Uznesenia z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 29. 06. 2018.

Uznesenie č. I-1/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania II. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice:  1. Vincent Nemček, 2. Anton Janáčik
 2. program I. zasadnutia OZ s tým, že za bod č. 7 „Zrušenie uznesenia č. 10/2007-B7 o príspevku pri narodení dieťaťa a návrh nového uznesenia o príspevku pri narodení dieťaťa“ sa zaradí návrh Antona Janáčika na odmenu starostke.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko.

Uznesenie č. II-2/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: záverečný účet Obce Nesluša za rok 2017.

OZ berie na vedomie:

a) rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017,

b) správu audítora za rok 2017.

OZ schvaľuje:

a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad;

b) Prebytok rozpočtu v sume € 78 196,57 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa schvaľuje použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %, t. j. € 78 196,57. Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje, že v roku 2018 bude z rezervného fondu tvoreného v uplynulých rokoch použitých € 161 441,00 na krytie schodku kapitálového rozpočtu a € 25 000,00 na úhradu výdavku za právne zastúpenie v spore s firmou SteMar, s. r. o.

Čas: 15 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko.

Uznesenie č. II-3/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia č. 2-2 (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

a) OZ schvaľuje: v projekte 8.2.2 Základná škola sa položka 710, kód zdroja 41 zvyšuje o 5 000 € na odstránenie havarijného stavu prechodovej chodby telocvične. Prostriedky sa presúvajú z projektu 8.5.3 Miestne komunikácie, kde sa položka 710 znižuje o 5 000 €. Zároveň sa v rámci položky 710, kód zdroja 41 v projekte 8.2.2 presúva 10 000 € z projektu „maľovanie, odvodový kanál, bezbariérový vstup“ na projekt „odstránenie havarijného stavu strechy prechodovej chodby telocvične“.

Čas: 15 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko.

b) OZ schvaľuje: v prvku 1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie sa položka 630 zvyšuje o 25 000 € na právne služby. Prostriedky sa presúvajú z položiek 710 projektu 8.5.1 Regulácia potoka, ktorý sa znižuje o 10 000 €, 8.5.8 Projekt verejného osvetlenia, ktorý sa znižuje o 5 000 € a 8.8.1 Územný plán, ktorý sa znižuje o 10 000 €.

Čas: 15 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko.

c) Návrh uznesenia: v projekte 8.6.1 Futbalový klub sa položka 710 zvyšuje o 10 000 €. Prostriedky sa presúvajú z položky 710 projektu 8.5.6 Označenie častí obce, ktorá sa znižuje o 3 000 € a položky 710 projektu 8.5.5 Výstavba parkovacích miest, ktorá sa znižuje o 7 000 €.

Čas: 15 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 7,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko.

OZ zamieta: zníženie položky 710 projektu 8.5.6 Označenie častí obce o 3 000 € a položky 710 projektu 8.5.5 Výstavba parkovacích miest o 7 000 € a ich presunutie na projekt 8.6.1 Futbalový klub, kde sa položka 710 zvyšuje o 10 000 €.

d) OZ schvaľuje: v projekte 8.6.1 Futbalový klub sa položka 710 zvyšuje o 10 000 €. Prostriedky sa presúvajú z položky 630 prvku 5.1.3 Verejné osvetlenie (LED svetlá v centre obce), ktorá sa znižuje o 3 000 € a položky 710 projektu 8.5.5 Výstavba parkovacích miest, ktorá sa znižuje o 7 000 €.

Čas: 15 hod. 52 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko.

e) OZ schvaľuje: v projekte 8.2.1 Materská škola sa zvyšujú prostriedky na položke 710, kód zdroja 41 - zateplenie materskej školy o 30 000 € na výmenu elektrických rozvodov. Prostriedky sa presúvajú z položky 710 projektu 8.3.2 Úpravovne vody, ktorá sa znižuje o 30 000 €.

Čas: 16 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko.

f) OZ schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 2-2 podľa návrhu č. 2 starostky obce so zmenami uvedenými v tomto uznesení pod písmenami a) až e).

Čas: 16 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko.

Uznesenie č. II-4/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia Základnej školy Nesluša č. 1/2018 (predkladá riaditeľka ZŠ Ing. Andrea Špiriaková).

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie Základnej školy Nesluša č. 1/2018 podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko.

Uznesenie č. II-5/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči poskytovateľovi Ministerstvo životného prostredia SR.

OZ schvaľuje v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/58 zo dňa 4.1.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Novostavba zberného dvora v obci Nesluša, parcela č.3221/1, kód projektu ITMS2014+: 310011B451.

