Uznesenia z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 19. 02. 2018.

Uznesenie č. I-1/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania V. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice:  1. Pavol Škuta, 2. Vincent Nemček,
 2. program I. zasadnutia OZ s tým, že za bod č. 4 „Rozpočet Základnej školy Nesluša na roky 2018-2020“ sa zaradí návrh starostky na zrušenie členstva Obce Nesluša v Združení obcí EKOSPEP-KYSUCE

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-2/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Ing. Jozefa Kubalu o podrobnejšie informovanie poslancov o investičných akciách obsiahnutých v programovom rozpočte.

OZ ukladá obecnému úradu predložiť do konca marca 2018 rozpočty na investičné akcie realizované obcou, ktoré sú v návrhu rozpočtu obce na rok 2018, s predpokladaným plánom realizácie.

Čas: 16 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ján Lisko, Vincent Nemček,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-3/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca Ing. Jozefa Kubalu na zmenu v podprograme 8.3 Voda (presunutie 50 tisíc € z projektu 8.3.2 Úpravovne vody na vybudovanie nového zásobníka vody).

Čas: 16 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 7,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž,

OZ zamieta zmenu programového rozpočtu v podprograme 8.3 Voda podľa návrhu Ing. Jozefa Kubalu.

Uznesenie č. I-4/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: pôvodný návrh podprogramu 8.3 Voda predložený starostkou obce v programovom rozpočte na rok 2018

OZ schvaľuje pôvodný návrh podprogramu 8.3 Voda predložený starostkou obce v programovom rozpočte.

Čas: 16 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala, Juraj Janiš,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-5/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca Ing. Jozefa Kubalu na zmenu v podprograme 8.5 Prostredie pre život - projekte Miestne komunikácie.

Čas: 16 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 7,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta zmenu programového rozpočtu v podprograme 8.5 Prostredie pre život podľa návrhu Ing. Jozefa Kubalu.

Uznesenie č. I-6/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: pôvodný návrh podprogramu 8.5 Prostredie pre život - Projekt Miestne komunikácie predložený starostkou obce v programovom rozpočte na rok 2018.

OZ schvaľuje pôvodný návrh podprogramu 8.5 Prostredie pre život predložený starostkou obce v programovom rozpočte na rok 2018.

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala, Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-7/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca Ing. Jozefa Kubalu na zmenu v podprograme 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby - projekt 8.6.1 Rekonštrukcia tribúny futbalového klubu

Čas: 16 hod. 44 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 7,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta zmenu programového rozpočtu v podprograme 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby podľa návrhu Ing. Jozefa Kubalu.

Uznesenie č. I-8/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca Ing. Jozefa Kubalu na zmenu v podprograme 8.5 Prostredie pre život - projekt 8.5.5 Rekonštrukcia autobusových zastávok (presunutie 10 000 € z rekonštrukcie autobusových zastávok na výstavbu parkovacích miest).

Čas: 16 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 7,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž,

OZ zamieta v podprograme 8.5 Prostredie pre život presunutie z Projektu 8.5.5 Rekonštrukcia autobusových zastávok 10 000 € na výstavbu parkovacích miest.

Uznesenie č. I-9/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na zmenu v podprograme 8.5 Prostredie pre život – presunutie 7 000 € z projektu 8.5.5 Rekonštrukcia autobusových zastávok na výstavbu parkovacích miest.

OZ schvaľuje presunutie 7 000 € v podprograme 8.5 Prostredie pre život z projektu 8.5.5 Rekonštrukcia autobusových zastávok na výstavbu parkovacích miest.

Čas: 16 hod. 54 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-10/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca Ing. Jozefa Kubalu na vyčlenenie 5000 € v rozpočte na osadenie informačných tabúľ na označenie častí obce.

Čas: 16 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 7,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta vyčlenenie 5 000 € v programovom rozpočte na označenie častí obce.

