Uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 14. 12. 2018.

Uznesenie č. III-1/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

a) voľbu overovateľov zápisnice,
b) program rokovania III. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

a) Overovateľov zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. Mgr. Peter Piják.
b) Program 3. zasadnutia OZ s tým, že za bod 9 "Žiadosti - Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany" sa zaradí bod "Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií OZ" a "Poriadok odmeňovania".

Čas: 16 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková.

Uznesenie č. III-2/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na voľbu kronikára obce.

OZ poveruje Ing. Jána Vojteka st. vedením obecnej kroniky na roky 2018 - 2022.

Čas: 17 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. III-3/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša, ktorým sa mení VZN Obce Nesluša č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (predkladá predseda Komisie životného prostredia a územného plánovania – Ing. Ján Vojtek).

OZ schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 1/2018, ktorým sa mení VZN Obce Nesluša č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. III-4/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o podmienkach držania a chovu psov (predkladá predseda Komisie životného prostredia a územného plánovania – Ing. Ján Vojtek).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 2/2018 o podmienkach držania a chovu psov.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. III-5/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Mgr. Anny Grešákovej, Kysucké Nové Mesto o dlhodobý prenájom časti obecného pozemku č. KNC 1679.

OZ schvaľuje Mgr. Anne Grešákovej, Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto dlhodobý prenájom časti obecného pozemku č. KNC 1679 o celkovej výmere 18,61 m2 - plocha pod garážou (o výmere 2 m2) a plocha vjazdu do garáže. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 6/2017 o miestnych daniach Obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva. Dĺžka prenájmu bude 5 rokov.

Čas: 17 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. III-6/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Mgr. Anny Grešákovej, Kysucké Nové Mesto, o zmenu uznesenia č. II-15/2018 – upresnenie celkovej výmery prenajatého pozemku zo 103,25 m2 na 89,10 m2.

Čas: 17 hod. 48 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 10,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

OZ zamieta žiadosť Mgr. Anny Grešákovej, Belanského 297/32 Kysucké Nové Mesto, o zmenu uznesenia č. II-15/2018 – upresnenie celkovej výmery prenajatého pozemku zo 103,25 m2 na 89,10 m2, nakoľko obhliadkou predmetného pozemku komisia zistila, že novonavrhovaná plocha prenajímaného pozemku nezodpovedá skutočnosti.

Uznesenie č. III-7/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Ivety Slížovej, bytom Nesluša 963 o zmenu uznesenia OZ v Nesluši č. II-12/2018.

OZ schvaľuje žiadosť Ivety Slížovej, Nesluša 963 o zmenu uznesenia OZ v Nesluši č. II-12/2018 - prenájom časti pozemku s parcelným číslom KNC 2954 o výmere 184 m2 v kat. ú. Nesluša podľa predloženého návrhu na súkromné účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení. Dĺžka nájomného bude 5 rokov, v prípade požiadavky obce bude prenájom zrušený do 6 mesiacov.

Čas: 17 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. III-8/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Ing. Radoslava Bočeja, Kysucké Nové Mesto o napojenie na verejný vodovod.

OZ schvaľuje žiadosť Ing. Radoslava Bočeja, Jesenského 1180/2, 024 04 Kysucké Nové Mesto o pripojenie stavebníkov na verejný vodovod, za podmienky, že za miestom pripojenia bude zhotovená certifikovaná vodomerná šachta z PE rúry Ø 1000 mm, popr. betónová o rozmeroch 1000 x 1000 mm. V šachte bude umiestnený uzáver s meradlom.

Čas: 17 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. III-9/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Michala Skokana o trvalé parkovanie na obecnom pozemku KNC 1120.

Čas: 18 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Pavol Škuta, Mgr. Peter Piják,
 • zdržal sa: Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Ján Vojtek,
 • neprítomní: 0.

OZ zamieta žiadosť Michala Skokana o trvalé parkovanie na obecnom pozemku KNC 1120, nakoľko pri obhliadke miesta bolo zistené, že žiadateľ má možnosť parkovania na pozemku, ktorý sa nachádza pri nehnuteľnosti č. 759, kde má žiadateľ nahlásený trvalý pobyt a pozemok je vo vlastníctve pani Skokanovej Emílie.

Uznesenie č. III-10/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu Komisie životného prostredia a územného plánovania Ing. Jána Vojteka a starostky obce na členov komisie: Ing. Ján Vojtek st., Vincent Nemček, Mgr. Peter Piják, Ing. Lenka Ondrušková.

OZ schvaľuje: Ing. Jána Vojteka st., Vincenta Nemčeka, Mgr. Petra Pijáka, Ing. Lenku Ondruškovú za členov Komisie životného prostredia a územného plánovania

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. III-11/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej Ing. Michala Klotáka na členov komisie: Mgr. Anna Psotná, Ing. Vladimír Buček, Adam Vilim, Pavol Škuta, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald.

OZ schvaľuje: Mgr. Annu Psotnú, Ing. Vladimíra Bučka, Adama Vilima, Pavla Škutu, Martina Lisku, Ing. Petra Ozsvalda za členov Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

Čas: 18 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. III-12/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu PhDr. Juraja Bosého na členov komisie: Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Vincent Nemček.

OZ schvaľuje: Ing. Petra Ozsvalda, Mgr. Ľubomíra Tichého, Adama Vilima, Vincenta Nemčeka za členov komisie na ochranu verejného záujmu.

Čas: 18 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. III-13/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Ing. Zuzany Jancovej na určenie členov školskej rady Základnej školy Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo

a) ruší členstvo doterajších členov školskej rady ZŠ Nesluša zastupujúcich zriaďovateľa Obec Nesluša;
b) schvaľuje poslancov PhDr. Juraja Bosého, Martina Liska, Vincenta Nemčeka a Pavla Škutu za členov školskej rady ZŠ Nesluša.

Čas: 18 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. III-14/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Ing. Zuzany Jancovej na určenie členov školskej rady Materskej školy Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo

a) ruší členstvo doterajších členov školskej rady MŠ Nesluša zastupujúcich zriaďovateľa Obec Nesluša;
b) schvaľuje poslanca Ing. Petra Ozsvalda za člena školskej rady MŠ Nesluša.

Čas: 18 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. III-15/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť matrikárky Matričného úradu v Nesluši Janky Šidlovej o schválenie sobášiacich poslancov na volebné obdobie 2018 - 2022.

OZ určuje Pavla Škutu ako povereného sobášiaceho poslanca OZ v Nesluši na volebné obdobie 2018 - 2022.

Čas: 18 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.