Obecné zastupiteľstvo Nesluša zároveň poveruje starostu podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Čas: 16 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko.

Uznesenie č. II-6/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na uzatvorenie zmluvy o uložení prebytočnej zeminy.

OZ schvaľuje zmluvu o uložení prebytočnej zeminy s doplnkami:

 • v bode II – Predmet zmluvy sa text dopĺňa nasledovne: “II.3. Odhadnuté množstvo uloženej zeminy je 100 000 m3 (bude upresnené podľa údajov objednávateľa). II.4. Maximálne množstvo uloženej zeminy je však 100 000 m3.“
 • v bode IV – Platobné podmienky sa text „IV.1. Odplata za uloženie zeminy je stanovená vo výške 3 € za m3. IV.2. Úhrada za uloženie bude uhradená naraz po ukončení navážania. IV.3.Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. mení nasledovne: „IV.1. Odplata za uloženie zeminy je stanovená vo výške 4 € za m3. IV.2. Úhrada za uloženie bude uhradená počas navážania, na konci každého mesiaca. IV.3.Lehota splatnosti je 15 dní odo dňa vystavenia faktúry.“
 • v bode V – Osobitné ustanovenia sa dopĺňa text: „V.4. Objednávateľ dopredu zloží zábezpeku na číslo účtu obce uvedené v zmluve, vo výške 100 000 €. Zábezpeka bude vrátená okamžite po uhradení poslednej faktúry objednávateľom.“
 • v bode VI – Čas plnenia a zrušenie zmluvy sa text dopĺňa nasledovne: “VI.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 07. 2018 do 01. 07. 2019.“

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko.

Uznesenie č. II-7/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na zrušenie uznesenia č. 10/2007-B7 o príspevku pri narodení dieťaťa a nový návrh na príspevok pri narodení dieťaťa (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

 1. OZ ruší uznesenie č. 10/2007-B7 o príspevku pri narodení dieťaťa od 1.1.2008 v sume 3000,- Sk a uznesenie č. II/2009-B3 o prepočítaní tejto sumy z dôvodu prechodu na euromenu na 100 €.
 2. OZ schvaľuje príspevok pri narodení dieťaťa v sume 100 €. V prípade, že rodičia dieťaťa majú nevyrovnané záväzky voči obci, príspevok sa použije na úhradu týchto záväzkov.

Čas: 17 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko.

Uznesenie č. II-8/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosti o finančný príspevok Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste (pod. č. 2017/1167) a Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinskej diecézy ako zriaďovateľa Centra voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika 5, Rajec (pod. č. 2017/1448).

OZ schvaľuje

a) pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste dotáciu na rok 2018 vo výške € 1 792,56, t. j. 88 % príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z.

b) pre Rímskokatolícku cirkev, Žilinská diecéza ako zriaďovateľa Centra voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika 5, Rajec dotáciu na rok 2018 vo výške € 81,48, t. j. 88 % príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

Uznesenie č. II-9/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na spolufinancovanie hudobného videoklipu k skladbe Suchovenský potok (pod. č. 2018/699).

OZ schvaľuje: žiadosť Občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na spolufinancovanie hudobného videoklipu k skladbe Suchovenský potok vo výške 500,00 € s podmienkou, že v úvode videoklipu bude zobrazený erb obce Nesluša spolu s textom „Obec Nesluša“ a zároveň bude obec uvedená ako poskytovateľ dotácie v titulkoch na konci videoklipu, ak budú jeho súčasťou.

Čas: 17 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

Uznesenie č. II-10/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Anny Kyselovej o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na tlač knihy Strašidielko Bubulík a kraj sveta (pod. č. 2018/671).

Čas: 17 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 5,
 • zdržal sa: Ľubomír Slíž,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

OZ zamieta: žiadosť Anny Kyselovej o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na tlač knihy Strašidielko Bubulík a kraj sveta.

Uznesenie č. II-11/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Obce Nesluša a Petra Rebetiaka na prevod nehnuteľného majetku medzi Obcou Nesluša a Petrom Rebetiakom.

OZ schvaľuje: obecný pozemok - parcela č. KNC 1453/2 – 181 m2 ostatnej plochy v katastri obce Nesluša, ktorá bola oddelená GP. č. 122/2017 vyhotoveným dňa 31.07.2017 z parcely č. KNC 1453, ktorá je vedená na LV Obce Nesluša č. 1244 bude v celosti predaný do vlastníctva Petra Rebetiaka za kúpnu cenu 1 €. 2 pozemky vo vlastníctve Petra Rebetiaka a to - parcela č. KNC 1448/2 orná pôda o výmere 49 m2, ktorá bola oddelená GP. č. 60/2017 vyhotoveným dňa 29. 06. 2017 z parcely č. KNC 1448, ktorá je vedená na LV č. 1212 a parcela č. KNE 2917 orná pôda o výmere 167 m2 vedená na LV č. 3082 bude vcelku predaná do vlastníctva Obce Nesluša za kúpnu cenu 1 €.