Uznesenie č. I-11/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na zmenu v podprograme 8.5 Prostredie pre život - presunutie 3 000 € z projektu 8.5.5 Rekonštrukcia autobusových zastávok na označenie častí obce.

OZ schvaľuje presunutie 3 000 € v podprograme 8.5 Prostredie pre život z projektu 8.5.5 Rekonštrukcia autobusových zastávok na označenie častí obce.

Čas: 16 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-12/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2018 - 2020

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši

 1. schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2018 podľa predloženého návrhu č. 1a z 29. 01. 2018 so schválenými zmenami – viď. uzn. I-9/2018, uzn. I-11/2018.
  Bežné príjmy: € 1 812 679,00.
  Kapitálové príjmy: € 1 576 000,00.
  Príjmové finančné operácie: € 471 607,00.
  Celkové príjmy rozpočtu: € 3 860 286,00.
  Bežné výdavky: € 1 468 286,00.
  Kapitálové výdavky: € 2 376 000,00.
  Výdavkové finančné operácie: € 16 000,00.
  Celkové výdavky rozpočtu: € 3 860 286,00.
 2. berie na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2019 a 2020 podľa predloženého návrhu č. 1a z 29. 01. 2018.
 3. schvaľuje v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie rezervného fondu na krytie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2018 vo výške € 186 441,00.

Čas: 16 hod. 57 min.

Hlasovanie:

 • za: 4,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-13/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtu Základnej školy Nesluša na roky 2018 - 2020.

Obecné zastupiteľstvo

 1. schvaľuje rozpočet Základnej školy Nesluša na rok 2018 podľa predloženého návrhu,
 2. berie na vedomie rozpočet Základnej školy Nesluša na rok na roky 2019 – 2020 podľa predloženého návrhu.

Čas: 17 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-14/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh prílohy k VZN č. 7/2015 na rok 2018.

OZ schvaľuje prílohu k VZN č. 7/2015 na rok 2018

Čas: 17 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-15/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na zrušenie členstva Obce Nesluša v Združení obcí EKOSEP - KYSUCE.

OZ schvaľuje zrušenie členstva Obce Nesluša v Združení obcí EKOSEP - KYSUCE.

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-16/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: inventarizačný zápis centrálnej inventarizačnej komisie o inventarizácii k 30.11.2017.

OZ berie na vedomie inventarizačný zápis centrálnej inventarizačnej komisie o inventarizácii k 30. 11. 2017.

OZ schvaľuje vyradenie majetku podľa návrhov predložených čiastkovými inventarizačnými komisiami a schválených centrálnou inventarizačnou komisiou okrem návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie pre budovy, pozemky a stavby na zaradenie pozemkov do prebytočného majetku.

Čas: 17 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-17/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu inventarizačnej komisie Ing. Jána Vojteka na vykonanie inventúry za komisie, ktoré nepredložili inventarizačné podklady.

OZ ukladá obecnému úradu vykonanie mimoriadnej inventúry za čiastkové komisie, ktoré nepredložili inventarizačné podklady, v termíne do 30. 06. 2018.

Čas: 17 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-18/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia upravujúceho záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predkladá hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Skokanová).

OZ ukladá hlavnej kontrolórke skontrolovať podpísanú internú smernicu obce upravujúcu záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej súlad s aktuálnym znením zákona a jej dodržiavanie.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-19/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: upozornenie doc. Ing. Jaroslava Krála CSc. na nesprávnu evidenciu pozemkov v katastri nehnuteľností.

OZ ukladá obecnému úradu zverejniť formou verejnej vyhlášky výzvu občanom na uvedenie svojich pozemkov do právneho stavu.

Čas: 17 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-20/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jozefa Valjaška o preplatenie nákladov spojených s vybudovaním kanalizácie (pod. č. 2017/1401).

Čas: 17 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 4,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Vincent Nemček,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta žiadosťJozefa Valjaška o preplatenie nákladov spojených s vybudovaním kanalizácie.

