 14. 09. 2018 vo výške € 700,00.

Čas: 16 hod. 48 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-23/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť klubu v roku 2019 (pod. č. 2018/967).

OZ schvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť klubu v roku 2019 vo výške € 1000,00.

Čas: 16 hod. 48 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-24/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Športového klubu Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2019.

OZ schvaľuje žiadosť Športového klubu Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2019 vo výške € 5 450,00.

Čas: 16 hod. 49 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-25/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Marcely Hosni o poskytnutie finančnej výpomoci na odstránenie následkov požiaru rodinného domu (pod. č. 2019/92).

OZ schvaľuje Marcele Hosni finančnú výpomoc 1 000 € na odstránenie následkov požiaru rodinného domu.

Čas: 16 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-26/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2019-2021 (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2019 podľa predloženého návrhu č. 1 zo 14. 02. 2019.

Bežné príjmy: € 2 014 671,00
Kapitálové príjmy: € 995 166,00.
Príjmové finančné operácie: € 173 699,00.
Celkové príjmy rozpočtu: € 3 183 536,00.

Bežné výdavky: € 1 666 991,00.
Kapitálové výdavky: € 1 357 716,00.
Výdavkové finančné operácie: € 4 500,00.
Celkové výdavky rozpočtu: € 3 029 207,00.

Rozpočtová rezerva: € 154 329,00.

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2020 a 2021 podľa predloženého návrhu č. 1 zo 14. 02. 2019.

Čas: 16 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-27/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na audítora Obce Nesluša na účtovné roky 2018 a 2019 (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje výber audítora Obce Nesluša na účtovné roky 2018 a 2019: BPS Audit, s. r. o., audítorská spoločnosť, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava - Ružinov, IČO: 51985373, č. licencie UDVA 406; audítor: Mgr. Peter Šebest, č. licencie SKAU 960.

Čas: 16 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-28/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mariána Játiho o prenájom Domu smútku (pod. č. 2019/145).

OZ schvaľuje žiadosť Mariána Játiho na prenájom obecných priestorov v Dome smútku súp. č. 1128 za účelom súkromného podnikania – poskytovanie pohrebných služieb.

Predmetom prenájmu bude:

 • Podkrovie m. č. 102 – galéria o ploche 60,7 m2;
 • Suterén – obliekareň o ploche 10,0 m2;
 • Celkom o výmere 70,70 m2 za cenu 20 €/m2/rok ako prevádzkové priestory podľa platného VZN.
 • Bezodplatný prenájom jedného chladiaceho boxu vo vedľajšej miestnosti č. 8, za podmienky, že za použitie boxu nebude obyvateľom účtovaný poplatok.

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energiu, vodné, stočné, vykurovanie, odvoz komunálneho odpadu. Nájomné je stanovené v zmysle VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša. Začiatok nájmu bude 01. 03. 2019 a ukončenie nájmu 29. 02. 2024. Pred odovzdaním obecných priestorov sa musí vyhotoviť preberací protokol.

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-29/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Alžbety Parišovej o povolenie osobného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie motorového vozidla pri bytovom dome č. 838 (pod. č. 2018/1153).

OZ schvaľuje žiadosť Alžbety Parišovej o trvalé parkovanie na pozemku KNC 433 pri bytovom dome 838 na dobu neurčitú, nakoľko v tomto bytovom dome má žiadateľka trvalý pobyt a nemá možnosť iného parkovania.

Čas: 17 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-30/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Bc. Jany Lukáčovej o povolenie osobného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie vozidla pri bytovom dome 1027 (pod. č. 2018/997).

OZ schvaľuje žiadosť Bc. Jany Lukáčovej o trvalé parkovanie na pozemku KNC 1437/3 pri bytovom dome 1027, nakoľko v tomto bytovom dome kúpila žiadateľka spolu s manželom byt a nemá možnosť iného parkovania. Parkovacie miesto bude pridelené na dobu neurčitú.

Čas: 17 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-31/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokoval žiadosť Jozefa Žáka, bytom Nesluša 377 o odkúpenie časti pozemku s parcelným číslom KNE 10568 o výmere 20 m2 v kat. ú. Nesluša do osobného vlastníctva (pod. č. 2018/1029).

Čas: 17 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 10,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

OZ zamieta predaj časti obecného pozemku č. KNE 10568 o výmere 20 m2 žiadateľovi Jozefovi Žákovi, bytom Nesluša 377, nakoľko uvedená parcela slúži ako miestna komunikácia a predajom jej časti by došlo k jej zúženiu.

Uznesenie č. I-32/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Žiadosť Amálie Belákovej o schválenie zriadenia vecného bremena v nevyhnutnom rozsahu ako právo prechodu a prejazdu motorovým vozidlom po spoluvlastníckych podieloch Obce Nesluša (na parcelách č. KNE 3761, 3759, 3758, 3757, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3543, 3544, 3525, 3524, 3522, 3521, 3520, 3519) v prospech vlastníka rekreačnej chatky č. s. 1099, postavenej na pozemku č. KNC 1434/3 a pozemkov č. KNC 1434/3, 1434/2 za cenu, ktorú určí obecné zastupiteľstvo (2018/1095).

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 10,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Ján Vojtek.

OZ zamieta žiadateľke Amálií Belákovej právo prechodu pešo cez parcely (KNE 3761, 3759, 3758, 3757, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3543, 3544, 3525, 3524, 3522, 3521, 3520, 3519) z dôvodu, že obec je v súčasnosti iba čiastkovým vlastníkom predmetných parciel. Prístup je zabezpečený z miestnej komunikácie k hasičskej chate.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.