Čas: 17 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

Uznesenie č. II-12/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Ivety Slížovej, bytom Nesluša XXX o prenájom pozemku (pod. č. 2018/252).

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schvaľuje žiadosť Ivety Slížovej, bytom Nesluša XXX o prenájom časti pozemku s parcelným číslom KNC 2954 o výmere 184 m2 v kat. ú. Nesluša podľa predloženého návrhu. Časť prenajatého pozemku o rozmeroch 5 x 2,2 m bude využívaná na parkovanie 1 automobilu a zvyšná časť pozemku bude využívaná na súkromné účely. OZ taktiež schvaľuje na prenajatom pozemku aj výstavbu dočasného oplotenia, ak bude chcieť žiadateľka prenajatý pozemok oplotiť. Oplotenie bude dočasné a uskutočnené bude na hranici prenajatého pozemku, presne podľa predloženého náčrtu. Dočasné oplotenie bude po ukončení nájmu odstránené. Výstavbu dočasného oplotenia si nájomca môže zrealizovať na vlastné náklady potom, ako mu stavebný úrad vydá oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení. Dĺžka nájomného bude 5 rokov.

Čas: 17 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

Uznesenie č. II-13/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Ľubomíra Jakubíka, bytom Komenského XXX, Kysucké Nové Mesto o prenájom pozemku v osade U Hutyrov (pod. č. 2018/297).

a) OZ schvaľuje žiadosť Ľubomíra Jakubíka, bytom Komenského XXX Kysucké Nové Mesto 024 01 o prenájom pozemku v osade U Hutyrov s parcelným číslom KNE 10537/4 o výmere 740 m2 v kat. ú. Nesluša. Pozemok bude využívaný na poľnohospodárske účely. OZ taktiež schvaľuje na prenajatom pozemku aj výstavbu dočasného oplotenia, ak bude chcieť žiadateľ prenajatý pozemok oplotiť. Oplotenie bude dočasné a uskutočnené bude na hranici prenajatého pozemku. Dočasné oplotenie bude po ukončení nájmu odstránené. Výstavbu dočasného oplotenia si nájomca môže zrealizovať na vlastné náklady potom, ako mu stavebný úrad vydá oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení. Dĺžka nájomného bude 10 rokov s výpovednou lehotou 1 rok.

Čas: 17 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

Uznesenie č. II-14/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Pavla Janíčka, bytom Nesluša XXX o predaj pozemku vo vlastníctve Obce Nesluša (pod. č.2018/471).

OZ schvaľuje: zámer prevodu nehnuteľného majetku obce na Pavla Janíčka, Nesluša XXX z dôvodu hodného osobitného zreteľa - predaj pozemku v kat. ú. Nesluša s parcelným číslom KNC 1769/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2 zapísaného na LV č. 1244.

Čas: 17 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 4,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anna Dupkalová, Rudolf Jantošík,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

Uznesenie č. II-15/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Mgr. Anny Grešákovej, bytom Belanského XXX, Kysucké Nové Mesto o prenájom pozemku (pod. č. 2017/1216).

OZ schvaľuje Mgr. Anne Grešákovej, bytom Belanského XXX, Kysucké Nové Mesto prenájom časti pozemku č. KNC 1679 o výmere 103,25 m2 (29,5 x 3,5 m) na súkromné účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN Obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájomného bude 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom.

Čas: 17 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

Uznesenie č. II-16/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Mgr. Anny Grešákovej, bytom Belanského XXX, Kysucké Nové Mesto o odpredaj obecného pozemku č. KNC 1679/5 do jej vlastníctva (pod. č. 2018/724).

Čas: 17 hod. 49 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

OZ zamieta prevod obecného majetku – pozemku č. KNC 1679/5 do vlastníctva Mgr. Anny Grešákovej, bytom Belanského XXX, Kysucké Nové Mesto.

Uznesenie č. II-17/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Stanislava Galoviča, bytom Nesluša č. XXX o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie na dobu určitú (pod. č. 2018/190).

OZ schvaľuje žiadosť Stanislava Galoviča, bytom Nesluša č. XXX o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie, oproti rodinnému domu č. 127 od 1.2.2018 do 30.9.2018. Žiadateľ zabezpečí, že jeho osobný automobil nebude prekážať pri zbere KO ani pri údržbe cesty.