Uznesenie č. I-21/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu komisie výstavby a územného plánovania Vincenta Nemčeka na ukončenie členstva Ladislava Mokošáka (z dôvodu dlhodobej neúčasti na zasadnutiach komisie) a Mateja Nemčeka (z dôvodu zmeny trvalého bydliska) v komisii.

OZ schvaľuje ukončenie členstva Ladislava Mokošáka a Mateja Nemčeka v komisii výstavby a územného plánovania.

Čas: 17 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-22/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť poľovníckej spoločnosti Poľany Nesluša 480 o prenájom poľovných pozemkov, ktoré sú začlenené do spoločného Poľovného revíru Nesluša (pod. č. 2018/103).

OZ schvaľuje prenajatie poľovných pozemkov vo vlastníctve Obce Nesluša poľovníckej spoločnosti Poľany Nesluša.

Čas: 18 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • za: 4,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Juraj Janiš, Anton Janáčik,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. I-23/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh JUDr. Milana Chovanca na uzatvorenie darovacej zmluvy medzi darcom JUDr. Milanom Chovancom a obdarovaným Obec Nesluša, predmet daru je parcela KNC 3244/254 o výmere 37 m2.

Čas: 18 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 4,
 • zdržal sa: Anton Janáčik, Pavol Škuta,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž, Ing. Jozef Kubala

OZ zamieta uzatvorenie darovacej zmluvy medzi JUDr. Milanom Chovancom a Obcou Nesluša, kde predmet daru je parcela KNC 3244/254 o výmere 37 m2.

Uznesenie č. I-24/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy medzi predávajúcim JUDr. Milanom Chovancom a kupujúcim Obec Nesluša, predmet predaja je parcela KNC 3244/254 o výmere 37 m2 za kúpnu cenu 1 € (predkladá Ján Lisko).

OZ schvaľuje uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy medzi predávajúcim JUDr. Milanom Chovancom a kupujúcim Obec Nesluša, predmet predaja je parcela KNC 3244/254 o výmere 37 m2 za kúpnu cenu 1 €.

Čas: 18 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • za: 4,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. I-25/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Daniely Vlčkovej, Nesluša 1041 o prenájom pozemku (pod. č. 2017/1357).

OZ schvaľuje Daniele Vlčkovej, bytom Nesluša 1041 predĺženie zmluvy o prenájom časti pozemku č. KNC 1679 o rozmeroch 9,5 x 4,8 m. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016. Dĺžka nájomného je 5 rokov so začiatkom od 01. 03. 2018.

Čas: 18 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. I-26/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na bezodplatnú zámenu pozemkov medzi obcou Nesluša a Petrom Rebetiakom z dôvodu zosúladenia skutočného stavu so stavom v katastri nehnuteľností a usporiadania vlastníctva pozemkov na obecnom cintoríne.

OZ schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - bezodplatnú zámenu pozemkov parcelu č. KNC 1453/2 ostatnú plochu o výmere 181 m2 vo vlastníctve obce za 2 pozemky vo vlastníctve Petra Rebetiaka a to - parcelu č. KNC 1448/2 ornú pôdu o výmere 49 m2 a parcelu č. KNE 2917 ornú pôdu o výmere 167 m2.

Čas: 18 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. I-27/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Ing. Mariana Chovaňáka na odstránenie kontajnerov na separovaný odpad v miestnej časti Vlkovce od nehnuteľnosti pani Ing. Aleny Škoríkovej - v súvislosti s jej sťažnosťou na umiestnenie zberných nádob na odpad pri jej nehnuteľnosti (pod. č. 2018/11).

Návrh uznesenia: obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu odstránenie kontajnerov na separovaný odpad v miestnej časti Vlkovce od nehnuteľnosti pani Ing. Aleny Škoríkovej.

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Juraj Janiš,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: Vincent Nemček, Pavol Škuta,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž, Ing. Jozef Kubala.

OZ zamieta odstránenie kontajnerov na separovaný odpad v miestnej časti Vlkovce od nehnuteľnosti pani Ing. Aleny Škoríkovej.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.