Uznesenia z II. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 13. 04. 2017.

Uznesenie č. M II-1/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania II. mimoriadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Anna Dupkalová,
 2. program II. mimoriadneho zasadnutia OZ s tým, že za bod 2 sa zaradí návrh rozpočtového opatrenia č. 2-1/2017.

Čas: 10 hod. 00 min.

Hlasovanie

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. M II-2/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie Materskej školy Nesluša.

OZ schvaľuje:

 • predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rozšírenie MŠ Nesluša" realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
 • zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 • zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 13 605 €;
 • zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Čas: 10 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. M II-3/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia č. 2-1/2017 (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-1/2017 podľa predloženého návrhu starostky obce a použitie 15 000 € zo zostatku rezervného fondu na kapitálové výdavky v roku 2017.

Čas: 10 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.