Čas: 17 hod. 52 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

Uznesenie č. II-18/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Márie Drndovej, bytom Nesluša č. XXX o trvalé parkovanie vozidla na obecnej komunikácii (pod. č. 2018/206).

Čas: 17 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

OZ zamieta žiadosť Márie Drndovej, bytom Nesluša č. XXX o trvalé parkovanie vozidla na obecnej komunikácií, pri rodinnom dome č. XXX nakoľko p. Mária Drndová má možnosť parkovania na pozemku vedľa rodinného domu č. XXX, ktorého vlastníkom je Jaroslav Drnda.

Uznesenie č. II-19/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jaroslava Drndu, bytom Nesluša č. XXX o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie, pri rodinnom dome č. XXX na dobu určitú (pod. č. 2018/206).

Čas: 17 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

OZ zamieta žiadosť Jaroslava Drndu, bytom Nesluša č. XXX o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie pri rodinnom dome č. XXX.

Uznesenie č. II-20/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Mateja Janca, bytom Nesluša č. XXX o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie (pod. č. 2018/254).

Čas: 17 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

OZ zamieta žiadosť Mateja Janca, bytom Nesluša č. XXX o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie.

Uznesenie č. II-21/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Tibora Janca, bytom Nesluša č. XXX o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie, oproti rodinnému domu č. XXX (pod. č. 2018/253).

Čas: 18 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

OZ zamieta žiadosť Tibora Janca, bytom Nesluša č. 184 o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie.

Uznesenie č. II-22/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Tibora Vaňara, bytom Nesluša č. XXX o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie, pri rodinnom dome č. XXX (pod. č. 2018/265).

OZ odporúča žiadateľovi obrátiť sa na Správu ciest ŽSK, Čadca.

Neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

Uznesenie č. II-23/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Antona Gašinca, bytom Nesluša č. XXX o trvalé parkovanie vozidla na obecnej komunikácií, pri rodinnom dome č. XXX (pod. č. 2018/320).

Čas: 18 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

OZ zamieta žiadosť Antona Gašinca, bytom Nesluša č. 96 o trvalé parkovanie vozidla na obecnej komunikácií, nakoľko žiadateľ má možnosť parkovania na vlastnom pozemku.

Uznesenie č. II-24/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Daniely Vlčkovej, Nesluša XXX o úpravu uznesenia OZ v Nesluši č. I–25/2018 (pod. č. 2018/595).

OZ schvaľuje žiadosť Daniely Vlčkovej, Nesluša XXX o úpravu uznesenia OZ v Nesluši č. I–25/2018 - o prenájom časti pozemku č. KNC 1679 o rozmeroch 9,5 x 4,8 m na súkromné účely v mesiacoch január, február, marec, november, december. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN Obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájomného bude na 5 rokov so začiatkom od prvého novembra 2018.

Čas: 18 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

Uznesenie č. II-25/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jozefa Lisku, bytom Nesluša XXX o prenájom pozemku (pod. č. 2018/623).

OZ schvaľuje žiadosť Jozefa Lisku, bytom Nesluša XXX o prenájom časti pozemku na parcele KNC č. 434/1 v kat. ú. Nesluša, o rozmeroch 3,9 x 5 m za podmienky, že na pozemku nesmie byť zrealizovaná žiadna stavba a ani trvalý záber napr. vozidlom. Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení. Dĺžka nájomného bude 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom.

Čas: 18 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

Uznesenie č. II-26/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Mgr. Martina Hlavatého, bytom Nesluša č. XXX o trvalé parkovanie vozidla na obecnom pozemku (zo dňa 16. 05. 2018).

OZ schvaľuje: žiadosť Mgr. Martina Hlavatého, bytom Nesluša č. XXX o trvalé parkovanie vozidla na obecnom pozemku (parcela KNC 434/1), pri budove súp. č. XXX na dobu neurčitú.

Čas: 18 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.

Uznesenie č. II-27/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Mgr. Želmíry Dobrovodskej, bytom Námestie Ľ. Štúra XXX, 974 05 Banská Bystrica o odpredaj časti pozemku Obci Nesluša (zo dňa 16. 05. 2018).

OZ schvaľuje: žiadosť Mgr. Želmíry Dobrovodskej, bytom Námestie Ľ. Štúra XXX, 974 05 Banská Bystrica o odpredaj časti pozemku, ktorého je žiadateľka spoluvlastníčkou, Obci Nesluša za 1 €.

Čas: 18 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko, Pavol Škuta.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.